Pædagoger, lærere og børn i dagtilbud og skoler inviteres nu til at indgå i udviklingsfællesskaber med undervisere, forskere og studerende fra pædagog- og læreruddannelserne i Danmark.

Et udviklingsfællesskab er et lokalt eller kommunalt forankret samarbejde om at styrke legende tilgange til børns udvikling, læring og trivsel. Samarbejdet tager udgangspunkt i konkrete muligheder eller udfordringer i børnenes hverdag, hvor fagprofessionelle bidrager ligeværdigt til at finde gode løsninger – oftest sammen med de børn, det handler om.

Idéen med et udviklingsfællesskab er netop at samle pædagogiske og didaktiske ressourcer, viden og erfaringer på tværs af uddannelsesinstitutioner, skoler og dagtilbud med henblik på at styrke børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden og deres livslange lyst til at lære.

Der er tale om et fællesskab, som alle de involverede parter finder værdi i at deltage i. Vores undervisere og studerende kommer tæt på praksis og I får mulighed for at invitere en stærk faglig ressource indenfor.

Et udviklingsfællesskab kan handle om legende tilgange til overgange fra dagtilbud til skole, at styrke inkluderende fællesskaber i klassen eller børnehaven, at motivere elever i udskolingen eller dyrke nysgerrigheden og lysten til at lære hos store og små.

Det kan også dreje sig om helt andre områder, som er vigtige for jer. Det er jer, der sætter dagsordenen.

Hvad får børn ud af legende tilgange?

De begejstres

De giver højlydt udtryk for begejstring, når de finder den rigtige løsning på en udfordring, når deres eksperiment lykkes, eller når de bliver overraskede over undervisningens indhold, fordi den adskiller sig fra den ”normale” undervisning

De engagerer sig

Eleverne ønsker i højere grad end normalt at deltage i undervisningen, og de er stolte over deres arbejde – og vil gerne vise det frem til deres klassekammerater.

De deltager aktivt

Der er høj og aktiv deltagelse på tværs af forskellige typer elever i klassen, og undervisningen favner flere elever end normalt. Dvs. også elever, som normalt er svære at engagere (fx pga skolevægring, ADHD eller ordblindhed)

De opnår dybdegående læring

De husker indhold og detaljer fra undervisningen bedre, fordi den er sjovere, og fordi de har været i fysisk bevægelse. Det er nemmere at få eleverne til at perspektivere tilbage til undervisningen og få dem til at genkalde sig, hvad har lært.

De fordyber sig

De ”glemmer, at de er i skole” og har indimellem slet ikke behov for frikvarter, fordi de er så opslugte af undervisningen.

Hvad får fagprofessionelle ud af legende tilgange?

De bliver klogere på sig selv

Lærerne bliver klogere på både sig selv og deres egen undervisningspraksis, når de eksperimenterer med legende tilgange til læring. Det udfordrer deres grænser og skubber til den måde, de plejer at gennemføre undervisning på.

De eksperimenterer

De synes, det er spændende og motiverende at eksperimentere didaktisk med undervisningen, fordi de får mulighed for at tænke større og mere fantasifuldt. De går hjem og tænker videre over, hvordan undervisningen og deres egen rolle kan forbedres.

De bliver udfordrede

Den guidende og faciliterende rolle er mere krævende end den instruerende. Lærerne skal navigere i høj aktivitet uden klart facit. Flere peger dog på, at det er en sjovere rolle.

De motiveres og bliver stolte

Det er for mange motiverende at opleve elevernes begejstring i undervisningen og se, hvordan andre elevtyper får lov at ’shine’. Energiniveauet i undervisningen stiger, og der ”opstår en gnist i elevernes øjne”. Flere bliver stolte over undervisningen, fordi de kan se, at de med den bidrager til en kulturændring.

Baggrund

Tal og konklusioner er baseret på observation af undervisning og interviews med elever, pædagogisk personale, kapacitetsteams og ledere på seks udvalgte skoler. Derudover er der indhentet kvalitative data fra et dialogværktøj gennemført på seks udvalgte skoler og en spørgeskemaundersøgelse blandt pædagogisk personale og elever på alle 12 involverede skoler.

Resultaterne er indsamlet i foråret 2022 af Rambøll Management Consulting på opdrag af LEGO Fonden i samarbejde med udvalgte konsulenter fra alle landets professionshøjskoler.

Vil du vide mere?

Kontakt vores nationale projektledere, hvis du er interesseret i at samarbejde og gerne vil vide mere.

Mikael Schneider

misc1@ucl.dk

+ 45 40 10 19 48

Bodil Borg Høj

bbh@via.dk

+45 29 84 93 72

Du kan også læse om udbyttet af tidligere samarbejder mellem professionshøjskoler og praksis i artiklen her: ‘Faglige samspil udforsker legens muligheder i børnehave og skole’.