Et playwheel i brug

KOM I GANG

Udforsk og afprøv legesituationer i dit dagtilbud

Brug Playwheel til at planlægge, afprøve og drøfte legesituationer og deres pædagogiske udbytte i dit dagtilbud

Udviklet til

Dagtilbud Pædagogisk personale

Playwheel kan bruges som inspirations-, planlægnings- og evalueringsværktøj til legende, kreative og eksperimenterende tilgange til den pædagogiske praksis i dagtilbud. 

Det kan bruges af den enkelte pædagogiske medarbejder, den enkelte stue eller af hele personalegruppen i fællesskab.
Playwheel består af fem ringe med hver deres kategori, som du frit kan kombinere efter eget ønske eller egen hensigt. Udbyttet ligger i de refleksioner og idéer, som kombinationerne giver dig og dine kollegaer.

FORSLAG

Sådan kan Playwheel bruges

Tag for eksempel udgangspunkt i en legesituation fra hverdagen. Kombinér de forskellige kategorier, så de passer på situationen, og undersøg det pædagogfaglige udbytte eller potentiale for forandring. Her kan du f.eks. overveje, hvad der vil ske, hvis du erstatter én af underkategorierne med en anden; Hvad hvis legen foregår i naturen? Hvad hvis børnene får adgang til andre materialer? og så videre.

Du kan også bruge Playwheel til at overveje, hvilke præferencer du selv har i legesituationer, få idéer til måder at arbejde med pædagogfaglige tematikker eller problematikker på eller noget helt fjerde.

Den hvide ring helt inderst i playwheel med teksten "pædagogisk grundlag"

Pædagogisk grundlag

Hvad optager børnene, og hvad er behovet i børnegruppen?

I den hvide ring kan du forholde dig til dagtilbuddets pædagogiske grundlag ud fra kommunale strategier, dagtilbudsloven, den styrkede pædagogiske læreplan, en særlig profil, børneperspektivet, særlige værdier og/ eller bestemte læreplanstemaer.

Den orange ring, som viser de forskellige grupper af mennesker og kontekster for den pædagogiske praksis

Organiseringsformer

De forskellige kontekster, der rammesætter pædagogiske aktiviteter:
• Hele institutionen
• Stuen
• Mindre grupper
• Rutiner
• Særlig indsats
• Inddragelse af hjemmet
• Åbent felt (udfyld selv)

Den gule ring i playwheel, som viser de forskellige legekvaliteter og aktiviteter, der kan inddrages

Legetyper

Legetyperne har bestemte kendetegn og kvaliteter, som lægger op til bestemte handlinger og måder at lege på. De kan godt overlappe med hinanden:
• Fantasileg
• Sanseleg
• Regellege
• Rolleleg
• Konstruktionsleg
• Konkurrenceleg
• Åbent felt (udfyld selv)

Få eksempler på lege, der kan afprøves i kombination med kategorierne i de andre ringe.

Et barn, der leger med vand udenfor

Fantasileg

Nye virkeligheder opdigtes: “Hvad-forestiller-skyerne?”, “lade-somom-lege”, “superhelte-lege “ m.fl. Hvis man digter historier sammen, eller at tegner forestillede ting, dyr, verdener, kan det også ses som fantasileg

Et barn, der leger på gulvet med forskellige ting

Sanseleg

Sanserne spiller en særlig rolle: Iagttagelseslege (“Kims leg”, blindsmagning), kropslige sanselege (fangelege, parkour, sjippe i sjippetov, dans, hoppeleg, tumlelege), sporlege (skattejagt, mønster/ forme/farve-jagte), m.fl.

Et barn, der samler puslespil

Regellege

Regler rammesætter legen: Skibet-er-ladet-med, skov-stratego, brætspil, m.fl., hvor deltagerne skal forstå og overskue et sæt af regler.

En barn, der får sat noget på hovedet som en del af en leg

Rolleleg

Man afprøver andre, men kendte perspektiver ved at påtage sig en rolle: Familieleg, tog-leg, dukketeater, hospitalsleg, skoleleg, m.fl.

Forskellige modellervoksfigurer i rød, gul og blå på bordet

Konstruktionsleg

Noget nyt skabes eller eksisterende konstruktioner ombygges: Bygge slotte, modeller, tegne/male, designudvikle, eksperimentere med lyd, bygge huler, producere egne spil, bygge skibe, raketter, fly, biler m.fl.

To institutionsbørn, der leger fangeleg

Konkurrenceleg

Konkurrence står i centrum: Quizzer, fangelege, brætspil, sport, gættelege, gåder, styrkeprøver m.fl. Medtænk at konkurrencelegen kan være motiverende for nogle men også demotiverende for dem, som oplever, at de er uden chance for at vinde.

Et åbent felt i Playwheel, som man selv kan udfylde

Åbent felt

Tilføj din egen eller børnenes egne legetype.

Den grønne ring viser legemediet, som er det, man kan lege igennem

Legemedier

Legemedier handler om, at man leger gennem og med noget, fx artefakter, ting, krop, sprog eller andre materialiteter:
• Sprog
• Formbare materialer
• Digitale teknologier
• Krop
• Legetøj og remedier
•  Spil
• Åbent felt (udfyld selv)

Legemedier handler om, at man leger gennem og med noget, fx artefakter, teknologier, ting, krop, sprog eller andre materialiteter. Få eksempler her.

En pædagog med en guitar og en abe, som han taler igennem

Sprog

Mundtligt, skriftligt, fremmedsprog, rim og remser, historier, lyrik, poesi, metaforer, ordstillinger, dialekter, rap, sange.

Forskelligfarvede træspåner, som er formet til dyr

Formbare materialer

Genbrugsmaterialer (fx papir, pap, plastik), madvarer, tegnegrej, naturmaterialer, skum, sand, ler, stof.

Et kamera

Digitale teknologier

Smartphones, tablets, computere, digitalkameraer, mikroskoper, robotter.

Institutionsbørn, som leger på gulvet

Krop

...og kropssprog. Udklædt, som stemme, som gestik, som mimik, som konstruktionsmateriale, som transportmiddel, som sansende krop eller bare som kroppen er.

Et barn, som leger med en lommelygte

Legetøj og remedier

Musikinstrumenter, udklædningstøj, redskaber, figurer, køkkengrej, mælkekasser, naturmaterialer, klodser mv.

Et spil ludo

Spil

Digitale og analoge spil, modificerede spil, kortspil, brætspil.

Et åben felt i playwheel, som man selv kan udfylde

Åbent felt

Dine eller børnenes specifikke legemedier

Den blå ring i Playwheel som viser de fysiske steder, der kan inddrages

Legetøj og remedier

Legesteder er, hvor en legende, kreativ og eksperimenterende tilgange kan finde sted. Kategorierne vil variere for hver enkelt dagtilbud og det lokale miljø.
• Stuen
• Legepladsen
• Dagtilbuddets øvrige steder
• Børns egne steder
• Naturen
• Kultur- og foreningstilbud
• Åbent felt (udfyld selv)

Udforsk steder hvor legende, kreativ og eksperimenterende tilgange kan finde sted. Udbuddet af steder vil variere med det enkelte dagtilbud og det lokale miljø.

Et barn som leger i et lokale med forskellige materialer og små møbler

Stuen

Vurdér om det skaber nye muligheder hvis rummet om-arrangeres. Legezoner eller materialer kan også kombineres på tværs.

Et barn, der gynger på en legeplads

Legepladsen

Hvordan kan den nuværende legeplads understøtte og inspirere lege indenfor de enkelte legetyper. Kan legepladsen tilføjes flere legemedier, som giver nye muligheder for leg?

En gruppe børn, der leger sammen i puderummet

Dagtilbuds øvrige steder

Kan steder som puslerummet, sovepladserne, køkkenet, puderummet, depotet, skuret etc. bruges på måder, der kan understøtte legen?

Et barn, der leger i sandkassen

Børns egne steder

Vær opmærksom på hvilke typer af steder børn selv skaber igennem deres leg. Eksempelvis huler, fantasisteder, borge i puderummet, restauranter, hjem til familien, butik osv.

Et træ med et skilt, hvor der står "velkommen i SFO'en"

Naturen

Park, skov, strand, søbred, græsplæne, kirkegård m.fl.

Et barn, der kører på løbehjul ned ad en rampe

Kultur- og foreningstilbud

Skaterpark, storcenter, legeplads, sportsklub, frivilligforeninger, bibliotek, brandstation, rådhus m.fl.

Et tomt felt i Playwheel, man selv kan udfylde

Åbent felt

Her kan du/I indføre dit/jeres eller børnenes eget legested, som ellers ikke er nævnt i denne kategori.

Du kan selv printe playwheel, klippe det ud og sætte det sammen

Få dit eget eksemplar

Få et playwheel i hænderne.

Udprint et billede af Playwheel eller udprint alle hjulets lag, klip dem ud og sæt dem sammen, så hjulet kan drejes.

Download Playwheel til udprint

En lærer og flere studerende, som kigger på et playwheel, der hænger på væggen

Historien bag hjulet

Den første version af Playwheel blev udviklet i 2019 af undervisere på pædagog- og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Formålet var at vise, hvordan det legende med fordel kan integreres i undervisningen, så det bliver en del af de studerendes læreproces.

Hjulet er løbende blevet justeret og videreudviklet i takt med, at det er blevet afprøvet af undervisere og studerende.

Legetyperne og -remedierne i den orange og grønne ring er dels inspireret af den franske sociolog Roger Callois (1958) systematiske inddelinger af legetyper, og dels af den danske legeforsker Jørn Martin Steenhold (2011) tanker om legens forskellige kreative kategorier.

Denne version til dagtilbud er blevet udviklet i tæt samarbejde med pædagoger og andet pædagogisk personale på ét af Københavns Professionshøjskoles diplommoduler.