Leg er vigtig og værdifuld

Udgangspunktet for Playful Learning-programmet er, at leg er vigtig og værdifuld for børns udvikling, læring og trivsel. Derfor er ambitionen med programmet at styrke alle danske børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden og deres livslange motivation for legende læring.

Playful Learning-programmet er et langsigtet partnerskab mellem alle landets seks professionshøjskoler og LEGO Fonden for at udvikle og fremme en legende tilgang til læring. Partnerskabet udfolder sig i et ambitiøst nationalt udviklingsprogram, som kommer til at vokse i årene der kommer.

For professionshøjskolerne stemmer partnerskabet overens med den strategiske satsning på fremragende undervisning. Professionshøjskolerne byder ind med viden, forskning, praksis og en national udviklingsstruktur. LEGO Fonden og landets professionshøjskoler er således sammen om mere leg i professionsfagligheden – og mere professionsfaglighed i legen.

Morgendagens pædagoger og lærere

Playful Learning-programmet tager udgangspunkt i pædagog- og læreruddannelsen på nationalt plan. Danske pædagoger og lærere understøtter allerede en legende tilgang i deres praksis, og det skal de gøre endnu mere af i fremtiden. Derfor er morgendagens pædagoger og lærere helt centrale for, at programmets ambition kan indfries.

Gennem deres uddannelse skal pædagog- og lærerstuderende opleve nytænkende undervisning, der styrker dem i at anvende en legende tilgang til børns udvikling og læring i de danske dagtilbud og skoler.

Hvad skal der ske i 2019-2021?

Alle seks professionshøjskoler har etableret en lokal projektledelse og et ambassadørkorps bestående af undervisere fra pædagog- og læreruddannelsen. I de første år vil Playful Learning-programmet altså have fokus på at udvikle en legende tilgang til udvikling og læring sammen med undervisere og studerende på professionshøjskolerne.

For at starte den kædereaktion som i sidste ende skal fremme kreativitet, nysgerrighed og lyst til at eksperimentere hos de danske børn, arbejder Playful Learning-programmet med tre centrale indsatser: eksperimenter i undervisningen, PlayLabs og kompetenceudvikling.

Fra 2020 vil programmet i stigende grad fokusere på etablering af strategiske partnerskaber med landets kommuner.

”Playful Learning er ikke et koncept. Der er ikke tale om én særlig didaktisk tilgang eller metode. Der er heller ikke tale om enten leg eller læring som to adskilte modpoler. Playful Learning-programmet opfatter leg og læring som gensidigt berigende poler i et bredt kontinuum.”

Eksperimenter i undervisningen

Gennem eksperimenter undersøger og afprøver underviserne sammen med de studerende nye måder at gøre undervisningen på pædagog- og læreruddannelsen endnu mere legende. Der arbejdes med prøvehandlinger og didaktiske designs på alle professionshøjskoler.

PlayLabs

Alle professionshøjskoler har designet og etableret lokale PlayLabs. Et PlayLab er et undervisnings- og læringsrum, hvor undervisere og studerende kan eksperimentere med legende tilgange og udvikle nye kompetencer i en legende pædagogisk praksis.

Kompetenceudvikling

Undervisere på pædagog- og læreruddannelserne deler deres viden og erfaringer i lokale aktionslæringsforløb og på nationale seminarer. Kompetenceudviklingen understøttes af bidrag fra både nationale og internationale forskere på området.

Samarbejdspartnere

UCL-logo
ucn-logo
VIA-logo-uden-statement-positiv
LEGO Foundation_CMYK_eps file
UC SYD_BLACK