KOM I GANG

Byg bro mellem leg og de studerendes læring

Playwheel er et redskab til at understøtte og inspirere til undervisning med legende tilgange på pædagog- og læreruddannelser.

Udviklet til

Undervisere Læreruddannelse Pædagoguddannelse

Playwheel er et åbent, didaktisk redskab, der er udviklet til at understøtte og inspirere til undervisning med legende tilgange på pædagog- og læreruddannelserne.

Playwheel giver dig mulighed for at betragte, udvikle og kvalificere de handlinger og aktiviteter, du igangsætter i undervisningen. Det består af fem ringe med hver deres kategori, som du frit kan kombinere efter eget ønske eller egen hensigt. Udbyttet ligger i de refleksioner og idéer, som kombinationerne giver dig og dine kollegaer.

FORSLAG

Sådan kan Playwheel bruges

Med undtagelse af den midterste kategori “Mål og indhold”, så er alle kategorier inddelt i 6 underkategorier og ét åbent felt, så du kan tilføje din egen underkategori.

Tag for eksempel udgangspunkt i en velkendt undervisningssituation. Kombinér de forskellige kategorier og reflektér over situationens faglige udbytte eller potentiale for forandring, Her kan du f.eks. overveje, hvad der vil ske, hvis du erstatter én af underkategorierne med en anden; Hvad hvis jeg inddrager elementer fra konstruktionsleg? Hvad hvis de studerende får adgang til andre materialer? og så videre.

Du kan også bruge Playwheel til at overveje, hvilke præferencer du selv har i undervisningen, få idéer til måder at arbejde med faglige emner eller problematikker på eller noget helt fjerde.

Mål og indhold

De konkrete mål og det specifikke fagindhold for din undervisning.

Undervisnings- og organiseringsformer

Den almendidaktiske organisering af undervisningen, som går på tværs af fag og uddannelser:
• Forberedelse/efterbearbejdning
• Oplæg
• Plenum
• Gruppearbejde
• Individuelle processer
• Feedback/vejledning

Legetyper

De væsentligste legeformer, som dog ofte vil overlappe hinanden:
• Fantasileg
• Sanseleg
• Rolleleg
• Konstruktionsleg
• Konkurrenceleg

Få eksempler på lege, der kan integreres i undervisningen og indtænkes i kombination med de andre kategorier.

Fantasileg

Virkeligheden opdigtes: Legemanuskripter, “hvad-forestiller-skyerne?”, “lade-som-om-lege” m.fl.

Sanseleg

Sanserne spiller en særlig rolle: Iagttagelseslege (“Kims leg”, blindsmagning), kropslige sanselege (fangelege, parkour, sjippe i sjippetov, dans, hoppeleg, tumlelege) sporlege (skattejagt, mønster/forme/farve-jagte), m.fl.

Regelleg

Regler rammesætter legen: Konversationslege, skov-stratego, diverse spil m.fl.

Rolleleg

Afprøv andre perspektiver ved at påtage sig en rolle: Dramalege, forumteater, dukketeater, hospitalsleg, skoleleg, superhelteleg m.fl.

Konstruktionsleg

Nyt skabes eller eksisterende artefakter hackes, parafraseres eller ombygges: Bygge modeller, tegne/male, designudvikle (bygge huler, raketter og statuer, lave lydcollager, producere egne spil m.fll.)

Konkurrenceleg

Konkurrence står i centrum: Quizzer, brætspil, sport, gættelege, gåder m.fl.

Åbent felt

Lege du eller studerende selv definerer: Refleksionslege, dialoglege, samarbejdslege m.fl.

Legemedier

Legemedier (artefakter, remedier og materialiteter), der kan integreres i undervisningen:
• Sprog
• Formbare materialer
• Digitale teknologier
• Krop
• Legetøj og remedier
• Spil

Få eksempler på legemedier i undervisningen. "Krop" og "sprog" har egne kategorier, da legende undervisning ikke er betinget af fysiske hjælpemidler.

Sprog

Mundtligt, skriftligt, fremmedsprog, rim og remser, lyrik, poesi, metaforer, ordstillinger, dialekter, rap og sange

Formbare materialer

Genbrugsmaterialer (fx papir, pap, plastik), modellervoks, skum, naturmaterialer m.fl.

Digitale teknologier

Smartphones, tablets, computere, digitalkameraer, mikroskoper, robotter m.fl.

Krop

Udklædt, som stemme, som gestik, som konstruktionsmateriale, som transportmiddel eller bare som den er.

Legetøj og remedier

Musikinstrumenter, udklædningstøj, bolde, tegnegrej, figurer, biler, køkkengrej, klodser m.fl.

Spil

Digitale og analoge spil, hackede eller modificerede spil.

Åbent felt

Specifikke remedier, du selv har valgt.

Steder

Steder hvor en legende, kreativ og eksperimenterende undervisning kan foregå:
• PlayLab (hvis det er på dit campus)
• Undervisningslokale
• Kulturinstitution
• Naturen
• Byens rum

Få inspiration til steder, hvor en legende, kreativ og eksperimenterende undervisning kan finde sted.

Playlabs

Der er oprettet Playlabs, PlaySpots eller Mobile Playlabs på flere af landets lærer- og pædagoguddannelser. Måske er der også ét på dit campus?

Undervisningslokale

Benyt undervisningslokalet eller undersøg om andre typer lokaler kan bookes.

Kulturinstitution

Museer, kunsthaller, kommunale biblioteker, musik- og billedskoler, kirker m.fl.

I skole, fritids- eller dagtilbud

Bevæg jer ud i praksis.

Naturen

Skove, strande, marker, parker, haver, m.fl.

Byens rum

Legepladser, skaterparker, torve, storcentre, kirkegårde m.fl.

Åbent felt

Et specifikt sted, du eller dine studerende selv har valgt.

Få dit eget eksemplar

Kontakt den lokale projektleder i Playful Learning på din professionshøjskole for at få et fysisk eksemplar.

Udprint et billede af Playwheel eller udprint alle lag, klip dem ud og sæt dem sammen, så hjulet kan drejes.

Download Playwheel til udprint

Historien bag hjulet

Den første version af Playwheel blev udviklet i 2019 af undervisere på pædagog- og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Formålet var at vise, hvordan det legende med fordel kan integreres i undervisningen, så det bliver en del af de studerendes læreproces.

Hjulet er løbende blevet justeret og videreudviklet i takt med, at det er blevet afprøvet af undervisere og studerende.

Legetyperne og -remedierne i den gule og grønne ring er dels inspireret af den franske sociolog Roger Callois (1958) systematiske inddelinger af legetyper, og dels af den danske legeforsker Jørn Martin Steenhold (2011) tanker om legens forskellige kreative kategorier.