KOM I GANG

Udforsk og afprøv legesituationer i dit dagtilbud

Brug Playwheel til at planlægge, afprøve og drøfte legesituationer og deres pædagogiske udbytte i dit dagtilbud

Udviklet til

Dagtilbud Pædagogisk personale

Playwheel kan bruges som inspirations-, planlægnings- og evalueringsværktøj til legende, kreative og eksperimenterende tilgange til den pædagogiske praksis i dagtilbud. 

Det kan bruges af den enkelte pædagogiske medarbejder, den enkelte stue eller af hele personalegruppen i fællesskab.
Playwheel består af fem ringe med hver deres kategori, som du frit kan kombinere efter eget ønske eller egen hensigt. Udbyttet ligger i de refleksioner og idéer, som kombinationerne giver dig og dine kollegaer.

FORSLAG

Sådan kan Playwheel bruges

Tag for eksempel udgangspunkt i en legesituation fra hverdagen. Kombinér de forskellige kategorier, så de passer på situationen, og undersøg det pædagogfaglige udbytte eller potentiale for forandring. Her kan du f.eks. overveje, hvad der vil ske, hvis du erstatter én af underkategorierne med en anden; Hvad hvis legen foregår i naturen? Hvad hvis børnene får adgang til andre materialer? og så videre.

Du kan også bruge Playwheel til at overveje, hvilke præferencer du selv har i legesituationer, få idéer til måder at arbejde med pædagogfaglige tematikker eller problematikker på eller noget helt fjerde.

Pædagogisk grundlag

Hvad optager børnene, og hvad er behovet i børnegruppen?

I den hvide ring kan du forholde dig til dagtilbuddets pædagogiske grundlag ud fra kommunale strategier, dagtilbudsloven, den styrkede pædagogiske læreplan, en særlig profil, børneperspektivet, særlige værdier og/ eller bestemte læreplanstemaer.

Organiseringsformer

De forskellige kontekster, der rammesætter pædagogiske aktiviteter:
• Hele institutionen
• Stuen
• Mindre grupper
• Rutiner
• Særlig indsats
• Inddragelse af hjemmet
• Åbent felt (udfyld selv)

Legetyper

Legetyperne har bestemte kendetegn og kvaliteter, som lægger op til bestemte handlinger og måder at lege på. De kan godt overlappe med hinanden:
• Fantasileg
• Sanseleg
• Regellege
• Rolleleg
• Konstruktionsleg
• Konkurrenceleg
• Åbent felt (udfyld selv)

Få eksempler på lege, der kan afprøves i kombination med kategorierne i de andre ringe.

Fantasileg

Nye virkeligheder opdigtes: “Hvad-forestiller-skyerne?”, “lade-somom-lege”, “superhelte-lege “ m.fl. Hvis man digter historier sammen, eller at tegner forestillede ting, dyr, verdener, kan det også ses som fantasileg

Sanseleg

Sanserne spiller en særlig rolle: Iagttagelseslege (“Kims leg”, blindsmagning), kropslige sanselege (fangelege, parkour, sjippe i sjippetov, dans, hoppeleg, tumlelege), sporlege (skattejagt, mønster/ forme/farve-jagte), m.fl.

Regellege

Regler rammesætter legen: Skibet-er-ladet-med, skov-stratego, brætspil, m.fl., hvor deltagerne skal forstå og overskue et sæt af regler.

Rolleleg

Man afprøver andre, men kendte perspektiver ved at påtage sig en rolle: Familieleg, tog-leg, dukketeater, hospitalsleg, skoleleg, m.fl.

Konstruktionsleg

Noget nyt skabes eller eksisterende konstruktioner ombygges: Bygge slotte, modeller, tegne/male, designudvikle, eksperimentere med lyd, bygge huler, producere egne spil, bygge skibe, raketter, fly, biler m.fl.

Konkurrenceleg

Konkurrence står i centrum: Quizzer, fangelege, brætspil, sport, gættelege, gåder, styrkeprøver m.fl. Medtænk at konkurrencelegen kan være motiverende for nogle men også demotiverende for dem, som oplever, at de er uden chance for at vinde.

Åbent felt

Tilføj din egen eller børnenes egne legetype.

Legemedier

Legemedier handler om, at man leger gennem og med noget, fx artefakter, ting, krop, sprog eller andre materialiteter:
• Sprog
• Formbare materialer
• Digitale teknologier
• Krop
• Legetøj og remedier
•  Spil
• Åbent felt (udfyld selv)

Legemedier handler om, at man leger gennem og med noget, fx artefakter, teknologier, ting, krop, sprog eller andre materialiteter. Få eksempler her.

Sprog

Mundtligt, skriftligt, fremmedsprog, rim og remser, historier, lyrik, poesi, metaforer, ordstillinger, dialekter, rap, sange.

Formbare materialer

Genbrugsmaterialer (fx papir, pap, plastik), madvarer, tegnegrej, naturmaterialer, skum, sand, ler, stof.

Digitale teknologier

Smartphones, tablets, computere, digitalkameraer, mikroskoper, robotter.

Krop

...og kropssprog. Udklædt, som stemme, som gestik, som mimik, som konstruktionsmateriale, som transportmiddel, som sansende krop eller bare som kroppen er.

Legetøj og remedier

Musikinstrumenter, udklædningstøj, redskaber, figurer, køkkengrej, mælkekasser, naturmaterialer, klodser mv.

Spil

Digitale og analoge spil, modificerede spil, kortspil, brætspil.

Åbent felt

Dine eller børnenes specifikke legemedier

Legetøj og remedier

Legesteder er, hvor en legende, kreativ og eksperimenterende tilgange kan finde sted. Kategorierne vil variere for hver enkelt dagtilbud og det lokale miljø.
• Stuen
• Legepladsen
• Dagtilbuddets øvrige steder
• Børns egne steder
• Naturen
• Kultur- og foreningstilbud
• Åbent felt (udfyld selv)

Udforsk steder hvor legende, kreativ og eksperimenterende tilgange kan finde sted. Udbuddet af steder vil variere med det enkelte dagtilbud og det lokale miljø.

Stuen

Vurdér om det skaber nye muligheder hvis rummet om-arrangeres. Legezoner eller materialer kan også kombineres på tværs.

Legepladsen

Hvordan kan den nuværende legeplads understøtte og inspirere lege indenfor de enkelte legetyper. Kan legepladsen tilføjes flere legemedier, som giver nye muligheder for leg?

Dagtilbuds øvrige steder

Kan steder som puslerummet, sovepladserne, køkkenet, puderummet, depotet, skuret etc. bruges på måder, der kan understøtte legen?

Børns egne steder

Vær opmærksom på hvilke typer af steder børn selv skaber igennem deres leg. Eksempelvis huler, fantasisteder, borge i puderummet, restauranter, hjem til familien, butik osv.

Naturen

Park, skov, strand, søbred, græsplæne, kirkegård m.fl.

Kultur- og foreningstilbud

Skaterpark, storcenter, legeplads, sportsklub, frivilligforeninger, bibliotek, brandstation, rådhus m.fl.

Åbent felt

Her kan du/I indføre dit/jeres eller børnenes eget legested, som ellers ikke er nævnt i denne kategori.

Få dit eget eksemplar

Få et playwheel i hænderne.

Udprint et billede af Playwheel eller udprint alle hjulets lag, klip dem ud og sæt dem sammen, så hjulet kan drejes.

Download Playwheel til udprint

Historien bag hjulet

Den første version af Playwheel blev udviklet i 2019 af undervisere på pædagog- og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Formålet var at vise, hvordan det legende med fordel kan integreres i undervisningen, så det bliver en del af de studerendes læreproces.

Hjulet er løbende blevet justeret og videreudviklet i takt med, at det er blevet afprøvet af undervisere og studerende.

Legetyperne og -remedierne i den orange og grønne ring er dels inspireret af den franske sociolog Roger Callois (1958) systematiske inddelinger af legetyper, og dels af den danske legeforsker Jørn Martin Steenhold (2011) tanker om legens forskellige kreative kategorier.

Denne version til dagtilbud er blevet udviklet i tæt samarbejde med pædagoger og andet pædagogisk personale på ét af Københavns Professionshøjskoles diplommoduler.