Interview: Niels-Peder Osmundsen Hjøllund

Playful Learning har ansat Niels-Peder Osmundsen Hjøllund som Head of Implementation med ansvar for programmets kommende forskningsudvidelse. Du kan læse et interview med Niels-Peder her og høre nogle af tankerne bag Playful Learning Research Extension.

Hvad er din baggrund?

Jeg har en forskningsbaggrund og en ph.d. fra informationsstudier på Københavns Universitet, hvor jeg har beskæftiget mig med udvikling af undervisningsrum, digitale medier og teknologiers påvirkning af læring og lærer og elevers positionering. Siden da har jeg været ansat på pædagoguddannelsen og skoleforskningsprogrammet i det gamle UCC. På Københavns Professionshøjskole har jeg været ansat som specialkonsulent i Future Classroom Lab, hvor jeg har arbejdet praktisk med kompetenceudvikling og kurser for lærere og pædagoger i forhold til, hvordan man kan arbejde på anderledes måder med læring og undervisningsrum. Igennem det har jeg beskæftiget mig meget med børn og unges identitetsdannelse, og hvordan læring og leg hænger sammen i relation til deres udvikling. Jeg er også formand i Barnekulturforskningsnetværket i Norden (BIN-Norden, http://bin-norden.org/en/), som i mange år har beskæftiget sig med børns kultur, og inden for de senere år også hvilken rolle legen spiller i den.

Hvad er din relation til Playful Learning programmet?

Playful Learning programmet er også interesseret i anderledes måder at gøre undervisning på og udvikling af en ny professionsdidaktik. Det hænger godt sammen med det, man har lavet i Future Classroom Lab i nogle år. Med afsæt i min forskningsbaggrund blev jeg for et års tiden spurgt af LEGO Fonden, om jeg ville hjælpe dem med at kvalificere en eventuel forskningsudvidelse af Playful Learning programmet. Jeg har rådgivet og været med i processen i forhold til at skrive det partner proposal, der er sendt til LEGO Fonden omkring forskningsudvidelsen. Jeg har også været en del af ressourcepersonerne i KP’s ambassadørgruppe, hvor jeg har hjulpet med til udformningen af PlayLab i forhold til at anvende designtænkning i processen.

Hvad indebærer rollen som programchef for forskningsprogrammet?

Som programchef skifter min rolle fra at være en del af KP’s lokale ambassadørgruppe til at være en del af den nationale programledelse og dermed mere overordnet have ansvaret for implementeringen af forskningsprogrammet. Det indebærer blandt andet at skabe sammenhæng mellem det praksisnære program i forhold til prøvehandlinger og indretning af PlayLabs og forskningsdelen, som handler om systematisk at indsamle viden om, hvad det egentlig er PlayLabs kan, og hvordan kan vi bruge PlayLabs til udvikle en ny professionsdidaktik.

Hvad er formålet med forskningsprogrammet?

Forskningsprogrammets formål er egentlig tredelt. For det første så arbejder forskningsprogrammet i sin struktur med design-based research, hvilket vil sige, at man i de enkelte PlayLabs på professionshøjskolerne arbejder med at lave interventioner, som afprøver forskellige legende greb i forhold til professionsdidaktik. Det vil sige, at man arbejder med den forskningsviden, som allerede eksisterer om leg: hvad er leg og hvilke elementer, praksisser og stemninger indeholder leg. Igennem dette vil man systematisk samle op på, hvad det peger i retning af. Eksempelvis: Hvilke didaktiske greb kan være brugbare, hvis vi gerne vil understøtte en mere legende tilgang undervisning og udvikling?  I forlængelse heraf skal forskningsprogrammet i sidste ende blandt andet bidrage med at levere et katalog med mange forskellige måder at gribe en legende professionsdidaktik an på.

Derudover er der et andet ben i forskningsprogrammet, som handler om at opbygge en national forskningskapacitet på området. Det er blandt andet derfor, at professionshøjskolerne og LEGO Fonden er blevet enige om at udbyde 12 ph.d. stipendiater. Det er ikke så få, det er faktisk ret mange stipendiater – og det betyder også, at man på ret kort tid får opbygget en stor forskningskapacitet i Danmark på Playful Learning og en legende tilgang til professionsdidaktik og pædagogiske praksisser.

Det tredje ben i forskningsprogrammet handler om at lave nogle effektmålinger på, hvad en legende tilgang betyder, og om det overhovedet har en effekt. Det er interessant at finde ud af, om og hvordan man kan måle på de kendetegn, der er ved legende praksisser.

Hvorfor er det vigtigt med et forskningsprogram?

En af de problematikker man tit støder på i professionsuddannelserne er, at de studerende ofte får præsenteret nogle teorier, som de skal koble til praksis. Eksempelvis fylder leg ikke meget på pædagoguddannelsen, på trods af at de pædagogstuderende skal ud og arbejde med børn i dagtilbuddene, hvor legen fylder rigtig meget. Jeg tror, at det er væsentligt, at vi får indarbejdet legens praksis i både lærer- og pædagoguddannelsen for at klæde dem godt på til at kunne arbejde med legende tilgang i praksis.

Noget af det som gør forskningsprogrammet vigtigt er, at vores sprog for leg ikke er særligt veludviklet. Forhåbentligt er vi et helt andet sted i vores sprogliggørelse af, hvad leg egentlig er, og hvad leg kan bidrage, når forskningsprogrammet er afrundet om knap fire år. Vi kan forhåbentlig pege mere konkret på, hvorfor legen er vigtig. Vi har en intuitiv forståelse af, at leg er vigtigt, men vi har ikke et veludviklet sprog for, hvorfor den er vigtig. Der tror jeg, at forskningsprogrammet kan byde ind med nogle konkrete eksempler på, hvordan legen reelt gør en forskel.

Hvad glæder du dig mest til i dit arbejde som programchef?

Jeg glæder mig til at være med helt inde i maskinrummet af det her spændende projekt, som har en stor ambition om at forandre en uddannelseskultur. Jeg glæder mig også til at få et indblik i forskningspraksissen på de enkelte professionshøjskolerne og samarbejdet med seniorforskerne, som er udpeget lokalt, og ikke mindst Helle Marie Skovbjerg, som bliver Head of Research.

Det har været en lang proces, som også har kostet arbejde. Nu glæder jeg mig til, at det bliver skudt igang og se det vokse i samarbejde med ambassadørerne på de enkelte professionshøjskoler. Det er ambitionen, at forskningsprogrammet skal involvere de ambassadører, undervisere og studerende, som arbejder med de Playful Learning og i de kommende PlayLabs. Det er netop et stærkt forskningsprogram, fordi det også handler om at involvere deltagerne. Vi går faktisk ud og igangsætter eksperimenter og afprøvninger direkte i en professionsdidaktisk praksis. Derfor kommer den viden, som programmet spiller ind med til at være til gavn for rigtig mange, der selv ønsker at arbejde med en legende tilgang til udvikling og læring i deres egen praksis.