Legende tilgange til teknologiforståelse skaber flere deltagelsesmuligheder

Samlet set viser evalueringsresultaterne fra Play@Hearts andet projektår, at legende tilgange til teknologiforståelse øger engagementet i undervisningen hos både elever og pædagogisk personale. Med fortsat fokus på co-teaching som udbredelsesmetode og kulturforandring på skolerne, ser projektet frem til at bygge videre på disse resultater og udbrede teknologiforståelse gennem legende tilgange til endnu flere elever.

I løbet af skoleåret 2022/23 har Play@Heart-skolene inddraget deres PlaySpaces i undervisningen og udbredt legende tilgange til teknologiforståelse til en større andel af pædagogisk personale på skolerne.

Projektets evaluering viser, at eleverne oplever et stort udbytte af undervisning, som både indebærer legende tilgange og teknologiforståelse. Pædagogisk personale ser bl.a. tegn på, at der skabes flere deltagelsesmuligheder, som styrker elevernes motivation for at lære og skaber større engagement. Der er også eksempler på, at inddragelsen af teknologier styrker elevernes evne til at udfolde sig kreativt.

Tilgangen giver mulighed for inklusion og differentiering, hvor der er langt større mulighed for at nå alle elever. Og fedt eleverne er med til at skabe undervisningen i stedet for vi siger ”her er replikkerne til skuespil, udfør det”. Nu starter man fra scratch, så eleverne selv skal finde på det - motivationen bliver en anden, fordi de selv er med til at skabe undervisningen. Det har været en øjenåbner.

— Pædagogisk personale, Evalueringsrapport af Play@Heart - år 2

Det er sjovt at lege med lasercutter, fordi du lærer nogle ting, men det er også sjovt, at du kan lave nogle ting. Det er ikke bare sådan, at du kigger på en tavle og ser en video af det. Men at du selv kan få lov, og at du undersøger, hvordan man gør.

— Elev, indskoling, Evalueringsrapport af Play@Heart - år 2

En positiv betydning for elevernes trivsel

Som en del af evalueringsrapporten af Play@Heart har Rambøll gennemført en række registeranalyser af udviklingen i elevernes trivsel målt ved de nationale trivselsmålinger. Konkret er udviklingen i elevernes trivsel på de 12 Play@Heart-skoler sammenholdt med udviklingen i trivslen blandt sammenlignelige elever på skoler i Danmark, som ikke er en del af Play@Heart.

Resultaterne viser små, men statistisk signifikante forskelle før og efter Play@Heart-projektet gik i gang. Resultaterne indikerer, at arbejdet med legende tilgange til teknologiforståelse har en positiv betydning for elevernes trivsel og særligt for elevernes oplevelse af at være en del af skolens og klassens fællesskaber og at være motiverede, have medbestemmelse og få hjælp og støtte fra det pædagogiske personale.

Ledelse som leger med

Evalueringen sætter fokus på ledelsens rolle i skolernes arbejde med de legende tilgange til teknologiforståelse. I andet år af Play@Heart har flere ledere arbejdet med at formidle og motivere pædagogisk personale til at arbejde med legende tilgange til teknologiforståelse ved fx at italesætte det som løsningen på nogle konkrete udfordringer, som pædagogisk personale kan nikke genkendende til.

På nogle skoler har ledelsen arbejdet ambitiøst med at skabe en kulturforandring ved at gå forrest og ’lege med’ på personalemøder og i temauger, ved at gentænke rekrutteringsprocessen af nye medarbejdere og ved at stille krav til, at alt pædagogisk personale skal stifte bekendtskab med legende tilgange til teknologiforståelse via co-teaching-forløb.

Hvordan fremmer ledelsen kulturforandringsprocessen på skolerne?

I forbindelse med Play@Hearts evalueringsrapport peger kapacitetsteams og ledere fra de deltagende skoler på en række elementer, som fremmer kulturforandringsprocessen på skolerne. På nogle skoler har ledelsen i høj grad arbejdet med disse elementer, mens kapacitetsteams på andre skoler efterspørger, at lederne efterlever det:

 

 • Ledelse som leger med: Kapacitetsteams fremhæver det som et udtryk for engagement, når deres leder oplever legende tilgange til læring ’på egen krop’. På samme måde fremhæver noget pædagogisk personale, at lederne kan gå forrest ved at anvende legende tilgange på fælles møder og inspirere pædagogisk personale til at integrere tilgangene i fx forældremøder.

 

 • Viden om legende tilgange og teknologiforståelse: Ifølge evalueringen er det væsentligt, at lederne har en dybere forståelse for, hvad det vil sige at anvende legende tilgange til teknologiforståelse i undervisningen. Det gør det nemmere at forklare øvrigt personale, hvorfor det er vigtigt, og samtidig er det en vigtig forudsætning for at kunne sparre kvalificeret med kapacitetsteamet.

 

 • Prioritering på møder: Når ledelsen prioriterer at anvende fælles møder eller større samlinger (fx pædagogiske døgn) på at fokusere på Play@Heart, bidrager det ifølge kapacitetsteams til at tydeliggøre vigtigheden af deres arbejde. Det har også en positiv indvirkning på kulturforandringsprocessen, at ledelsen deler gode historier og succesoplevelser fra praksis eller minder personalet om kapacitetsteamets rolle, og den sparring personalet kan modtage fra dem.

Om Play@Hearts evalueringsrapport

I skoleåret 2022/23 har Rambøll gennemført en evaluering af andet skoleår, som bygger videre på resultaterne fra projektets første skoleår. Resultaterne er indsamlet af Rambøll Management Consulting på opdrag af LEGO Fonden og i samarbejde med udvalgte konsulenter fra alle landets professionshøjskoler.

I forbindelse med evalueringen har Rambøll indsamlet data via bl.a.:

 • observation af undervisning
 • Interviews med elever, pædagogisk personale, kapacitetsteams og ledere
 • spørgeskemaundersøgelse blandt alt pædagogisk personale og udvalgte elever.

Læs opsummering af de vigtigste resultaterne fra evalueringen her.

Gå til Play@Hearts hjemmeside her.

Kontakt

Andreas Binggeli

Projektleder for Play@Heart

E: anbi@kp.dk

+45 41897424

 

Rune Schou

Projektleder for Play@Heart

T: +45 87552809

E: ruos@via.dk


Co-teaching som redskab til kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning

Hvad er co-teaching, og hvordan kan det bidrage til skoleudvikling? Hvordan har Play@Heart-projektet implementeret co-teaching på de 12 deltagerne skoler?

Det kan du blive klogere på i Anne Brøndum Andersen og Lisbet Baad Pedersens artikel ‘Co-teaching og playful skoleudvikling – sammen forandrer vi skolens undervisningskultur’. Artiklen introducerer Play@Hearts arbejde med co-teaching som et redskab til kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning pædagoger og læreres praksis med legende tilgange til teknologiforståelse.

Artiklen er skrevet af to lektorer og konsulenter i Play@Heart-projektet, Anne Brøndum Andersen (UCN) og Lisbet Baad Pedersen (UC Syd) og er baseret på observationer fra skolebesøg, et spørgeskema og interviews med både pædagoger og lærere.

Artiklen er den første del af en serie om co-teaching i Play@Heart. Del 2 udkommer i starten af 2024.

Hvis du vil høre mere om co-teaching som redskab til videndeling og samarbejde om praksis- og skoleudvikling, kontakt Anne Brøndum Andersen på anba@ucnact2learn.dk og Lisbet Baad Pedersen på libp@ucsyd.dk.


Play@Heart: Inspiration til din legende undervisning og teknologiforståelse

I fem inspirationsvideoer fra Play@Heart projektet fortæller konsulenter om følgende emner:

 • Legende tilgange til læring
 • Legekvaliteter og legestemninger i undervisningen
 • Klasserummets indretning og dynamiske lærerroller
 • Teknologi i skolen
 • Teknologiforståelse

Legende tilgange til læring

Hvordan kan du understøtte legende tilgange i din undervisning? Birte Debel Hansen fortæller om tre principper for legende tilgange til læring.

Legekvaliteter og legestemninger i din undervisning

Hvordan kan man  inddrage legekvaliteter og legestemninger i undervisning? Det gør Steen Cnops Rasmussen dig klogere på i denne video.

Klasserummets indretning og dynamiske lærerroller

Martin Thun Klausen fortæller om klasserummets indretning og dynamiske lærerroller og positioner, der understøtter legende tilgange til teknologiforståelse.

Teknologi i skolen

Lasse Remmer fortæller hvorfor det er vigtigt, at skolen giver eleverne en forståelse af de teknologier, vi omgås.

Teknologiforståelse

Hvordan kan eleverne udvikle teknologiforståelse og blive rustet til at leve i en verden, der er gennemsyret af digitale teknologier. Det gør Lasse Remmer dig klogere på i denne video.

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer om materialerne, er du velkommen til at kontakte Steen Cnops Rasmussen, konsulent i Play@Heart, scr@via.dk.


Skolerne er i gang med en kulturforandring

Da børn og forældre mødte op på Højslev Skole under Fællesskabsugen i november 2022, var alle lærere klædt ud, og der var røg og balloner. Fællesskabsugen er et nyt fast koncept på skolen og en del af Højslev Skoles strategiske arbejde med at implementere legende tilgange til undervisningen i skolen.

̶ Med Fællesskabsugen tager vi et stort fælles skridt i forhold til at få hele skolen med på den legende tilgang til læring. Vi arbejder med at udbrede de legende processer fra Play@Heart-projektet i alle klasser på skolen, siger skoleleder Louise Høybye fra Højslev Skole i Skive Kommune.

Forældre støtter det legende

Forældrene til børnene på Højslev Skole støtter skolens udvikling og det strategiske arbejde med teknologiforståelse i undervisningen.

– Højslev Skole har altid været en meget fagligt orienteret skole. Derfor har det været et stort spring for os at kaste os ud i det legende. Efter vores Fællesskabsuge fik jeg en del mails fra forældre om, hvor magisk deres børn havde syntes, ugen var, fortæller Louise Høybye og tilføjer, at forældrebestyrelsen bakker op om den nye retning for skolen:

– Forældrebestyrelsen har set vores PlaySpace og har været med til at lave robotleg. De har besluttet, at vi skal blive gode til at arbejde med legende tilgange til teknologiforståelse på vores skole, forklarer hun.

Skolens erfaringer har gjort det tydeligt, at det legende ikke står i modsætning til faglighed, men netop kan bidrage til at understøtte læring.

Plads til videndeling

Skovvangsskolen i Aarhus har deltaget i Play@Heart-projektet i halvandet år, og viceskoleleder Frank Hansen har fokus på, hvordan han kan gøre det legende til en del af kulturen.

̶ Vi er meget optaget af, at vi ikke bare er med i et projekt. Vi er i gang med en kulturforandring og en skoleforandring, som skal bestå, fortæller Frank Hansen og tilføjer, at videndeling er en vigtig del af udbredelsen af den legende tilgang til læring og teknologiforståelse på skolen.

Lærerne på Skovvangsskolen deler viden omkring anvendelsen af teknologi i undervisningen på fagteammøder, hvor lærere er blevet introduceret til mulighederne i skolens PlaySpace og anvendelse af blandt andet ’green screen’.

̶ Vi designer en struktur for videndeling, og det er vigtigt, så der ikke bare er én lærer, der gør noget. Hvis der skal være en kulturforandring, så er det vigtigt, at lærerne deler erfaringer og inspirerer hinanden, siger Frank Hansen fra Skovvangsskolen.

Matematiklærere får ekstra tid til forberedelse

Blandt udfordringerne med udbredelsen af det legende er, at det at ændre vaner tager tid. Når medarbejderne er vant til at forberede sig på en måde, så kræver det noget, når man pludselig bliver bedt om at gøre det på en ny måde. Dette falder nogle medarbejdere lettere end andre.

– For at imødekomme dette skifte, så er der på skolen planlagt ekstra tid til forberedelse af forskellige forløb hos bl.a. matematiklærerne på deres fagteammøder. Under forløbet skulle matematiklærerne bruge fagbegreberne fra lærebogen, men de måtte ikke bruge selve bogen i undervisningen. På disse møder får de også sparring fra skolens kapacitetsteam, der består af seks frikøbte personaler, fortæller Frank Hansen.

Tre gode råde til dig, der vil skabe gode rammer for den legende undervisning på skolen

1. Hav medarbejdere, der kan drive og udvikle det legende.

Legende processer kan ikke drives og udvikles af ledelsen alene. Ledelsen kan skabe rammer for det legende, men der skal være en styrende koalition blandt medarbejderne, der kan drive det.

2. Anerkend, at lærerne har brug for forskellige støttemuligheder for at komme i gang med at bruge teknologier i undervisningen.

Nogle lærere vil gerne prøve teknologierne og komme hurtigt i gang med at bruge dem sammen med børnene. Andre har brug for den teoretiske baggrund omkring teknologiforståelse i undervisningen og tid til mere fordybelse, før de prøver en mere eksperimenterende undervisning i klassen.

3. Pas på med at stirre dig blind på teknologierne.

Brug de teknologier, du allerede har på skolen i stedet for at altid tænke på at købe de nyeste og dyreste teknologier.

Louise Høybye, skoleleder, Højslev Skole

Frank Hansen, viceskoleleder, Skovvangskolen

Det har Højslev Skole og Skovvangskolen arbejdet med under Play@Heart-projektets første år:

 • Begge skoler har udviklet og opbygget PlaySpaces på skolerne. Skovvangsskolens PlaySpace er et mobilt rum, der er designet til at kunne foldes ud og flyttes rundt på skolen.
 • Højslev Skole har haft omlagte uger, hvor skolen er gået legende til værks med for eksempel udklædning og æstetiske læreprocesser.
 • På Højslev Skole har ledelsen afprøvet elementer af de legende processer på lærermøder og personalemøder for at udbrede kendskabet til de legende metoder.
 • Skovvangskolen har fokus på teknologiforståelse i alle fag. Fx anvender fransklæreren ’green screen’ i sprogundervisningen, hvor eleverne ”går rundt” med Paris i baggrunden og præsenterer de forskellige seværdigheder på fransk.


Sydmors Skole gør teknologien tilgængelig for legende børn

Af Mikkel Kamp

Konfetti, overraskelser og robotter, der hejser fødselsdagsflag. Sådan lød tre ingredienser, da lærerne på Sydmors Skole skulle arbejde med kodning og programmering på et lærermøde.

En lærer havde fødselsdag, og det blev markeret på mødet ved, at de andre lærere opdelt i seks grupper, byggede maskiner, som skulle fejre læreren. Grupperne havde kun 20 minutter, men de nåede blandt andet at bygge en robot, der kunne hejse et flag, en karrusel og en programmerbar bil, som leverede en gave.

Lærernes værker havde et formål, der rakte videre end mødet med kollegerne. Eleverne blev involveret i de følgende dage, ved at lærerne viste deres robotter frem, kort forklarede tankerne bag, og hvad maskinerne kunne. Derefter blev de udstillet, og eleverne stemte om hvilken, der var bedst til at fejre en fødselsdag.

Cuben inspirerer legen

Pointen med lærernes leg og udstilling er ikke, at eleverne skal kigge på. Tværtimod er det startskuddet til, at de selv skal have fingrene i læringsrobotten. Dermed passer det ind i skolens generelle tilgang om, at eleverne inden for visse rammer selv skal have mulighed for at lege med teknologien.

Sydmors Skole har 180 elever fra 0. til 6. klasse. Skolen er i gang med sit andet år i Play@Heart. Undervejs har skolen ændret sin måde at gøre teknologien tilgængelig for eleverne. Det foregår blandt andet i Cuben, hvor teknologi og materialer ikke har sit eget lokale, men er præsenteret i, hvad der kan beskrives som en meget stor åben terning uden vægge.

– Cuben, som er udviklet og indviet under Play@Heart-projektet, og skal vække elevernes nysgerrighed og interesse. Derfor tematiserer vi de legende tilgange og teknologien, og præsenterer dem i forskellige kontekster. Og så skifter vi dem jævnligt ud. Ellers ville børnene bare gå forbi. Børnene har adgang til det og leger med det, vi præsenterer i Cuben, fortæller Lillian Pedersen, som er koordinator for Play@Heart på Sydmors Skole.

Teknologiforståelse gennem bamser

I dette skoleår har Sydmors Skole særlig fokus på teknologiforståelse, hvilket igen foregår på flere forskellige måder. En af dem er et fantasistimulerende forløb. I Cuben var der et tema ved navn Øde Ø, der var inspireret af filmen Cast Away, hvor hovedpersonen havner på en øde ø og i sin ensomhed taler med en bold. I den nordjyske skolevirkelighed er der bedre teknologiske muligheder, så her skulle eleverne blandt andet programmere en Micro Bit, så den kunne svare på forskellige spørgsmål, og så placere den i en bamse.

– Det var sjovt og førte til samtaler om, hvordan vi bruger teknologien og ser på den. Om fordele og ulemper. Det var både om Siri-funktionen i en iPhone, om elektroniske kælesæler, der bliver brugt på plejehjem, og om en dukke, der er blevet forbudt i nogle lande, fordi den optog børnenes samtaler, fortæller Lillian Pedersen.

Skiller tingene ad

Teknologiforståelsen arbejder skolen blandt andet også med, ved at eleverne skiller maskiner ad.

– Når man skiller ting ad, giver det et indblik i, hvordan det virker. Derfor vil vi for eksempel gerne have computere, som eleverne kan skille ad. Det foregår i øvrigt med en skruetrækker, som jo også er en teknologi. Den er bare analog. Det er også en del af forståelsen, siger Lillian Pedersen.
Skolen har også oprettet et såkaldt ”skramlotek.” Det er rent analogt og består af bøtter kasser, dippedutter og alt muligt andet, som de laver kreative figurer af.

– Børnene elsker det. De går til den, og de er glade for, at de ikke behøver at passe på nogle af materialerne, siger Lillian Pedersen.
Den eneste rigtige ulempe med skramloteket er, at der kan blive temmelig rodet, når børnene er optaget af de kreative processer. Derfor overvejer skolen lige nu at udnævne nogle elever som ansvarlige for at holde nogenlunde orden. På samme måde, er det også planen, at nogle af eleverne skal være en slags superbrugere af forskellige teknologier.

– Så kan de være eksperter i, hvordan en type maskine fungerer, og hjælpe læreren med hurtigt at sætte det op, når maskinen skal bruges i timen, siger hun.

Giver mere arbejdsglæde

For Lillian Pedersen har arbejdet med en legende tilgang til teknologien i Play@Heart været lidt af en gave.

– Det har givet mig mere arbejdsglæde. Folkeskolen er gennem længere tid blevet præget af resultatorientering og test, og der er kommet mindre tid til det kreative og legende. Det befinder jeg mig ikke godt i, men med projektet er der kommet mere leg og kreativitet, fortæller hun.
Det er den samme indstilling, hun møder hos eleverne og kollegerne.

– Børnene er vilde med både den legende tilgang og teknologiforståelsen. Jeg tror, de tænker, at det ikke er rigtig skole, når de arbejder med det, men de lærer en masse, siger Lillian Pedersen.

Lillian Pedersen håber, at emnerne fortsat bliver prioriteret på skolen, når selve projektet slutter.

– Det her er vigtigt. For os alle sammen – og især for de fremtidige verdensborgere, som vi er med til at forme gennem leg og teknologi, siger hun.


Pædagoger og lærere fra Play@Heart får nye kompetencer

”Vejledning og organisatoriske læreprocesser” er navnet på det nye diplommodul, som er udviklet af  Play@Heart-projektet og startede den 15. november på UCL, University College Lillebælt. Formålet med forløbet er at introducere konsulenter fra projektet til den nyeste viden og forskning inden for vejledning, forandrings- og læreprocesser.

Pædagogerne og lærerne er koordinatorer i Play@Heart og skal anvende de nye kompetencer i deres udviklingsarbejde på skolerne, hvor de allerede er i gang med at understøtte den legende tilgang til teknologiforståelse på alle skolernes klassetrin. ”Vejledning og organisatoriske læreprocesser” er et praksisnært forløb, hvor deltagerne kan arbejde med egne undervisningsaktiviteter, som kan afprøves og deles under projektet.

Vejleder og underviser Celine Ferot, som har været med til at udvikle diplommodulet, peger på motivation og legende læring som to vigtige fagligheder i forløbet:

”Legende tilgange til læring gør en forskel. Når vi arbejder med legende tilgange til læring arbejder vi også med motivation og motivationsfaktorer: at undre os, at fryde os og fordybe os. Under diplommodulet vil deltagerne komme til at dykke mere ned i tankerne om legende tilgange til læring og også afprøve forskellige didaktiske designs på deres skole i samarbejde med deres kollegaer. På diplommodulet skal vi udvikle, afprøve og øve os i fællesskab, og det at være sammen om at udvikle gryende forståelser for legende tilgange til læring og teknologiforståelse”, siger Celine Ferot, pædagogisk konsulent, UCL.

Charlotte Osterhammel fra Tåsingeskolen er en af deltagerne, som er startet på forløbet:

”Jeg forventer at få en teoretisk ballast at læne mig op ad, når jeg skal hjælpe mine kolleger – men også i argumentationen om, hvorfor vores skole er med i Play@Heart-projektet”, siger Charlotte Osterhammel.

Fakta om diplommodulet
Titel: Vejledning og organisatoriske læreprocesser
Nøgleord: Design af læringsprocesser, forandringsprocesser, legende tilgang til læring, teknologiforståelse, vejledningspraksis
Målgruppe: Pædagogiske konsulenter tilknyttet Play@Heart
Niveau: Diplom
Vægt: 10 ECTS

 

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en synopsis

Kontakt Play@Heart for mere information

Hvis du har spørgsmål om forløbet, kan du kontakte projektleder Andreas Binggeli, anbi@kp.dk, 41 89 74 24.


Spil dig til teknologiforståelse

Lærere og konsulenter fra Play@Heart-projektet har testet et nyt læringsspil i forbindelse med projektets seminar den 30. marts i Aarhus. For at gennemføre spillet, skulle deltagerne løse forskellige gådeopgaver, som er udviklet med udgangspunkt i teknologiforståelse.

Jeppe Sand Christensen, som har designet spillet, fortæller hvilke fordele spillet giver i forhold til almindelig undervisning:

”De kompetencer, som eleverne opbygger, mens de spiller, handler blandt andet om at kunne fejlfinde, at kunne re-designe og tænke computationelt. Fordelen ved at bruge sådan et spil, er at eleverne får lov til at afprøve noget på deres egen krop. Spillet kan bruges sammen med en egentlig fag-faglig undervisning, men her får de lov til faktisk at prøve noget af”, fortæller Jeppe Sand Christensen.

Se video-interview med Jeppe Sand Christensen, og lær mere om det nye læringsspil her.

Om spillet

Spillet passer bedst til udskolingselever, men hvis man har været i gang med teknologiforståelse i 5. og 6. kan spillet måske også gennemføres i disse alderstrin.

Læs mere og download materialer om spillet her:

Regler og feedback (pdf)

Om Gådejagt og teknologi (pdf)

Du kan bestille spillet ved at skrive til Andreas Binggeli, anbi@kp.dk.  Det koster 50 kr. inkl. Forsendelse – men kan bruges mange gange!


PlaySpace på Skansevejens Skole

I dette nye afsnit af Playful Learning Podcast, sætter Play@Heart-projektet fokus på indretning af kreative læringsmiljøer, også kaldet PlaySpaces. Podcasten tager udgangspunkt i den proces, som Skansevejens Skole har været igennem med hensyn til at omskabe skolens fysiske rammer til et legende læringsmiljø.

Første del af podcasten handler om forventningerne og forarbejdet omkring Skansevejens Skoles PlaySpace. Du kan også høre om nogen af de overordnede teoretiske overvejelser, som Kasper Kjeldgaard Stoltz fra arkitektfirmaet Nerd har rådgivet de 12 Play@Heart-skoler om i forbindelse med etablering af PlaySpaces. I den sidste del af podcasten besøger vi Skansevejens Skole en måned senere, da skolens PlaySpace næsten er klar til at blive taget i brug.

De 12 deltagende skoler i Play@Heart præsenterede prototyperne til deres PlaySpaces på projektets seminar den 30. marts 2022. Oplev arbejdet med prototyperne i videoer herunder:


Play@Heart præsenterer nyt designværktøj 'Rumkompasset'

Til dig, der skaber legende læringsmiljøer

Arbejder du som lærer eller pædagogisk konsulent på en skole? Søger du inspiration til dit arbejde med udvikling og design af kreative læringsmiljøer?

Play@Heart har netop udgivet en ny artikel ‘Rumkompasset – et praksisrettet designværktøj til udvikling af PlaySpaces’, som formidler projektets pædagogiske og designmæssige overvejelser bag opbygningen af kreative læringsmiljøer, de såkaldte Playspaces.

Artiklen præsenterer designværktøjet Rumkompasset, som kan anvendes under udvikling af Playspaces. For at skabe kreative læringsmiljøer på en skole kan man som lærer, ifølge Rumkompasset, fokusere på følgende tre kategorier:

– Legende tilgange: Denne kategori består af i alt seks forskellige tilgangsformer: ”fantasi og fortælling”, ”Imitationer og roller”, ”krop og sansning”, ”afprøvning og modellering”, ”regler og benspænd” samt ”konkurrence og grænser”.

– Almendidaktiske grundformer: Denne kategori handler om udvikling af reelle, prototypiske læringsforløb, hvor den legende tilgang til teknologiforståelse er omdrejningspunktet.

– Rumlige scenografier: Denne kategori omhandler de fysiske rammer – om det måtte være et rum,
flere rum, et område eller blot et møbel.

Artiklen er skrevet af Kasper Kjeldgaard Stoltz, førende ekspert inden for uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer,

Læs artiklen her

Eller hent den her

Om Play@Heart

Som en del af Play@Heart-projektet er 12 skoler i gang med at designe egne Playspaces. De nye Playspaces er læringsmiljøer, hvor børn, lærere og pædagogisk personale kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi.

Læs mere om de deltagende skoler her.


Teknologi kan gøre undervisningen til en leg

Af Mikkel Kamp

Leg og teknologi kan både styrke motivationen og gøre svære emner mere tilgængelige for både elever og lærere. Det oplevede 7. y på Sct. Hans Skole i Odense, da klassen havde et forløb om samtykke og personlige grænser. I stedet for en samtale med tøvende svar fra eleverne blev de sat til at designe små computerspil, der netop handlede om dilemmaer i forhold til personlige grænser.

Et af dilemmaerne handlede om, hvad man skal gøre, hvis to kærester ikke har lige meget lyst til at kysse. Eleverne både tegnede figurerne og lagde stemmer til, forklarer lærer Jeppe Raun-Petersen.

– Eleverne skulle lave stemmerne om til rollerne, så de kunne gemme sig bag figurerne. Det gav et filter, så det blev nemmere for dem at snakke om det svære. Det fungerede godt, siger læreren fra den odenseanske skole.

Elever skal have medbestemmelse

Som en del af Play@Heart-projeket er Sct. Hans Skole i gang med at udvide deres PlaySpace-lokale, hvor elever og lærere kan lege med teknologien. Her har en 5. klasse blandt andet arbejdet med en lasercutter i billedkunst, en 7. klasse har evalueret en novelle ved at gennemføre baner i et computerspil, mens 6. årgang i to uger har haft et legende Harry Potter-forløb, hvor eleverne indgik i et scenarie med roller og udklædning. Forløb med legende elementer kan angribes på mange måder, men der er nogle vigtige grundprincipper, forklarer Jeppe Raun-Petersen.

– Lærere skal være opmærksomme på, at eleverne kan løbe i en uventet retning. Alligevel skal man ikke sige nej særlig ofte, men sørge for at eleverne har reel medbestemmelse, siger han og tilføjer, at opgaverne skal være åbne og undersøgende. Er det på plads, er der gode muligheder for succes.

– Det er sjovt, og det har bestemt potentialet til at få motivationen til at stige, hvis eleverne selv får lov at forme fortællinger og har indflydelse på produkterne, siger han.

Dannelse gennem teknologi

Skolens måde at arbejde inddragende og legende med elevernes forståelse af teknologier er god, mener Celine Ferot, konsulent hos University College Lillebælt. Celine samarbejder med lærerne fra Sct. Hans Skole i Play@Heart-projektet og beskæftiger sig netop med at bruge teknologien til at skabe en legende tilgang til læringen.

– Det handler om at skabe øvebaner for at eksperimentere, finde på, lytte og være sammen i skabende fællesskaber. Det kan blandt andet foregå ved at udfordre eleverne i at arbejde med teknologi, siger hun.

Hun peger på, at skolen er en ramme for at øve sig i at blive menneske, og det bliver man sammen med andre, når man er optaget af sine egne og andres processer. Med andre ord handler det om dannelse, og her er det oplagt at inddrage teknologien.

– Teknologien en del af dannelsen, fordi den er en del af verden. Man skal have det i sine hænder og arbejde med teknologien. Så forstår man den også med hovedet og med hjertet, siger Celine Ferot.

Men hvordan gør læreren så undervisningen legende? Det handler først og fremmest om at skabe åbne sekvenser i undervisningen.

– Kig efter, om der er et sted i din undervisning, hvor du kan åbne for at gøre det anderledes. Det behøver ikke vare mere end tre kvarter, men der skal være mulighed for at få elevstemmerne frem og lade dem være medbestemmende, siger Celine Ferot.

Gode råd til en legende tilgang

1. Sats på hverdagskreativitet
Det er meget federe at være innovativ i hverdagen end at være det en gang om året i uge 41 – selvom det nu også er fedt.

2. Stol på processen
Gå ikke i panik. Vi undervisere kan have en tendens til at ville kontrollere processerne unødigt, men stol på at eleverne kan.

3. Nytænk gamle undervisningsforløb
Tag et undervisningsforløb, som du allerede kender, og tilføj teknologi. Har du allerede undervist i ’Mio min Mio’ en masse gange og ved præcis, hvordan du skal gribe det an, så er det tid til at tilføje en teknologi.

Kilde: Celine Ferot.

Om Play@Heart-projektet

Sct. Hans Skole er en del af projektet Play@Heart, som er et skoleudviklingsprojekt med fokus på legende tilgange til teknologiforståelse. Målet er at klæde skolerne på til at styrke børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden.