Samlet set viser evalueringsresultaterne fra Play@Hearts andet projektår, at legende tilgange til teknologiforståelse øger engagementet i undervisningen hos både elever og pædagogisk personale. Med fortsat fokus på co-teaching som udbredelsesmetode og kulturforandring på skolerne, ser projektet frem til at bygge videre på disse resultater og udbrede teknologiforståelse gennem legende tilgange til endnu flere elever.

I løbet af skoleåret 2022/23 har Play@Heart-skolene inddraget deres PlaySpaces i undervisningen og udbredt legende tilgange til teknologiforståelse til en større andel af pædagogisk personale på skolerne.

Projektets evaluering viser, at eleverne oplever et stort udbytte af undervisning, som både indebærer legende tilgange og teknologiforståelse. Pædagogisk personale ser bl.a. tegn på, at der skabes flere deltagelsesmuligheder, som styrker elevernes motivation for at lære og skaber større engagement. Der er også eksempler på, at inddragelsen af teknologier styrker elevernes evne til at udfolde sig kreativt.

Tilgangen giver mulighed for inklusion og differentiering, hvor der er langt større mulighed for at nå alle elever. Og fedt eleverne er med til at skabe undervisningen i stedet for vi siger ”her er replikkerne til skuespil, udfør det”. Nu starter man fra scratch, så eleverne selv skal finde på det - motivationen bliver en anden, fordi de selv er med til at skabe undervisningen. Det har været en øjenåbner.

— Pædagogisk personale, Evalueringsrapport af Play@Heart - år 2

Det er sjovt at lege med lasercutter, fordi du lærer nogle ting, men det er også sjovt, at du kan lave nogle ting. Det er ikke bare sådan, at du kigger på en tavle og ser en video af det. Men at du selv kan få lov, og at du undersøger, hvordan man gør.

— Elev, indskoling, Evalueringsrapport af Play@Heart - år 2

En positiv betydning for elevernes trivsel

Som en del af evalueringsrapporten af Play@Heart har Rambøll gennemført en række registeranalyser af udviklingen i elevernes trivsel målt ved de nationale trivselsmålinger. Konkret er udviklingen i elevernes trivsel på de 12 Play@Heart-skoler sammenholdt med udviklingen i trivslen blandt sammenlignelige elever på skoler i Danmark, som ikke er en del af Play@Heart.

Resultaterne viser små, men statistisk signifikante forskelle før og efter Play@Heart-projektet gik i gang. Resultaterne indikerer, at arbejdet med legende tilgange til teknologiforståelse har en positiv betydning for elevernes trivsel og særligt for elevernes oplevelse af at være en del af skolens og klassens fællesskaber og at være motiverede, have medbestemmelse og få hjælp og støtte fra det pædagogiske personale.

Ledelse som leger med

Evalueringen sætter fokus på ledelsens rolle i skolernes arbejde med de legende tilgange til teknologiforståelse. I andet år af Play@Heart har flere ledere arbejdet med at formidle og motivere pædagogisk personale til at arbejde med legende tilgange til teknologiforståelse ved fx at italesætte det som løsningen på nogle konkrete udfordringer, som pædagogisk personale kan nikke genkendende til.

På nogle skoler har ledelsen arbejdet ambitiøst med at skabe en kulturforandring ved at gå forrest og ’lege med’ på personalemøder og i temauger, ved at gentænke rekrutteringsprocessen af nye medarbejdere og ved at stille krav til, at alt pædagogisk personale skal stifte bekendtskab med legende tilgange til teknologiforståelse via co-teaching-forløb.

Hvordan fremmer ledelsen kulturforandringsprocessen på skolerne?

I forbindelse med Play@Hearts evalueringsrapport peger kapacitetsteams og ledere fra de deltagende skoler på en række elementer, som fremmer kulturforandringsprocessen på skolerne. På nogle skoler har ledelsen i høj grad arbejdet med disse elementer, mens kapacitetsteams på andre skoler efterspørger, at lederne efterlever det:

 

  • Ledelse som leger med: Kapacitetsteams fremhæver det som et udtryk for engagement, når deres leder oplever legende tilgange til læring ’på egen krop’. På samme måde fremhæver noget pædagogisk personale, at lederne kan gå forrest ved at anvende legende tilgange på fælles møder og inspirere pædagogisk personale til at integrere tilgangene i fx forældremøder.

 

  • Viden om legende tilgange og teknologiforståelse: Ifølge evalueringen er det væsentligt, at lederne har en dybere forståelse for, hvad det vil sige at anvende legende tilgange til teknologiforståelse i undervisningen. Det gør det nemmere at forklare øvrigt personale, hvorfor det er vigtigt, og samtidig er det en vigtig forudsætning for at kunne sparre kvalificeret med kapacitetsteamet.

 

  • Prioritering på møder: Når ledelsen prioriterer at anvende fælles møder eller større samlinger (fx pædagogiske døgn) på at fokusere på Play@Heart, bidrager det ifølge kapacitetsteams til at tydeliggøre vigtigheden af deres arbejde. Det har også en positiv indvirkning på kulturforandringsprocessen, at ledelsen deler gode historier og succesoplevelser fra praksis eller minder personalet om kapacitetsteamets rolle, og den sparring personalet kan modtage fra dem.

Om Play@Hearts evalueringsrapport

I skoleåret 2022/23 har Rambøll gennemført en evaluering af andet skoleår, som bygger videre på resultaterne fra projektets første skoleår. Resultaterne er indsamlet af Rambøll Management Consulting på opdrag af LEGO Fonden og i samarbejde med udvalgte konsulenter fra alle landets professionshøjskoler.

I forbindelse med evalueringen har Rambøll indsamlet data via bl.a.:

  • observation af undervisning
  • Interviews med elever, pædagogisk personale, kapacitetsteams og ledere
  • spørgeskemaundersøgelse blandt alt pædagogisk personale og udvalgte elever.

Læs opsummering af de vigtigste resultaterne fra evalueringen her.

Gå til Play@Hearts hjemmeside her.

Kontakt

Andreas Binggeli

Projektleder for Play@Heart

E: anbi@kp.dk

+45 41897424

 

Rune Schou

Projektleder for Play@Heart

T: +45 87552809

E: ruos@via.dk