En række materialer, man kan bruge til at gøre sin undervisning mere legende. Det er blandt andet en bold, et reb, et timeglas samt nogle terninger og kegler.

Viden om leg og læring

Rum og materialitet - et uudforsket felt

Om hvordan det rumlige og det materielle tager del i processer med legende tilgange til læring.

Det er svært at forestille sig læring og leg uden nogen former for materialer. Uanset om det er de fysiske omgivelser eller alle mulige former for materialer, så indgår de, når der leges og læres. Udfordringen er selvfølgelig legen. Læring er ‘naturligt’ til stede på videregående uddannelser, hvorimod legen eller det legende kræver en forklaring.

I regi af Playful Learning Research Extension (2019-2023), et forskningsprojekt, som udforsker og undersøger legende tilgange til undervisning på pædagog- og læreruddannelsen, undersøger vi legende tilgange til læring på forskellige måder. Én af dem er netop med blik for rum og materialers betydning, da vi mener at læring, det legende og materialitet er dybt forbundet (Jørgensen, Schrøder & Skovbjerg, 2021).

Denne artikel handler om undersøgelsen – og litteraturstudiet af, hvilken forskningsbaseret viden der er skabt i forhold til, hvordan det rumlige og det materielle tager del i processer med legende tilgange til læring i videregående uddannelse. Baggrunden for litteraturstudiet er at skabe et godt afsæt for, hvordan vi kan udvikle ny viden om rum og materialitets betydning for legende tilgange på pædagog- og læreruddannelsen.

For mere information om litteraturstudiet kontakt Helle Marie Skovbjerg på hms@dskd.dk.

In English

Space and materiality – an unexplored field

It is difficult to imagine learning and play without any kind of materials. No matter whether physical surroundings or all kinds of different materials, they are both involved when playing and learning. Play is the challenge of course. Learning is ‘naturally’ present in higher education, whereas play or playful learning requires some explanation.

We examine playful approaches to learning through various methods under the auspices of Playful Learning Research Extension (2019-2023), a research project that explores and examines playful approaches to teaching in Social Education and Teacher Education. One of these methods is linked to the importance of space and materials, as we believe that learning, playful learning and materiality are deeply connected (Jørgensen, Schrøder & Skovbjerg, 2021).

This article deals with our investigation and literature review of the research-based knowledge that has been generated in relation to how the spatial and the material take part in playful learning processes in higher education. The background for the literature review is to create a good starting point for how we can develop new knowledge about the importance of space and materiality for playful learning in Social Education and Teacher Education.