KOM I GANG

Kombinér dig til legende undervisning i skolen

Playwheel er et redskab, der er udviklet til at understøtte og inspirere til undervisning med legende tilgange i skolen.

Udviklet til

Lærere Pædagogisk personale Skole Skole og SFO/Klub

Playwheel illustrerer de mange valg, der knytter sig til en undervisningssituation og hjælper dig som lærer eller skolepædagog, eller dit team, med at få øje på og reflektere over legende tiltag i undervisningen.

Playwheel er et åbent redskab, der kan bruges til planlægning, gennemførsel og evaluering af både kortere aktiviteter og længere undervisningsforløb. Det består af fem ringe med hver deres kategori, som du frit kan kombinere efter eget ønske eller egen hensigt. Udbyttet ligger i de refleksioner og idéer, som kombinationerne giver dig og dine kollegaer.

FORSLAG

Sådan kan Playwheel bruges

Med undtagelse af den midterste kategori “Mål og indhold”, er alle kategorier inddelt i 6 underkategorier og ét åbent felt, så du kan tilføje din egen underkategori.

Tag for eksempel udgangspunkt i en velkendt undervisningssituation for at kombinere de forskellige kategorier. Reflektér over situationens faglige udbytte eller potentiale for forandring. Her kan du f.eks. overveje, hvad der vil ske, hvis du erstatter én af underkategorierne med en anden; Hvad hvis jeg inddrager elementer fra konstruktionsleg? Hvad hvis eleverne får adgang til andre materialer? og så videre.

Du kan også bruge Playwheel til at overveje, hvilke præferencer du selv har i undervisningen, få idéer til måder at arbejde med faglige emner eller problematikker på eller noget helt fjerde.

Mål og indhold

De konkrete mål og det specifikke fagindhold for din undervisning.

Undervisnings- og organiseringsformer

Den almendidaktiske organisering af
undervisningen, som går på tværs af fag:
• Klasseundervisning
• Fremlæggelse/præsentation
• Emne- eller projektarbejde
• Gruppe eller makkerpar
• Individuelt arbejde
• Evaluering
• Åbent felt (udfyld selv)

Legetyper

De væsentligste legeformer, som dog
oftest vil overlappe hinanden:
• Bevægelsesleg
• Fantasileg
• Sanseleg
• Rolleleg
• Konstruktionsleg
• Konkurrenceleg
• Åbent felt (udfyld selv)

Få inspiration til lege, der kan integreres i undervisningen og indtænkes i kombination med de andre kategorier..

Bevægelsesleg

Indtænk bevægelse i højere eller mindre grad: Klassiske stafet- og fangelege eller kropslige lege, hvor materialer inddrages (kropsskulptur, dåseskjul, stjerneløb efter tal eller bogstaver m.fl.)

Fantasileg

Virkeligheden opdigtes: “Hvad-nu-hvis-lege” og fremtidsscenarier (fremtidsportrætter, fabeldyr, fantasirejser m.fl.)

Sanseleg

Sanserne spiller en særlig rolle: Lege, hvor en sans enten skærpes eller hæmmes (”Kims leg”, blindsmagning, silent disco m.fl.)

Rolleleg

Afprøv andre perspektiver ved at påtage sig en rolle: Forskellige typer af dramalege og rollespil (forumteater, dukketeater, superhelte m.fl.)

Konstruktionsleg

Nyt skabes eller eksisterende artefakter hackes, parafraseres eller ombygges: Bygge modeller, tegne/male, designudvikle (bygge huler, raketter og statuer, lave lydcollager, producere egne spil m.fll.)

Åbent felt

Lege du eller eleverne selv definerer: Refleksionslege, dialoglege, samarbejdslege m.fl.

Legemedier

Legemedier der kan integreres i
undervisningen:
• Sprog
• Formbare materialer
• Digitale teknologier
• Krop
• Legetøj og remedier
• Spil
• Åbent felt (udfyld selv)

Få inspiration til legemedier i undervisningen. "Krop" og "sprog" har egne kategorier, da legende undervisning ikke er betinget af fysiske hjælpemidler.

Sprog

Mundtligt, skriftligt, fremmedsprog, rim og remser, lyrik, poesi, metaforer, ordstillinger, dialekter, rap og sange

Formbare materialer

Genbrugsmaterialer (fx papir, pap, plastik), modellervoks, skum, naturmaterialer m.fl.

Digitale teknologier

Smartphones, tablets, computere, digitalkameraer, mikroskoper, robotter m.fl.

Krop

Udklædt, som stemme, som gestik, som konstruktionsmateriale, som transportmiddel eller bare som den er.

Legetøj og remedier

Musikinstrumenter, udklædningstøj, bolde, tegnegrej, figurer, biler, køkkengrej, klodser m.fl.

Spil

Digitale og analoge spil, hackede eller modificerede spil.

Åbent felt

Specifikke remedier, du selv har valgt.

Steder

Steder undervisningen kan foregå:
• Skolens fællesområde
• Undervisnings- eller faglokale
• Kulturinstitution
• Naturen
• Byens rum
• Åbent felt (udfyld selv)

Få inspiration til steder, hvor en legende, kreativ og eksperimenterende undervisning kan finde sted.

Skolens fællesområde

Bibliotek, aula, kantine, gang- og udearealer m.fl.

Undervisnings- eller faglokale

Klassens faste undervisningslokale, faglokaler til biologi, håndværk-og design, musik, madlavning, idræt m.fl.

Kulturinstitution

Museer, kunsthaller, kommunale biblioteker, musik- og billedskoler, kirker m.fl.

Lokal forening

Sports- og fritidsforeninger, lokalhistoriske foreninger, NGO´er m.fl.

Naturen

Skove, strande, marker, parker, haver, m.fl.

Byens rum

Legepladser, skaterparker, torve, storcentre, kirkegårde m.fl.

Åbent felt

Specifikke remedier, du selv har valgt.

Få dit eget eksemplar

Få dit eget playwheel i hænderne.

Udprint et billede af Playwheel eller udprint alle lag, klip dem ud og sæt dem sammen, så hjulet kan drejes.

Download Playwheel til udprint

Historien bag hjulet

Den første version af Playwheel blev udviklet i 2019 af undervisere på pædagog- og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Formålet var at vise, hvordan det legende med fordel kan integreres i undervisningen, så det bliver en del af de studerendes læreproces.

Hjulet er løbende blevet justeret og videreudviklet i takt med, at det er blevet afprøvet af undervisere og studerende.

Legetyperne og -remedierne i den orange og grønne ring er dels inspireret af den franske sociolog Roger Callois (1958) systematiske inddelinger af legetyper, og dels af den danske legeforsker Jørn Martin Steenhold (2011) tanker om legens forskellige kreative kategorier.

Denne version til skole er blevet udviklet i tæt samarbejde med en gruppe lærere på ét af Københavns Professionshøjskoles diplommoduler.