Uddannelsesledere som afgørende udviklings- og forankringsaktører i Playful Learning-programmet  

Onsdag d. 18. november var projektledere og ambassadører – og uddannelsesledere fra landets seks professionshøjskoler – samlet til et nationalt online seminar i Playful Learning-programmet. I denne artikel kan du læse om uddannelsesledernes rolle på seminaret og deres afgørende betydning i forhold til udviklingen og progressionen af Playful Learning-programmet på professionshøjskolerne. 

Vi kender alle Uddannelsesdebatten, som hvert år er lidt af et tilløbsstykke for en bred række af aktører i Uddannelses-Danmark. Ikke kun fordi Nørre Nissum er et skønt sted at opholde sig, men også fordi demokratisk debat og dialog er et særkende ved dansk pædagogisk tradition, som vi skal værne om at holde i hævd.   

Med kraftig inspiration fra dette format havde Playful Learning-programmet inviteret samtlige uddannelsesledere fra landets pædagog- og læreruddannelser til ’Uddannelseslederdebatten 2020’ midt i november. Debatten foregik på et nationalt seminar for programmets projektledere og ambassadører den 18.-19. november 2020.   

Blandt de over 100 tilmeldte deltagere (bestående af projektledere, ambassadører og uddannelsesledere), i et kombineret fysisk og virtuelt seminarformat, rettede drøftelserne sig mod det centrale spørgsmål;  

Hvordan kan Playful Learning-programmet bidrage til meningsfuld udvikling af pædagog- og læreruddannelsen?   

Formålet med debatten var at stille skarpt på uddannelsesledernes betragtninger om Playful Learning-programmets rolle i uddannelsesudvikling af grunduddannelserne, og hvordan vi fremadrettet kan styrke det lokale samarbejdet mellem ambassadørkorps, projektledelse og uddannelsesledere.     

Uddannelsesledernes deltagelse og rolle på seminaret understreger, hvor afgørende dialog og responsivitet er, når man har ambitioner om at skabe et nationalt udviklingsrum. Frem for at trække en absurd byge af detaljerede mål, leverancer og snært definerede arbejdsgange hen over en række af højt kvalificerede uddannelsesledere, må vejen til fælles udvikling være at invitere til fælles dialog – eller udforskning med et fælles formål – hvor netop deres ledelsesfaglighed bliver et betydningsfuldt forankringspunkt.    

Så, hvad sker der, når man spørger uddannelsesledere fra landets pædagog- og læreruddannelser om, hvordan de tænker, at Playful Learning-programmet kan blive en del af den transformation, som begge uddannelser har ambitioner om? Vi har bedt to af de deltagende uddannelsesledere opsummere deres pointer fra debatten.   

René Boyer Christiansen, som er uddannelsesleder på Professionshøjskolen Absalons læreruddannelse, udtrykker sig således:   

”Der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe potentiale i den nationale udviklingsarena, som Playful Learning-programmet giver os. Vi skal turde at se langt, for vi er kun lige begyndt. Playful Learning har indtil videre vist, at vi som sektor kan stå sammen om en national ambition om at transformere vores uddannelser. Men der er lang vej igen, når det for alvor skal sætte spor i vores måde at uddanne pædagoger og lærere på. Vi har skabt en unik national platform, hvor pædagog- og læreruddannelse sammen prioriterer det pædagogiske og didaktiske udviklingsrum, som er absolut afgørende, når uddannelserne skal lykkes med at opbygge den fornødne viden, kapacitet og kvalitet til at imødekomme ambitionerne om et paradigmeskifte i den pædagogiske kultur i Danmark.”   

René peger på, hvordan der endnu er lang vej at gå, når Playful Learning-programmet skal lykkes med at få legekvaliteter og legende tilgange til at sætte blivende aftryk i uddannelseskulturen, men peger samtidig på, at det netop er tid, der skal til. Der skal med andre ord være tålmodighed til at lade programmet folde sig yderligere ud. René fremhæver, at der siden 2018, hvor programmet blev iværksat, er skabt en fælles national infrastruktur for pædagogisk udvikling. Det er med det afsæt – fra den unikke nationale platform, som René siger – at programmet kan sætte sig spor.   

Trine Etzerodt, som er uddannelsesleder på UC SYDs pædagoguddannelse, supplerer:   

”For os i UC SYD er Playful Learning blevet en helt integreret del af vores udvikling af både uddannelser og den daglige undervisning – hurtigere end jeg tror, vi havde forventet. Og så skal man ikke overse, at det også er med til at flytte vores måder at drive pædagogisk udvikling på. Vores professionelle læringsfællesskaber, hvor underviserne sammen kan udforske nye veje til god undervisning, er nu langt stærkere forankret – og kan blive en selvbærende struktur i vores fortsatte uddannelsesudvikling. Desuden skal man ikke glemme, at vores arbejde med at opbygge PlayLabs, er med til både at forandre og kvalificere de læringsrum, vi inviterer vores undervisere og studerende ind i. Og sidst men ikke mindst er det værd at nævne, at vi allerede kan se de første aftryk i vores undervisningsplaner og modultilbud – ikke som et akavet add-on, men snarere som en fornyelse af den pædagogiske tradition, vi sammen står på.”   

Uddannelsesledernes opbakning og støtte til Playful Learning-programmets lokale ambassadørkorps og projektledere på alle seks professionshøjskoler er helt afgørende. Det lader sig – i Playful Learning-programmets optik – ikke gøre at forankre noget alene fra nationalt hold. Fra det nationale udsigtspunkt kan der maksimalt skabes ramme, retning og inviteres til gensidig dialog. Derfra sker magien lokalt, men undervisere, projektledere og ambassadører kan ikke forankre udviklingsindsatsen, hvis de ledelsespersoner, som endnu en gang er sat til at dirigere slagets gang, ikke inviteres til at støtte, udfordre og tænke med. Derfor inviteres alle uddannelsesledere med i Playful Learning-programmet, så vi sammen kan holde en harmonisk balance i en bæredygtig national udviklingsramme, som skal vise sig så meningsfuld som mulig i sine lokale aftegninger i den pædagogiske kultur.