Forskningsudvidelse

Playful Learning-programmet har iværksat et forskningsprogram, der har til hensigt at skabe ny viden om en legende tilgang til pædagogik, didaktik og læring i uddannelsen af lærere og pædagoger.

Forskningsprogrammet tager udgangspunkt i pædagog- og læreruddannelsen, hvor et hold bestående af 9 seniorforskere og 12 ph.d.-stipendiater undersøger, hvordan legende og eksperimenterende tilgange til læring kan styrke morgendagens pædagoger og lærere. I forskningsudvidelsen arbejdes der praksisintervenerende, hvor den primære undersøgelsesinteresse er at udvikle solid viden om legende tilgange til læring gennem enkeltstående designeksperimenter i praksis. Derfor arbejder forskningsudvidelsen med en forskningsmetode som er systematisk, dokumenterende og grundig og dermed også en metode, der kræver en længere tidshorisont.

Forskningsudvidelsen er overordnet organiseret i tre metatematikker: Rum og materialitet, Didaktik og Kulturforandring. Inden for disse tre temaer arbejder seniorforskerne på tværs af de seks professionshøjskoler med undersøgelser af, hvordan en legende tilgang udfolder sig i pædagog- og læreruddannelsen. Indsigter, resultater og viden fra forskningsudvidelsen vil blive formidlet løbende gennem de kommende år.

Oversigt over ph.d.-stipendiater

Sisse Winther Oreskov

Kinæstetisk empati i et pædagogisk perspektiv

Pædagogers faglighed er funderet såvel kropsligt som kognitivt, og der er behov for at undersøge og italesætte de kropslige aspekter af professionsidentiteten. I dette projekt undersøges hvordan en legende tilgang til didaktikken kan designes, så den bidrager til at pædagogstuderende kan udvikle kinæstetisk empati, samt hvordan der kan designes dokumentationsformer der undersøger og dokumenterer kropslig læring.

Anne Kristine Petersen

Digitalt understøttet legende tilgang til fremmedsprog – en design-baseret undersøgelse af vidensoverførsel i læreruddannelsen.

Projektet bidrager til udviklingen af professionsdidaktik ved at frembringe viden om hvordan en digitalt understøttet, legende tilgang til fremmedsprogsundervisning kan udvikles gennem eksperimenter i læreruddannelsen. Der er i projektet særligt fokus på hvordan vidensoverførsel mellem aktører og uddannelseskontekster kan understøttes gennem en design-baseret forskningstilgang til udvikling af nye læringsdesign.

Københavns Professionshøjskole

Kim Holflod

Betydningen af fælles forståelse og sprog i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af en legende tilgang på lærer- og pædagoguddannelserne

Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Aarhus Universitet (DPU) og vil omhandle muligheder, udfordringer og spændinger i tværprofessionelt samarbejde om pædagogisk og didaktisk udvikling af legende læring med teoretisk forankring i sociokulturel teori og aktivitetsteori om læring og samarbejdspraksisser. Projektet har særligt fokus på betydningen af fælles viden og sprog i tværprofessionelt samarbejde blandt lærer- og pædagoguddannelsernes undervisere og gennemføres metodisk med afsæt i Design-Based Research suppleret af kvalitative og kvantitative undersøgelser.

Vici Daphne Händel

En legende tilgang og digitale teknologier fusioneret med bevægelse i PlayLab – et Design-Based Research projekt om udvikling af professionsdidaktiske erfaringer og principper på læreruddannelsen

Projektet sætter fokus på unik og ny praksisnær samt forskningsbaseret viden om, hvordan en legende tilgang, PlayLab og bevægelse kan implementeres på professionsuddannelser. Herunder hvordan digitale teknologier kan anvendes som middel til aktiv Playful Learning i undervisningen, med henblik på at udvikle professionsdidaktiske principper. Dette projekt placerer sig i det nye obligatoriske modul ”Teknologiforståelse og digital dannelse” på læreruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. Projektet skal undersøge om der med fordel kan implementeres undervisning, hvor studerende på professionsuddannelser får kompetencer (21st century skills), hvor bevægelse, digitale teknologier og PL kombineres.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Tina Visgaard Duedahl

Materialitetsensitiv læreruddannelsesdidaktik – når læreruddannere eksplicit rammesætter legende læring i interaktion med materialiteterne i UCL’s Playlab

Ph.d. projektet bidrager til udviklingen af professionsdidaktik ved at frembringe viden om, hvordan læreruddannere kan rammesætte legende læring i interaktion med materialiteterne i UCL’s PlayLabs, og hvordan læreruddannere igennem eksplicitering af deres didaktiske valg kan udvikle en eksemplarisk læreruddannelsesdidaktik. Studiets hypotese er, at en ændret praksisarkitektur (Kemmis et al, 2014) kan understøtte nye måder at tale, handle og indgå relationer på i rammesætningen af legende læring, og at læreruddannere gennem explicit modelling (Lunenberg et al, 2007) kan udvikle en andenordensdidaktisk praksis, hvor de, som led i argumentative dialoger, udvikler og giver studerende adgang til et didaktisk sprog om rammesætning af legende læring i et materialitetsensitivt perspektiv.

Martha Lagoni

”The Play” i Playful Learning

Projektet ”The Play” i Playful Learning er et designbaseret udviklings– og forskningsprojekt tilknyttet pædagoguddannelsens undervisningsmoduler. Med afsæt i dramaturgisk didaktik og et særligt blik for både legen og iscenesættelsens ”What –if ” vil projektet udvikle og undersøge didaktiske designs, der udfordrer de studerendes forudsætninger for kreativitet med særligt fokus på forestillingsevnen. Fundamentet for projektet er et eksperimenterende samarbejde med undervisere og studerende, hvor bestræbelsen er at undersøge ”the Play”: forstået som legen, spillet, iscenesættelsen, der på den ene side kan skabe en ramme for faglig fordybelse og forståelse, på den anden side kan skabe oplevelsen af et legende og fiktivt men professionsfagligt virkelighedsnært øve- og læringsrum.

Professionshøjskolen UCN

Jennifer Ann Skriver
Reframing the Educational Setting: An Arts-Based Approach to Developing a Playful Framework for Learning in Social Education Studies

Projektet vedrører skabelsen af ​​transformative læringskulturer i videregående uddannelse og drejer sig om at undersøge, om æstetiske læreprocesser kan bidrage til at gøre undervisningen på pædagoguddannelsen mere legende. Herigennem undersøges om og hvordan æstetiske metoder kan bidrage til skabelsen af forudsætninger og rammer for udvikling af en professionsdidaktik, der understøtter en legende tilgang til læring og udvikling. Fremgangsmåden i forskningsprojektet er gennem iterative designprocesser at udvikle anvendelsesorienteret viden om og værktøjer til, hvordan meningsfulde, legende og æstetiske processer kan faciliteres i pædagoguddannelsen for at understøtte kreative og kunstbaserede, eksperimenterende udtryksformer som en tilgang til udvikling af brede kompetencer hos pædagogstuderende.

Lotte Lausen

Stemningsperspektiver i professionsdidaktikken

Projektet omhandler stemningsperspektiver i relation til legende læring, hvor grundtanken er, at leg kan forstås som stemningspraksis. Projektets fokus er på, hvorledes der didaktisk kan planlægges og arbejdes med praksisser, artefakter og rum som stemningsskabere til at opnå legestemninger på læreruddannelsen. Formålet med projektet er en nysgerrighed på, hvorledes der didaktisk kan designes til skabelsen af legestemninger samt hvorledes et fokus på stemningsperspektiver på undervisningspraksis kan mediere en udvikling af pædagogisk undervisningspraksis på læreruddannelsen.

UC Syd

Mikkel Vinding
Evaluering af læreprocesser: en praksis på den ru jord

Projektet undersøger, hvordan man kan evaluere læreprocesser og gennemføre prøver, der tager afsæt i en legende tilgang. Metodisk tager projektet udgangspunkt i Design-Based Research, og via designeksperimenter, interviews og observationer udvikles der i samarbejde med undervisere og studerende nye evalueringsdesigns. Undersøgelser viser, at evalueringer kan gribe styrende ind i planlægning og gennemførsel af undervisning. Traditionelle evalueringsformer kan føre til, at mere kreative undervisningsformer udelades, og derfor synes en forudsætning for at udvikle professionsdidaktikken via en legende tilgang at være, at evalueringsformerne understøtter denne udvikling. En hypotese bag projektet er, at der må udvikles kontekstfølsomme evalueringsformer, som kan rumme uforudsigelighed, hvor læreprocesser forstås på baggrund af den konkrete undervisningspraksis. Af denne grund anlægger projektet et antikriteriologisk evalueringsperspektiv, hvor læringen føres tilbage til den ru jord.

Lise Hostrup Sønnichsen

Engagerede og kropsligt aktive måder at arbejde med leg i lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektet handler om betydningen af et fokus på kropslighed og bevægelse i lærer- og pædagoguddannelsens arbejde med curriculære temaer i relation til en legende tilgang. Der er i projektet et særligt fokus på, hvordan man kan designe læringsforløb, der motiverer de studerende til at udvikle egne kompetencer i at kunne facilitere fysisk aktive legende læringsprocesser for børn.

VIA University College

Lars Dahl Pedersen
Kroppens og bevægelsens betydning i leg og læring 

Ph.d.-projektet vil undersøge forholdet mellem passion, kropsbevidsthed og leg på pædagoguddannelsen. Der stilles skarpt på den sansende krop og bevægelsens betydning i skabelsen af en legende og passioneret undervisningskultur. Projektets ambition er at udvikle undervisningsdesigns med legende læringsmiljøer og alternative pædagogroller ud fra et bredt koreografibegreb, som inddrager alle typer af bevægelser iscenesat i kreative rum.

Søren Hørning
Hvordan kan ritualer skabe en ramme for leg og øvelse?

Projektet undersøger den tese, at ritualer kan bruges didaktisk til at skabe en ramme for leg og øvelse. Ambitionen i forhold til anvendt forskning er at bidrage til udviklingen af en legende øvelsesdidaktik på læreruddannelsen. Ambitionen i forhold til grundforskning er at bidrage med nye vinklinger på de diskussioner af forholdet mellem ritualer og leg, der pågår i international legeteoretisk, evolutionshistorisk og arkæologisk forskning.

Forskningsansvarlig: Helle Marie Skovbjerg

Projektkoordinator: Ditte Obenhausen Hoff, dith@kp.dk