Legen er med, når unge vikler sig ud af barndommen og ind i ungdommen

af Klaus Kristensen

Leg afhænger af hvilken alder man har – om man er baby, barn, preteen, teenager eller voksen. Legen skifter nemlig udtryk for os alle gennem alderen, men er stadig en vigtig kilde til at lære og forstå uanset alder.

I undersøgelsen ”Det gode børneliv – ifølge børnene” fra 2021 af Mandag Morgen og Lego Fonden har man undersøgt børns trivsel i Danmark. Projektet undersøger bl.a., hvordan børn selv opfatter sig selv og leg. Og tendensen er helt klar: jo ældre børnene bliver, jo mindre synes de, at det er vigtigt, at de leger. I 0. til 1. klasse, der svarer hele 72 procent af børnene, at der er meget vigtigt for dem at lege. Når børnene så bliver omkring de 12-13 år gamle og kommer til udskolingen, så ændres denne holdning. Nu synes kun 7 procent at det er meget vigtigt at lege.

Det giver god mening ifølge Marc Malmdorf, der er legeforsker ved Aarhus Universitet:

– Flere undersøgelser viser, at et barn på 12 år og frem bruger ekstremt meget tid på relationer og på at vise, hvem de er og gerne vil være. De er midt i mellem at være barn og teenager eller voksen. De vil gerne virke og være modne, og en måde at gøre det på er, at man distancerer sig fra det at lege.

Selvom de større børn selv mener, at de leger mindre, viser undersøgelsen samtidig, at legen stadig er til stede i stor stil i de ældre børns liv. Den kommer bare kommer til udtryk på andre måder end ’klassisk’ leg og bliver ikke nødvendigvis omtalt af børnene eller de unge som at ’vi leger’, men på andre måder fx som ’at hænge ud sammen’ eller ’have det sjovt sammen’.

Stadig stort behov for at lege

Behovet for at lege bor således stadig i os alle, og det gælder også for børn på 12-13 år. Deres egen opfattelse af, at de ikke leger, passer ikke helt med deres virkelighed. I undersøgelsen bliver der også spurgt ind til det gode ved at lege. Her går det igen, at de større børn stadig synes det er sjovt at være sammen og grine sammen. De har også stor fokus på at opleve noget sammen, som de kan dele med hinanden bagefter.

Jens Christensen har været leder af Vestsjællands Ungdomsklub i de sidste 50 år, og han genkender godt, at børnene stadig leger, men bare kalder det noget andet end at lege:

– Det er tydeligt, at der sker meget hos et barn, når det går fra barn til teenager. Men behovet for at lege er der stadig. Før legede børnene eksempelvis helt almindelig fangeleg. Nu tager de rulleskøjter på, og så jagter de hinanden. Men nu leger de ikke ”fanger”, men kører på rulleskøjter. Så de leger ikke, synes de selv.

Det er altså vigtigt at se og genkende unges leg på andre måder og Ikke blot spørge dem, om de leger, men bruge et sprog, der udvikler sig i takt med at barnet vokser:

– Når man leger, så tilegner man sig ny viden. Legen handler om at udforske det uforudsigelige. Derfor er små børn så glade for det. Men det er vi faktisk alle sammen igennem hele livet. Vi vil gerne udforske det uforudsigelige og få ny viden. Som voksen ”leger” vi sådan set også sammen, når vi ser en god film eller serie. Vi forbinder bare det at lege med at være aktiv samtidig, men sådan hænger leg faktisk ikke sammen. Så derfor er det vigtigt, at vi giver nogle andre muligheder for, at børn omkring de 12 år stadig kan lege – altså udforske de uforudsigelige, siger legeforsker Marc Malmdorf.

Netop fokusset på at udvikle et sprog til at kunne spotte legen hos de unge og skabe nogle alternative legemuligheder er Leg For Dig med til at sætte forklarer projektleder Mathilde Knage:

Vi har et stort fokus på de store børns leg og dermed også de betingelser, som vi skaber for legen i takt med, at de vokser op. Evnen til at lege og være kreativ skal motioneres og ikke anses som forstyrrelser. Det er væsentligt, at de voksne omkring de store børn og unge udvikler et sprog og en pædagogik, som giver værdi til legen i flere sammenhænge, end vi gør i dag. Legende tilgange og kreativitet er meget vigtig i læringssammenhænge. Gennem legen øver vi vovemod og feljmodighed og skaber trivsel. Alt sammen vigtige kompetencer til at leve livet med og erfare igennem.

Leg og trivsel går hånd i hånd

Undersøgelsen sætter ligeledes fokus på konsekvenserne ved ikke at lege. De er ganske tydelige. De børn, der ikke leger, føler sig væsentlig mindre glade end de børn, som leger meget. Det er kun knap 20 procent, som føler de har ”det bedst mulige liv” ved ikke at lege:

– Det understreger vigtigheden i, at vi møder børn i alle aldre med legen på deres præmisser. Hvis et barn stopper med at lege, så vil det gå udover barnets trivsel og lykke. Derfor er det også vigtigt, at de fagpersoner, der møder de større børn ved, hvordan de så kan skabe et rum og nogle rammer, så de stadig kan hænge ud og være sammen. Det har vi stort fokus på i Leg For Dig og på vores læringsplatform, hvor de voksne inviteres ind i legen via de store børns perspektiver, siger Mathilde Knage.

Du kan læse mere om Leg For Dig og finde inspiration til leg på legfordig.dk.


Leg For Dig starter tæt samarbejde med 12 udvalgte profilinstitutioner

Det næste halvandet år skal 12 dagplejere, daginstitutioner og skole-/fritidstilbud fra hele landet i tæt samarbejde med Leg For Dig udforske legens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring. De deltagende institutioner kan se frem til et legende udviklingsforløb, hvor alle medarbejdere deltager. Det vil sige både dagplejere, dagplejepædagoger, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, vikarer og ledere.

De 12 profilinstitutioner får hver især en af Leg For Dig’s ambassadører tilknyttet deres institution. Ambassadørerne er alle undervisere fra de seks professionshøjskoler i Danmark. Sammen med institutionerne skal de finde ud af, hvad der rør sig i lige præcis deres praksis, og institutionerne får på den måde mulighed for at være med til at skræddersy deres egne, unikke udviklingsforløb, som bygger på legende tilgange. Profilinstitutionerne kommer til at spille en helt central rolle i forhold til Leg For Dig’s udvikling af nye, innovative efter- og videreuddannelsesforløb.

Børnene og de unge skal høres

En af deltagerne er SFO’en ved Alminde-Viuf Fællesskole i Viuf i Sydjylland. Her glæder de sig til at inddrage børnenes og de unges stemmer noget mere i hverdagen.

”Vi vil gerne blive bedre til at spørge børnene, hvad de godt kunne tænke sig, og hvad de har af idéer, som de synes er sjove. Og her supplerer Leg For Dig rigtig fint, da projektet bl.a. handler om at tage udgangspunkt i barnets perspektiv og om at give børnene handlemuligheder. Det kan man godt glemme i en travl hverdag, hvor der er mange voksenstyrede aktiviteter. Så vi glæder os til at få hjælp og inspiration udefra i forhold til, hvordan man bedst snakker med og inddrager børnene,” siger viceskoleleder ved Alminde-Viuf Fællesskole, Maria Laugaard Nøjsen. 

Og ifølge viceskolelederen er der meget at hente, når de voksne lytter til børnene: 

”Der, hvor vores børn og unge har det sjovest, er når en voksen sammen med børnene har fundet på en aktivitet, hvor den voksne går med på børnenes præmisser. Det kunne fx være at bygge en hule i idrætssalen. Det er som regel der, hvor den bedste leg foregår. Det er vigtigt for børnene at kunne byde ind med idéer og slippe deres kreativitet løs. Det er med til at opbygge deres selvværd og selvtillid,” siger Maria Laugaard Nøjsen. 

Fokus på inkluderende legefællesskaber

En anden deltager er daginstitutionen Ådalens Børnehus i Mørke. Her glæder de sig til at have særlig fokus på rummelige legefællesskaber.

Vi oplever af flere børn står uden for legefællesskabet – de står på kanten, inviteres ikke ind eller kan have svært ved selv at finde derind. De ved simpelthen ikke hvordan. vi vil gerne arbejde med, hvordan vi kan hjælpe de børn, der måske ikke har så nemt ved at tyde de sociale spilleregler eller legelogikken fx det her med at vente på tur, eller hvordan man får spurgt i forhold til at komme ind i en leg. I de situationer skal vi være bedre til at være tæt på børnene. Sådan at børnene finder tryghed, gode legekammerater og gode legemiljøer, de kan være i, siger Carsten Bonde Braüner, der er pædagogisk leder af Ådalens Børnehus. 

Carsten Bonde Braüner ser deltagelsen i projektet som en oplagt mulighed for at undersøge legen, som ifølge ham er helt afgørende for børnenes trivsel: 

”Det er helt fundamentalt for børns udvikling at lege. De bliver bedre til at indgå i relationer, og legen er med til fx at forebygge angst. Hvis børnene ikke får lov at lege, bliver de ikke modige og får sværere ved at interagere i sociale relationer. Alt det faglige med bogstaver og tal skal nok komme og meget af den sproglige udvikling sker faktisk igennem legen. Så børnene bliver nødt til først og fremmest at finde ud af, hvordan man kommer ind i en leg, for det afgørende for at få et godt børneliv og også et godt liv senere hen.” siger Carsten Bonde Braüner. 

De 12 profilinstitutioner i Leg For Dig er:

 • Aars skoles SFO Junglehuset
 • Alminde-Viuf Fællesskole
 • Bolbro Børnehus
 • Daginstitutionen Gaia
 • Daginstitution Løgumkloster og Toftlund
 • Daginstitutionen Transformeren
 • Daginstitutionen Vandpytten
 • Dagplejen Aalborg Kommune
 • Dagtilbuddene i Aarup
 • Skæring Skoles SFO
 • Ådalens Børnehus
 • Ådalskolen, Fangel friskole

Se et kort over profilinstitutionerne her.

Erfaringerne fra projektet vil løbende blive delt og udbredt på tværs af landets kommuner og bragt i spil som inspiration til arbejdet med legende læring. Læs mere om projektet her.


Vil du være med til at lege?

Tilmelding til Leg For Dig er lukket d. 16/5

Kunne I tænke jer at få støtte til at styrke og udvikle jeres lokale lege- og læringssyn, hvor alle medarbejdere samt børn/unge deltager, og udviklingen foregår i jeres hverdag? Så har I nu muligheden for at ansøge om at blive en af Leg For Dig’s 12 udvalgte deltagere blandt landets dagplejeklynger, daginstitutioner og skole- og fritidstilbud. 

 Leg For Dig søger nemlig medarbejdergrupper på tværs af hele landet, der arbejder med børn og unge i alderen 0 til 15 år, og som ønsker at gå på opdagelse i legens muligheder for at styrke børn og unges trivsel, udvikling og læring. Som deltager i Leg For Dig får du: 

-En af vores Leg For Dig-ambassadører tilknyttet din institution. Ambassadørerne består af dygtige undervisere fra landets professionshøjskoler.  

-Mulighed for at være med til at skræddersy jeres egne udviklingsforløb, som bygger på legende tilgange.  

-Adgang til fysiske og virtuelle læringsforløb og læringsmaterialer, der alle inviterer til at undersøge legens muligheder i interaktioner med de børn eller unge, som du arbejder sammen med til hverdag. 

-Et udviklingsforløb, hvor alle medarbejdere har mulighed for at deltage. 

-Adgang til et nationalt udviklingsfælleskab. 

Faglig udvikling med fokus på jeres behov 

Leg For Dig foregår i den eksisterende pædagogiske praksis, så vi i fællesskab kan udforske, hvordan vi skræddersyr uddannelsesforløb og udvikler kompetencer, der er praksisrelevante for alle deltagere. For at imødekomme de lokale arbejdsvilkår, der kan variere betydeligt alt efter, om man er dagplejer eller en skole- eller fritidspædagog, så bliver læringsmaterialer og -forløb udviklet til at blive anvendt i forskellige kontekster. Hensigten er dermed også, at projektet skal kunne understøtte de lokale dagsordener og indsatser, der optager personalet i forvejen. 

Alle kan være med 

Alle pædagogiske personalegrupper inviteres til at være med. Udviklingsforløbet henvender sig til dagplejere, pædagoger, ledere, medhjælpere, vikarer, pædagogiske assistenter, skolepædagoger og andet pædagogisk personale i klubber og SFO’er, der arbejder med børn og unge i alderen 0 til 15 år. 

Børn og unges perspektiv 

Når vi vil skabe udvikling i praksis i samarbejde med det pædagogiske personale, ser vi det også som vores pligt at inddrage børnene og de unge. Deres perspektiv inddrages derfor i selve udviklingsprocessen såvel som i det praktiske kompetenceforløb. Især på skole- og fritidsområdet får børn og unge dermed også mulighed for at arbejde med egen læring gennem leg. 

Et legende forløb 

Et vigtigt kendetegn ved Leg For Dig er, at selve udviklingsforløbet er legende for alle, der deltager i projektet. Det betyder, at man åbner op for nye fælles forestillinger og veje til refleksion og læring, og at man lader processer være uforudsigelige og båret af kvaliteter fra leg, dér hvor det er muligt. Det er via denne tilgang, at vi sammen kan opnå ny, meningsfuld og praksisrelevant viden. 


Leg For Dig - på opdagelse i legen

Leg For Dig sender en række af landets dagtilbud på opdagelse i legens mange muligheder. For det er bl.a. gennem legende eksperimenter og refleksioner ude i praksis, at vi skal blive klogere på legens betydning for børn og unge trivsel, udvikling og læring. 

Alle deltagere har fået adgang til Leg For Dig’s nye, online læringsplatform, som er udviklet i samarbejde med landets professionshøjskoler og repræsentanter fra den pædagogiske praksis. Målet er at give en masse inspiration og konkrete redskaber, så praksis får mulighed for at udforske, hvad der fungerer hos dem og for deres børn, når det handler om leg.  

I denne video kan du få indblik i tankerne bag projektet og møde en af de deltagende institutioner, der skal til at eksperimentere med kreative legeprocesser, improvisation og forskellige voksenroller i legen. 

Læs mere om projektet her.


Leg For Dig sender pædagogisk personale på opdagelse i legen

Hvordan skaber vi de bedste rammer for børns legeudfoldelser, så det gavner deres trivsel, udvikling og læring? Og hvilke roller kan vi som voksne indtage i forskellige legesituationer? 

Det er blandt nogle af de spørgsmål, som pædagogisk personale rundt om i landet nu skal til at undersøge sammen med Leg For Dig. Det sker med udgangspunkt i projektets nye, online læringsplatform, der skal guide det pædagogiske personale gennem deres kompetenceforløb. Blandt deltagerne er dagplejere, dagplejepædagoger, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, vikarer og ledere fra rundt om i landet. Fælles for dem alle er et ønske om at gå på opdagelse i legens univers sammen med de børn, som de arbejder med til hverdag. 

Én af deltagerne, der ser frem til at blive klogere på legens betydning og muligheder, er Herdis Kristiansen. Hun er daginstitutionsleder i privatinstitutionen Vandpytten i Hillerød, hvor hun sammen med sine medarbejdere skal til at eksperimentere med kreative legeprocesser, improvisation og de voksnes roller i legen. For hende er det rigtig positivt, at de i institutionen får mulighed for at stoppe op, ryste posen og prøve noget nyt: 

-Jeg glæder mig til at skulle afprøve og udforske legen i vores institution i samarbejde med personalet. Vi har en travl hverdag, hvor der er mange andre ting på dagsordenen. Så det bliver godt at kunne sætte god tid af til at dykke ned i legens univers. Vi vil rigtig gerne udvikle os, og det bliver spændende at få noget ny inspiration.

Tid til at fordybe sig i børnenes leg

Gennem Leg For Dig’s online platform får deltagerne adgang til trinvise læringsforløb, der veksler mellem faglig fordybelse, refleksion og eksperimenter, der skal afprøves i praksis. Forløbet giver deltagerne rammerne og værktøjerne til selv at udfordre og nytænke deres tilgang til leg på en åben og legende måde, der imødekommer deres lokale arbejdsvilkår og behov. 

Herdis Kristiansen ser frem til at undersøge, hvad der fungerer bedst i lige præcis hendes institution, og hun ved allerede nu, hvor hun gerne vil tage fat. Sidste sommer lavede de nemlig en børnemiljøvurdering for at finde ud af, hvad de skal arbejde med fremadrettet, og ét af børnenes ønsker var, at de voksne blev bedre til at være med i deres lege: 

-Jeg har et fantastisk personale, der gør det utroligt godt, men de har også meget at se til. Det kan nogle gange spænde ben for, at de kan være ordentlig til stede og nærværende i børnenes leg. Så jeg glæder mig til at undersøge, hvordan vi i fællesskab kan blive endnu bedre til at fordybe os i børnenes lege på forskellige måder. Så jeg ikke kun ser børnene lege, når jeg kigger ud på legepladsen, men også ser de voksne, som aktivt deltager i børnenes leg.

Herdis Kristiansen ser deltagelsen i projektet som en oplagt mulighed for at undersøge og måske endda ændre institutionens syn på leg. Fx ved at betragte legen som en aktivitet, der er værdifuld i sig selv, og som man ikke nødvendigvis behøver at planlægge eller styre: 

-Vi laver rigtig mange forskellige aktiviteter, men nogle gange kan man godt glemme, at det ’bare at lege’ også kan være en aktivitet i sig selv. Vi har derfor snakket om, at det kunne være fedt at have en dag om ugen, hvor vi ikke lavede andet end at være med i børnenes leg eller sætte en time af hver dag, hvor personalet kun skal fordybe sig i lege. Det kunne være et fedt eksperiment for os.

Vi skal prioritere leg, så børn får plads til at udvikle sig

Herdis Kristensens forventninger til de undersøgelser af leg, der venter forude, stemmer rigtig godt overens med projektets målsætning. Den handler nemlig netop om at igangsætte fælles eksperimenter og lokale lærings- og refleksionsprocesser. Det forklarer Palle-Emil Stouby, der er adjunkt ved efter- og videreuddannelsen ved UC Syd og én af underviserne bag platformens læringsmaterialer: 

-Projektet bidrager til at skabe nogle fælles refleksioner og begreber om, hvordan man som pædagogisk personale er med til at skabe gode vilkår for legen. Det handler om at skabe rum og rammer for legen, og vide hvordan man bedst involverer sig og skaber deltagelsesmuligheder på forskellige måder.

Ifølge Palle-Emil Stouby er det en nødvendighed for at skabe gode rammer for børns sociale og personlige udvikling: 

-Forskningen fortæller os, at børn som leger og har gode legekompetencer, har nemmere ved at udvikle sociale kompetencer, danne venskaber og bliver klogere på sig selv, hinanden og verden. Så legen er meget værdifuld for børnenes personlige udvikling, fordi den rummer et hav af dannelses- og udviklingsmuligheder. 

Leg For Dig henvender sig til al pædagogisk personale, der arbejder med børn og unge i alderen 0 til 15 år. Projektets deltagere er i første omgang dagplejepædagoger, ledere og andre ansatte på dagtilbudsområdet. På sigt vil pædagogisk personale fra skole- og fritidsområdet også blive en del af projektet. 

Du kan læse mere om Leg For Dig her.


Kroppen er i fuld gang, når der udvikles læringsmaterialer

Det undersøger Leg For Dig-projektet lige nu i samarbejde med pædagogisk personale, som arbejder med børn og unge i alderen 0-15 år.

Alle i det pædagogiske fag ved, at det er vigtigt at bevare og stimulere børn og unges fantasi og nysgerrighed. Spørgsmålet er, hvordan personalet får inspiration til dette arbejde, udtaler projektleder Trine Lolk Haslam.

I begyndelsen af 2022 inviterer Leg For Dig pædagogisk personale fra institutioner og dagplejere til et gratis kompetenceudviklingsforløb. Her skal de sammen udvikle nye arbejdstilgange, der tager udgangspunkt i kvaliteter og muligheder fra legens univers. Et hold af undervisere fra landets seks professionshøjskoler er i gang med at lægge sidste hånd på de læringsmaterialer, der skal medvirke til, at det pædagogiske personale kan undersøge og videreudvikle et fælles børne-, lege- og læringssyn, som er meningsfuldt i deres lokale kontekst.

Improvisation og vanebrud

Sammen med repræsentanter fra målgrupperne udvælges relevante arbejdstemaer. I øjeblikket arbejdes der eksempelvis med temaer som improvisation og vanebrud:

– Improvisation betyder at skabe noget uden forberedelse og at være til stede på en særlig kropslig måde. Pædagogisk improvisation kan være med til, at vi kommer til at grine sammen. Der opstår et glædesfællesskab, der giver ny energi via legen. Vi glemmer vores planer, slipper tøjlerne og undersøger legens magiske rum sammen med børnene, fortæller Lis Rahbek, lektor ved UCL.

– Når vi improviserer, siger vi ja til hinandens påhit. Ingen ideer bliver dømt ude på forhånd. Man er nærværende og lydhør overfor hinanden. Her kan det skæve og skøre opstå gennem samskabelse.

Det pædagogiske personale er uundværlige

– Vi har haft dagplejere, medhjælpere og pædagoger med i udviklingsprocessen, og det har været guld værd. Det er jo dem, der ved, hvad der er på spil i deres hverdag, kender børnegrupperne og kan sætte ord på deres behov. Det er vigtigt, når vi skal udvikle ny viden om legens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det er også afgørende for, at læringsmaterialerne imødekommer målgruppernes behov.

Størstedelen af kompetenceudviklingen foregår i praksis, og læringsmaterialerne kan tilgås direkte via en online platform. Der er ingen prøver eller skriftlige opgaver

– Og det betyder meget i en travl hverdag, fortæller projektleder Mathilde Knage.

Alle kan være med

Kompetenceforløbene henvender sig til dagplejere, pædagoger, medhjælpere, pædagogiske assistenter, skolepædagoger og andet pædagogisk personale i klubber og SFO’er, der arbejder med børn og unge i alderen 0 til 15 år.

Institutioner kan tilmelde deres personalegruppe inkl. deres lokale/nærmeste leder HER.


Udforsk legens betydning for børn og unge i praksis

Legens kvaliteter åbner op for flere udtryks- og deltagelsesmuligheder for børn og unge, og det kan være med til at bane vejen for deres trivsel, udvikling og læring. I Leg For Dig kan pædagogisk personale nu udforske disse muligheder i egen praksis gennem et gratis kompetenceforløb, der finder sted på personalets egen hjemmebane.

Deltagere får adgang til målrettede, online læringsmaterialer og -forløb, der inviterer til fælles kompetenceforløb, mens ledere tilsvarende klædes på til at lede læringsprocessen lokalt.

På tværs af børnegrupper, pædagogiske områder på 0 – 15-års området og national geografi går vi dermed på opdagelse i legens muligheder og betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Lokale vilkår og indsatser imødekommes

Leg For Dig adskiller sig fra andre kurser ved at tilbyde et kompetenceudviklingsforløb, der hovedsageligt foregår i praksis. Samtidig inviteres alle pædagogiske personalegrupper til at være med. For den enkelte børneinstitution vil alle ansatte således kunne deltage – også pædagogmedhjælpere og vikarer.

For at imødekomme de lokale arbejdsvilkår, der kan variere betydeligt alt efter, om man er dagplejer eller en skole- eller fritidspædagog, så er læringsmaterialer og -forløbene udviklet til at blive anvendt i forskellige kontekster.

Hensigten er dermed også, at projektet skal kunne understøtte de lokale dagsordener og indsatser, der optager personalet i forvejen. Det forklarer projektleder Mathilde Knage:

-Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på den enkelte kommune eller institutions eksisterende indsatser og fokusområder. Heldigvis ser vi ikke Leg For Dig som en ekstra indsats, der vil øge arbejdsbyrden men som et tiltag, der kan understøtte og styrke eksisterende dagsordener. Arbejder man f.eks. med udsatte børn og unge, så kan forløbet med fordel bistå med den opgave.

Udforskning i egen praksis

Det ville være forkert at påstå, at leg i pædagogisk praksis er noget nyt. I Danmark har vi en meget stærk legetradition i forvejen. Det betyder imidlertid ikke, at vi er færdige med at undersøge legens muligheder og potentiale i arbejdet med børn og unge – tværtimod:

-Vi ønsker at bygge videre på den eksisterende legefaglighed hos pædagogisk personale ved at give dem værktøjer til at udvikle og undersøge deres lege-, lærings- og børnesyn og give plads til faglig refleksion individuelt, kollektivt og lokalt, udtaler Mathilde Knage.

Netop muligheden for at give plads til refleksion over egen praksis og egne interaktioner med børnene er noget af det, som tiltaler Celina Bengtzon, der er dagplejer i Brønderslev Kommune og uddannet pædagog:

-Jeg leger nok med børnene omkring 90 procent af tiden. Så at få konkrete værktøjer og kompetencer til at nytænke min egen rolle og funktion i legene, synes jeg er meget fagligt givende.

Celina Bengtzon fortæller også om et behov for faglig sparring blandt kollegaerne i legestuegruppen, og hun ser det derfor som positivt, at dagplejepædagogen kan lede den fælles læringsproces.

Hvordan leger man som 14-årig?

Leg for en 2-årig er naturligvis ikke det samme som leg for en 14-årig. Derfor har undervisere fra landets professionshøjskoler også udviklet materialerne med udgangspunkt i de forskellige aldersgrupper.

I bestræbelsen på at sikre praksisrelevante læringsforløb har underviserne løbende haft kontakt til repræsentanter fra dagtilbud samt skole og fritid, der har givet feedback og input til materialerne.

Nu til årsskiftet skal det hele så ud at leve videre i pædagogisk praksis.

Tilmelding

Det næste kompetenceforløb forløber mellem januar og maj 2022, og forløbet er gratis. Dog forpligter man sig ved tilmelding til at understøtte og bidrage til, at der i praksis kan skabes tid og rum til at arbejde med læring i egen praksis og reflektere over denne praksis i den lokale personalegruppe.

Er du leder?

Tilmeld din institution eller legestuegruppe her.


Leg For Dig er vores nye udviklingsprojekt målrettet pædagogisk personale

Læring med afsæt i leg kan både stimulere børns fantasi og nysgerrighed samt bidrage til at styrke og bevare deres lyst til at lære. I VIVEs evaluering af folkeskolereformen fra 2017 giver flere af de adspurgte lærere og pædagoger udtryk for, at de mangler kompetencer til at sikre interessante aktiviteter – særligt i forhold til de læringsunderstøttende aktiviteter, hvor der skal arbejdes med en mere legende tilgang til læring.

Ifølge en undersøgelse fra EVA ses der et behov for at nytænke efter- og videreuddannelsestilbud til pædagogisk personale (EVA, 2020)Her opstår således spørgsmålet om, hvordan vi klæder vores pædagogiske personale endnu bedre på og hvordan vi bringer legen endnu mere i spil blandt dem – og i løbet af deres uddannelse.

I Leg For Dig-projektet giver vi pædagogisk personale mulighed for at udvide deres forståelse og kompetencer i forhold til legefaglighed og legens betydning for børns udvikling. Projektet udmærker sig ved at invitere en bred række aktører inden for pædagogfeltet, herunder pædagogisk personale, faglige organisationer, Kommunernes Landsforening og førende forskere i feltet, med ind i en fælles udforskning af, hvordan man kan skræddersy uddannelsesformater, som imødekommer behovene i praksis. Leg For Dig er et unikt projekt, fordi det henvender sig til alle voksne i børnenes hverdag, uanset om man er dagplejer, pædagog, pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent, skolepædagog eller pædagogisk leder. 

Professor emeritus Stig Broström siger om projektet:

Der er behov for projekter som Leg For Dig, som tager højde for behovene i praksis og forstår, at pædagogens faglighed udfolder sig og skal udvikles i mødet med børnene. En af de store udfordringer inden for videreuddannelse i pædagogfeltet er, at den foregår isoleret fra den pædagogiske hverdag. Leg For Dig-projektet insisterer på, at udvikling finder sted i praksis – og med praksis. Legen er et af de stærkeste kendetegn i dansk pædagogisk tradition, og det glæder mig, at der nu kommer et initiativ, der bringer legen i spil i øjenhøjde blandt dem, der gør en kæmpe forskel for vores børn i hverdagen. 

— STIG BROSTRØM

Professor Emeritus

Leg For Dig – hvordan? 

 

Projektet er bygget op omkring en vekselvirkning mellem at undersøge og afprøve nye måder at rammesætte pædagogisk personales faglighed på, med afsæt i legen. Deltagerne kommer til at teste en bred vifte af nytænkte udviklingsforløb, som danner grundlag for mere målrettet, vedkommende og tilgængelig videreuddannelse af voksne, som støtter børn i deres udvikling, trivsel og dannelse. Projektet forventer at inddrage 20 procent af det pædagogiske personale på børneområdet i Danmark, i udviklingen af nye efter- og videreuddannelsesformater, og er foreløbig rammesat til 2023. Projektet er på nuværende tidspunkt i sin udviklingsfase og er fra januar 2022 klar til at lave de første afprøvninger i samarbejde med praksis. Bag Leg For Dig-projektet står landets seks professionshøjskoler sammen med LEGO Fonden, som understøtter med en fondsbevilling på 17 mio. Kr.  

 

Hvis du vil høre mere om Leg For Dig, kan du kontakte projektledelsen:

Mathilde Knage, makn@pha.dk

Trine Lolk Haslam, tlh@ucn.dk

Bliv klogere på Leg For Dig i vores podcastafsnit: