Udvikling af PlaySpaces i Play@Heart

Ved Play@Hearts første seminar tog vi de 12 deltagende skoler med på en rejse hvor fokus var på børneperspektiver og legende læringsmiljøer. Over to dage deltog skolerne i workshops, der skulle inspirere dem til forskellige veje ind i en forståelse af det legende som indgang til teknologiforståelse.

Mærk stemningen  i videoen herover.


Mød vores næst nyeste skud på stammen, Play@Heart!

Legen er børns naturlige måde at lære på – både når det foregår i klasselokalet, på legepladsen eller på digitale platforme. I legen undersøger, konstruerer og tester børn virkeligheden, både når den udspiller sig i fysiske og digitale miljøer. Men hvad der er helt naturligt for børn, når de leger med ler, sand eller klodser skal også gælde, når det kommer til digitale teknologier. For at undersøge børns kompetencer udi teknologi, har landets seks professionshøjskoler sammen med LEGO Fonden initieret Play@Heart, som er en indsats under det samlede Playful Learning-program.

Play@Heart vil udforske hvordan legende tilgange kan bidrage til børns læring om og med teknologi. Indsatsen vil indlede en pædagogisk udforskningsekspedition, hvor lærere, skoleledelser og kommunale skoleforvaltninger i fællesskab undersøger sammenspillet mellem børns kreative leg med digitale teknologier, læring og udvikling. Indsatsen kommer til at udspille sig på minimum 12 skoler fordelt over hele landet, hvor man arbejder med legens kvaliteter og teknologiforståelse som hjørnesten i det pædagogiske fundament.

Hvis vi stiller det skarpt op, er teknologien vores adgang til meget af verden omkring os. Der er ingen tvivl om, at børn har brug for kompetencer til både at forstå og anvende teknologi på en hensigtsmæssig måde. De skal være mere end passive forbrugere, og kunne træffe bevidste valg og fravalg. Det drejer sig med andre ord om myndiggørelse og dannelse i et hyperdigitaliseret samfund. Det glæder mig, at Play@Heart sætter fokus på netop dette, og ikke mindst at de gør det i børnehøjde. Indimellem glemmer vi voksne, at verden ser anderledes ud, når man er ung eller barn – særligt i forhold til teknologi – og i mine øjne har Danmark brug for initiativer, der kan vise os veje til, hvordan vi kan arbejde med børns medie- og teknologikompetencer med en forståelse for den verden, børn lever i. Her er legen helt central, og jeg er spændt på at følge et så omfattende og ambitiøst projekt i de kommende år.

— STINE LIV JOHANSEN

Formand for Medierådet for Børn og Unge og lektor, ph.d. i børns medier

Play@Hearts indsats inviterer skolernes pædagogiske personale til at udforske kreative læringsmiljøer, teknologiforståelse og legens potentiale i forhold til børns læringsmiljøer. Indsatsen kommer også til at etablere nyskabende og utraditionelle læringsmiljøer i samarbejde med de deltagende skoler, kaldt “PlaySpaces”, hvor både børn og voksne kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi. De fælles erfaringer fra de 12 deltagende skolers dybdegående eksperimenter vil blive delt og udbredt på tværs af landets kommuner, og erfaringerne vil også blive bragt i spil som inspiration til forsøgsfaget; teknologiforståelse.

Play@Heart projektet er unikt, fordi det fokuserer på, at børns leg og konstruktion med teknologi, er det der skal bane vejen for at de kan begå sig i en digitaliseret verden.

Vi glæder os til at dele Play@Hearts erfaringer med jer!

Hvis du vil høre mere om Play@Heart eller deltagelsesmuligheder, kontakt da projektledelsen:

Andreas Binggeli anbi@kp.dk og Rune Schou Ruos@via.dk

Hør mere om Play@Heart i vores podcast


Hver gang du leger, bliver du lidt mere modig, end du var før

Legen kan stå selv

Helle Marie Skovbjerg er optaget af, hvad legen er, og hvordan den udfolder sig. Hun vil udvide forskningsfeltet for leg og ikke mindst bidrage til at legeforskningen placeres som et stærkere selvstændigt forskningsfelt. Et forskningsfelt, der med hendes ord, bidrager til vores grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at være menneske.

Som forskningsleder i Playful Learning-programmets forskningsudvidelse er hun optaget af forbindelserne mellem leg og læring, som hun opfatter som forbundne elementer – og absolut ikke som hinandens modsætninger. Helle Marie Skovbjerg insisterer på en balance mellem leg og læring, så vi ikke ender et sted, hvor legen ikke må have noget med læring at gøre, eller hvor legen bliver slave for læring og udgrænses. Playful Learning Research skal bidrage til dybere forståelse af, hvordan vi lærer gennem leg og til, hvordan lærere og pædagoger kan bringe legen i spil i deres faglighed og dermed kvalificere den faglige tilgang til leg yderligere.

At tale om leg, er som at holde fast om en jellycake
Når vi taler om leg, kan det være vanskeligt at nå frem til en fælles forståelse af, hvad det er vi mener. Begrebet leg har en masse medbetydninger og tillader stort fortolkningsrum. Helle Marie Skovbjerg forstår trangen til at ville kapsle legen ind som begreb, når vi stædigt higer efter at finde et fælles afsæt for det pædagogiske arbejde med legen, men insisterer på, at vi undgår at blive for kontante, når vi sprogliggør legens erfaringer.

Vi risikerer nemlig at instrumentalisere legen og dermed ødelægge selve det fænomen, vi er optagede at arbejde med. Legens sprog må derfor have en nænsomhed over sig. Når vi taler om legen, kan vi for eksempel låne fra poesiens sprog, så vi kan favne legens erfaringer uden at smadre legen. Hendes pointe er, at legen er flydende og mangefacetteret. Legen kan med andre ord ikke sættes på formel.

Selv låner hun jellycaken som metafor for legen. Den kitchede kages porøse og blævrede materialitet er for Helle Marie Skovbjerg symbolet på legens skrøbelighed. Når vi har med legen at gøre, skal vi kunne holde om vores erfaringer – uden at holde for fast og komme til at smadre dem. Ganske som at holde om en jellycake.

Når vi taler om leg, skal vi forestille os, at vi står med en buddingagtig masse mellem hænderne. Hænderne er metafor for vores sprog, som må holde så nænsomt om kagen som overhovedet muligt, for ikke at smadre den, men trods alt er villig til at prøve at tage om den. For Helle Marie Skovbjerg er det dét, der kendetegner hendes forskningspraksis – og det er den måde, hun anbefaler, at vi sammen omgås legen på, når vi vil bringe mere leg ind i vores professionelle faglighed.

Hendes erfaring har nemlig vist hende, at vi har tendens til at have et brutalt sprog, der udgrænser og forfladiger erfaringerne med leg. Helle Marie Skovbjerg er derfor hele tiden på jagt efter sprog, der kan muliggøre nænsomhed i omgangen med leg, så vi kan få sans for fænomenet i alle dets dele og komplekse afkroge.

De voksnes mod til leg

Hver gang du leger, bliver du lidt mere modig end du var før. Leg er ikke nødvendigvis knyttet til særlige situationer eller aktiviteter. Legen kan være en særlig tilgang til livet.

Helle Marie Skovbjerg beskriver det som at have en legende attitude. Børn har det umiddelbart mere intuitivt, men voksne har og kan opøve legende omgang med flere aspekter af tilværelsen. Det drejer sig om en særlig måde at møde sine omgivelser på. I stedet for altid at vælge det selvfølgelige, kan vi øve os i at være legende i omgangen med det, vi står overfor.

Gennem den legende tilgang kan vi blive særligt opmærksomme på at skabe yderligere meningsfuldhed i de situationer, vi indgår i. Vi kan med andre ord øve os i at være nysgerrige på at skabe ‘mer-mening’, som Helle Marie Skovbjerg kalder det. Hun oplever selv, at verden åbner sig og bliver større, når hun selv tager den attitude på sig. Hun bliver overrasket over, hvem hun selv er, og hvem de andre er, når hun møder nogen med en legende attitude. Hun iagttager, hvordan hun er med til at åbne deres verden, ligesom de er med til at åbne hendes. Helle Marie Skovbjerg peger på, at hvis du skal møde verden med en legende attitude, må du undgå pindsvinetilgangen, hvor du stritter imod. Det kræver mod til at sige ja og spørge; hvad kunne der ske her? Du skal være villig til at sætte dig selv på spil, og netop den type af attitude kræver mod og åbenhed – og grundlæggende tillid til, at det hele nok skal gå.

Hver gang du leger, træner du og vedligeholder du dit legemod.

Lyt med i vores podcast

I Playful Learning Podcast giver Helle Marie Skovbjerg sit syn på legens betingelser i daginstitutioner og skoler i en tid med læringsmål og læreplaner, ligesom hun folder sine fire legestemninger ud.


Professionshøjskolerne og LEGO Fonden vil forske i leg i undervisning

Med udgangspunkt i lærer- og pædagoguddannelsen skal et hold på ni seniorforskere og 12 ph.d.-stipendiater undersøge legens betydning for læring og udvikling. Gruppen af forskere, som skal forske sammen i et tværprofessionelt samarbejde, kommer fra alle professionshøjskoler og Designskolen Kolding, danske og udenlandske universiteter samt LEGO Fonden. Forskningsudvidelsen af Playful Learning støttes med 24 mio. kr. i en bevilling fra LEGO Fonden.

Vi ved der et stort potentiale for at forske i mere praksisnære tilgange til leg i lærer- og pædagoguddannelsen med henblik på at styrke børns engagement og holistiske udvikling af kompetencer, og samtidig bidrage til den internationale forskning med ny viden og erfaringer fra den særegne tilgang i den danske pædagogiske tradition.

— LENA VENBORG

Programchef, LEGO Fonden

Formålet med forskningen er at se på, hvordan Playful Learning kan udvikle lærer- og pædagoguddannelsen og på sigt skabe mere og bedre læring gennem en legende tilgang. Programmet skal styrke de studerende i at anvende en legende tilgang til børns udvikling og læring. Det har fx affødt de såkaldte PlayLabs, et fysisk miljø på professionshøjskolerne, hvor studerende og undervisere eksperimenterer med det legende læringsrum.

Formand for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann, glæder sig over, at LEGO Fonden efter et års samarbejde har bevilliget penge til en forskningsgren, der skal udvikle kvaliteten af undervisningen på uddannelserne endnu mere:

God forskning styrker ikke bare uddannelsernes grundlag, den skaber også resultater og indsigter for skoler, dag- og fritidsinstitutioner. Her er det helt afgørende for børns legende og eksperimenterende tilgang til verden, at de møder voksne, der understøtter dem bedst muligt. I sidste ende gavner det derfor vores børn og i høj grad også vores samfund med dygtige lærere og pædagoger, der forstår legens egenværdi og dens betydning for udvikling, læring og dannelse.

— STEFAN HERMANN

Formand for Danske Professionshøjskoler

Forskningsdelen af Playful Learning arbejder med de områder, hvor programmet har særligt potentiale for udvikling af kvaliteten af undervisningen og en systematisk videnproduktion i forhold til undervisningen i sektoren. Det drejer sig bl.a. om Playful Learning som led i mere nytænkende undervisning på professionshøjskolerne – en nytænkning, som blandt andre lærere og pædagoger kan bære med sig ud i folkeskoler og daginstitutioner. Forskningen vil derfor se på legens betydning for pædagogik og didaktik, ligesom potentialet i PlayLabs, de fysiske miljøer for leg og læring, også undersøges.

Kontakt:

  • Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler, 26 13 73 97
  • Lena Venborg Pedersen, Initiatives Lead (Denmark) i LEGO Fonden, +45 52211823

Pressekontakt:

  • Playful Learning: Signe Lehman, 41897063, eller sile@kp.dk
  • LEGO Fonden: Jan Christensen, 30102754 eller jan.christensen@LEGO.com
  • Danske Professionshøjskoler: Peter Starup på 2677 2599


Playful Learning-programmet etablerer sig

Her var der fokus på at skabe et fælles billede af, hvem vi er og hvorfor Playful Learning er det allervigtigste, vi kan arbejde med i de kommende år. Deltagerne arbejdede sammen om at identificere de problemer Playful Learning kan være et svar på og skabe vilde visioner for, hvordan Playful Learning kan bidrage til at nytænke undervisningen på lærer- og pædagoguddannelserne i Danmark og hvordan Playful Learning kan bidrage til, at skabe nye generationer af kreative og nysgerrige studerende, børn – og voksne. MUST – Michael Jeppesen og Rasmus Ugilt – faciliterede processen og udfordrede deltagerne til at tænke stort og skævt.

Playful Learning kommer på sigt til at have betydning for, hvordan børns egne måder at lege sig til læring på får en større plads og en større værdi i den praksis, vi kender.

— AMBASSADØR

Pædagoguddannelsen