Faglige samspil udforsker legens muligheder i børnehave og skole

Randlev Børnehus

Hvordan frigiver man mere tid og plads til børnenes leg? Det var dét, der optog Randlev Børnehus i deres samarbejde med lektor Birgitte Laursen fra VIA University College, som startede i august 2022.

For Birgitte Laursen var samarbejdet en god mulighed for at eksperimentere med at sætte en legende tilgang i spil i praksis og blive klogere på, hvordan det kan bidrage med meningsfulde løsninger i hverdagen. Lisbeth Dyrup Petersen som er leder af børnehaveafdelingen i Randlev Børnehus, så også samarbejdet som en god mulighed for at sætte fokus på leg og legende tilgange til det pædagogiske arbejde og samtidig styrke samarbejdet i personalegruppen:

“Lige meget hvad vi gør, så leger børnene. Derfor er det jo en god ting at blive klogere på,” fortæller hun.

Birgitte Laursen besøgte børnehaven og deltog i stuemøder sammen med personalet. Her kunne hun og personalegruppen gensidigt trække på hinandens viden og erfaringer og i fællesskab beslutte, hvilke eksperimenter og tiltag, de ville bringe i spil.

Børn og forældre mødt af blæksprutter og vinkemestre

Ét af de første eksperimenter, der blev sat i gang, var at opfinde forskellige roller til personalet og uddele dem fra dag til dag. Rollerne skulle vække genkendelighed hos børnene, som for eksempel ‘blæksprutten’, der futter rundt og klarer alt det praktiske, og ‘vinkemesteren’, der i ro og mag tager imod børnene om morgenen. Børnehaven satte også en tavle op i børnehøjde, så børnene også selv kunne se, hvem af de voksne der f.eks. var dagens ‘blæksprutte’.

Personalegruppen oplevede, at de nye tiltag gav dem mere ro til at åbne stuerne og sætte dagens aktiviteter og lege i gang. De oplevede også, at det blev tydeligere for børnene, hvad rollernes funktionerne var, og hvilken voksen de skulle gå til. Derfor opstod der også færre konflikter mellem børnene, og forældrene gav også udtryk for, at de kunne mærke på deres børn, at der var kommet mere struktur og ro i hverdagen.

Børnenes briller på de voksnes næser

Samarbejdet skabte også rum for, at personalegruppen kunne erfare legen på egen krop. Birgitte Laursen opfordrede personalegruppen til selv at afprøve nogle af børnenes lege. De afprøvede for eksempel ‘den gode stol’; en aktivitet de laver med de ældste børn i børnehaven som en del af deres førskoleforløb, hvor børnene roser hinanden på skift.

Det kræver en god portion mod at turde slippe sine egne forforståelser og sætte børnenes briller på de voksnes næser. For ifølge Lisbeth Dyrup Petersen kan de voksne godt lege ligeværdigt med børnene, selvom de ikke er ligestillede med dem. Derfor vil de også i fremtiden arbejde endnu mere med, hvordan de positionerer sig i børnenes lege:

“Hvornår skal vi gå foran, ved siden af eller bag ved børnenes leg? Og hvordan bruger vi legestemninger i aktiviteter med børnene? Vi skal lave en øvebane, hvor vi kan eksperimentere, træne og mærke erfaringerne på egen krop,” fortæller Lisbeth Dyrup Petersen.

Ingen færdige løsninger – heldigvis

For Lisbeth Dyrup Petersen har Birgitte Laursens måde at samarbejde med børnehaven været mere nærværende end tidligere samarbejder, hvor man er blevet undervist i bestemte teorier eller præsenteret for særlig forskning.

Fordi samarbejdet er foregået i hverdagen i børnehaven, har Birgitte Laursen været en faglig sparringspartner for personalegruppen, der har kunnet udfordre vante måder at tænke og handle på. Samtidig har hun også selv opbygget et indgående kendskab til personalegruppen og børnene og dermed fået en dybere forståelse af, hvordan legende tilgange kan spille en meningsfuld rolle i praksis. Personalegruppen har også været med på inspirationsdage på VIA University College, Det har givet nye indsigter i forhold til, hvordan man kan gribe det legende an:

“Det giver et større udsyn at få lov til at høre om og se noget andet end den sammenhæng, man selv befinder sig i hver dag. Både i forhold til hvordan det udfolder sig i andre dagtilbud, men også hvordan det udfolder sig i skoler. Fordi vi snakker jo lige så meget udvikling, som vi snakker læring. Og leg er jo børns udviklings- og læringsrum, så det basker,” fortæller Lisbeth Dyrup Petersen.

I Randlev Børnehus er de dog ydmyge. De mener stadig, at de har meget at lære og arbejde på:

“Vi har åbnet op for legens muligheder, og der er stadig meget at gå på opdagelse i, og vi bliver aldrig færdige – heldigvis. Vi ser det ikke som noget, der har et endemål. En legende tilgang handler for mig om at gøre noget, at prøve sig frem. Der er ikke færdige løsninger klar på forhånd. Man må gå med det, som giver mening for én og bruge sin evne til at forestille sig, hvordan noget kan være,” fortæller Lisbeth.

Skt. Knuds Skole

På Skt. Knuds Skole har udskolingslærer Anette Badsberg også undersøgt, hvordan en legende tilgang til læring kan styrke hendes undervisning i engelsk og matematik i udskolingen. Det har hun gjort i tæt samarbejde med Karina Engelund fra VIA University College siden starten af 2022. Karina Engelund ville gerne sætte sin viden og erfaring om legende tilgange i spil og havde derfor brug for en legekammerat, der var frisk på at eksperimentere med det i praksis.

Levedygtige løsninger

Det var vigtigt for begge parter, at samarbejdet blev tænkt ind i Anette Badsbergs daglige undervisning med eleverne. Derfor var Karina Engelund i starten nysgerrig på, hvordan Anette Badsberg arbejder i forvejen og hvad hun godt kunne tænke sig at arbejde mere med.

Anette Badsberg var optaget af at udvikle løsninger og idéer, som kunne leve videre efterfølgende. Det måtte ikke blive noget, der bare lå og samlede støv, når samarbejdet var slut. Det skulle også kunne bruges af hendes kollegaer. I matematik tog de derfor udgangspunkt i lærebogssystemet ‘Matematrix’, som Anette Badsbergs kollegaer også bruger i deres undervisning.

Sammen udviklede Anette Badsberg og Karina Engelund idéer til, hvordan man kunne tænke mere bevægelse og elevproduktion ind i opgaverne for at gøre dem mere legende og undersøgende. Idéerne tog de med sig ind i klasselokalet, hvor de kunne afprøves i undervisningen.

Når eleverne tager undervisning i egen hånd

I engelsk fik Anette Badsbergs elever i 8. klasse til opgave selv at planlægge legende undervisning ud fra Playful Learnings principper for legende undervisning: at vove uforudsigelighed, at skabe fælles forestillinger, at insistere på meningsfuldhed.

Eleverne blev delt i grupper og fik hver to lektioner, hvor de skulle undervise i et emne og udvikle opgaver. Anette Badsberg fortæller, at eleverne tog opgaven meget seriøst og gik ivrigt i gang med at udvikle kreative måder at tænke leg ind i deres opgaver. Eleverne tog mange forskellige redskaber i brug: nogle havde lavet deres egne ’quiz og byt’-kort, nogle havde lavet en lille film og andre havde lavet en tegneserie.

Karina Engelund og Anette Badsberg evaluerede de nye tiltag og eksperimenter løbende med eleverne. Her blev det tydeligt, at eleverne værdsatte den variation i undervisningen, som de legende elementer var med til at skabe:

“Eleverne følte, at tiden gik hurtigere. Og netop det med tid, er noget, de er meget optagede af. At de både kommer op at stå og bevæger sig – men også fik tid til at sidde og fordybe sig og løse opgaver, gjorde at de glemte sig selv lidt og var mere til stede i undervisningen,” fortæller Anette Badsberg.

Evalueringen af forløbet viste også, at det var forskelligt, hvad der motiverede eleverne, ligesom det var forskelligt, hvor komfortable de hver især var i mødet med de legende elementer i undervisningen. Deres individuelle forudsætninger blev dog ikke en stopklods for deres deltagelsesmuligheder. Tværtimod. Den legende læring åbnede faktisk op for, at alle kunne være med:

“De har alle sammen en rolle i den opgave, der bliver stillet, og alle føler, at de kan bidrage med noget relevant. Det synes jeg, at legende læring skaber muligheden for, hvis man tilrettelægger det ordentligt. Det er vigtigt for elevernes selvværd – at de ikke føler, at de skal stå på tæer for at være med. Der er ofte flere måder at løse problemstillingerne på, og det gør, at alle kommer til sin ret,”

Mod til at vende tingene på hovedet

Anette Badsberg sætter stort pris på, at samarbejdet med Karina Engelund har været tæt knyttet til hverdagen i klasselokalet:

“Det har været værdifuldt for mig at have nogen udefra med i min undervisning, som har kunnet observere både inden vi startede forløbet på og undervejs. På den måde bliver det tilrettelagt efter mig – min personlighed som lærer og mine kompetencer. Karina Engelund har hurtigt luret, hvad jeg plejer at gøre og ud fra det lægge et lag på, som udfordrede mig,” fortæller Anette Badsberg.

I starten af samarbejdet var det vigtigt for Anette Badsberg, at det lå indenfor velkendte rammer. Ifølge hende kan det være forskelligt fra person til person, hvor “klar” man er til at gå i gang. Det har været vigtigt at tage små skridt, men nu har hun også opbygget erfaring og mod til at eksperimentere og tage flere chancer. Hun har fået pudset sine værktøjer af, og der er kommet nye til, så hun har modet til at udfordre sig selv og vende tingene på hovedet – også i de emner, hvor det kan være lidt sværere at tænke legende elementer ind.

“Legende undervisning kræver også, at man er legende i sit mindset. Det kræver dyb faglighed og mod til at eksperimentere med sin faglighed. Et legende mindset er ikke nødvendigvis noget, man har i forvejen eller er født med – og derfor skal man øve sig.”

Nye samarbejdsmuligheder fra 2023

Fremadrettet inviterer P+L Praxis-projektet kommuner til at indgå i udviklingsfællesskaber i perioden 2023-2026.

I et udviklingsfællesskab arbejder både undervisere og studerende fra pædagog- og læreruddannelsen tæt sammen med pædagogisk personale og lærere i dagtilbud og skoler. Her skal de sammen udforske, hvordan en legende tilgang kan styrke trivsel, udvikling og læring i hverdagen i dagplejen, vuggestuen, børnehaven eller skolen.

Et udviklingsfællesskab er et lokalt forankret samarbejde, som tager udgangspunkt i konkrete muligheder eller udfordringer i børnenes hverdag, hvor fagprofessionelle bidrager ligeværdigt til at finde gode løsninger – oftest sammen med de børn, det handler om.
Idéen med et udviklingsfællesskab er at samle pædagogiske og didaktiske ressourcer, viden og erfaringer på tværs af uddannelsesinstitutioner, skoler og dagtilbud.

Der er tale om et fællesskab, som alle de involverede parter finder værdi i at deltage i. Undervisere og studerende kommer tæt på praksis, og praksis får mulighed for at invitere en stærk faglig ressource indenfor.

Er du nysgerrig på at høre mere?

Læs mere om de nye udviklingsfællesskaber her.

Eller kontakt vores nationale projektledere for P+L Praxis:

Bodil Borg Høj
bbh@via.dk
+45 29849372

Mikael Schneider
misc1@ucl.dk
+45 40101948


Playful Learning udgiver sin tredje PlayBook

I denne udgave af PlayBook kan du blandt andet finde eksempler på legende undervisningsdesigns og få indblik i det didaktiske grundlag for en legende tilgang til læring, som er udviklet på baggrund af undervisernes erfaringer fra de sidste fire års udviklingsarbejde på pædagog- og læreruddannelsen samt efter- og videreuddannelse. 

Du kan også blive klogere på hvilke principper, der er vigtige, når man har en eksplorativ tilgang til uddannelsesudvikling. Vores forskningsansvarlige Helle Marie Skovbjerg og seniorforsker Helle Hovgaard Jørgensen har lavet en legekvalitetsanalyse af de legende undervisningsdesign og sidst men ikke mindst bidrager Lasse Lykke Rørbæk fra Rambøll Management Conslutning med en artikel om hvordan og hvorfor en legende tilgang får de studerende til at føle sig mere praksisparate og øger deres studieglæde. 

God læselyst!

Læs udgivelsen her

PlayBook 3 Dansk

PlayBook 3 Engelsk

 

Hent udgivelsen her

PlayBook 3 Dansk

PlayBook 3 Engelsk


Milliondonation skal styrke trivslen blandt børn og unge i dagtilbud og skoler 

Playful Learning-programmet har potentialet til at være et væsentligt og nødvendigt initiativ, der kan afhjælpe udfordringer som eksklusion, manglende motivation, trivsel og lyst til at lære i vores skoler, dagtilbud og børns hverdag i Danmark. Programmet har vist sig i stand til at skabe signifikante ændringer i en legende læringspraksis [1] og derfor har LEGO Fonden valgt at fortsætte samarbejdet med denne kæmpe bevilling.   Playful Learning-programmet blev iværksat i 2018 og forlænges nu med fire år frem til udgangen af 2026.

Vi har brug for konkrete tiltag, der kommer både børn og voksne i vores dagtilbud og skoler til gode. I for mange år har vi fokuseret for ensidigt på standardisering, testresultater og målstyring. Når vi sammen skal i en anden retning, hvor børns engagement, kreativitet og trivsel igen står i centrum, må politiske reformer understøttes af pædagogisk udvikling. Vi har brug for indsatser, der forstærker børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden og deres lyst til at lære. At være kreativ og legende gennem hele livet, er en central del af det at være menneske og en nødvendighed i en omskiftelig og global verden.

— TOBIAS HEIBERG

Programchef, Playful Learning

Mistrivsel er et strukturelt samfundsproblem

Et stigende antal børn mistrives i dag og der er mange forklaringer på, hvad mistrivslen skyldes og hvad vi som samfund kan gøre [2]. På baggrund af de sidste fire års udvikling og forskning i Playful Learning og større undersøgelser, ved vi, at programmets indsatser styrker børns trivsel og lyst til at lære [3], hvorfor LEGO Fonden har valgt at fortsætte samarbejdet frem til 2026.   

Det er en kæmpe fornøjelse at støtte et program, der anerkender legen som vigtig og afgørende for børn og unges trivsel og udvikling. Vi ved, at legen styrker børns trivsel, udvikling og læring. Legen skaber miljøer, hvor det er muligt at fordybe sig, bevæge sig og være sammen i et stærkt fællesskab. Det skal videreførelsen af programmet Playful Learning bidrage til.

— LENA VENBORG PEDERSEN

Landechef Damark, LEGO Fonden

Hovedfokus de kommende fire år bliver at nå ud til endnu flere kommuner og deres skoler og dagtilbud og invitere lærere og pædagoger til at indtræde i skræddersyede udviklingsfællesskaber. Et udviklingsfællesskab er et lokalt forankret samarbejde om at styrke legende tilgange til børnenes udvikling, læring og trivsel. Det afgørende er, at udviklingsfællesskabet tager udgangspunkt i konkrete muligheder eller udfordringer i børnenes hverdag, hvor pædagoger, lærere og forskere eksperimenterer og bidrager ligeværdigt til at finde gode løsninger. Allerhelst sammen med de børn, det handler om.

Høj faglig kvalitet skaber arbejdsglæde hos lærere og pædagoger

Det har vist sig, at det kan betale sig at integrere legende tilgange i skoler og dagtilbud og det er ikke kun børnene, der trives bedre og nemmere inkluderes i stærke fællesskaber. Lærere og pædagoger oplever også større arbejdsglæde og høj kvalitet i deres faglige udvikling. En tårnhøj faglighed hos de fagprofessionelle skaber lærere og pædagoger i verdensklasse og er med til at forny vores forbilledlige pædagogiske traditioner i landet, som igen kan inspirere på verdensplan.

Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole og de danske professionshøjskolers rektorrepræsentant i Playful Learning-programmet, er sikker på, at nye pædagogiske landvindinger kan gøre en stor forskel i en tid med rekrutteringskrise på både lærer- og pædagoguddannelsen.

Faglig stolthed og arbejdsglæde er vigtige parametre for at fastholde og rekruttere dygtige fagprofessionelle. Derfor er bevillingen som forlænger P+L programmet, afgørende. Vi har desuden hele tiden brug for at genopfinde og forny legens pædagogiske traditioner, så den får sprog og praksisformer, der kan gøre en forskel i børn og unges universer. Legen har mange egenskaber, som programmet hylder, bl.a. en selvforglemmelse, som børn og unge desværre har alt for lidt af i dag, hvor de hele tiden ”er på”.

— STEFAN HERMANN

Rektor, Københavns Professionshøjskole

At kunne klæde kommende generationer på til at møde fremtidens arbejdsmarkedsbehov, er netop hvad en legende tilgang i undervisningen kan. Kasper Føns, der er skoleleder på Tåsingeskolen, som allerede har integreret legende tilgange i sin undervisning, er heller i tvivl:

Det betyder alverden, at programmet forlænges og fokus bibeholdes. Det betyder, at den legende kultur vi har arbejdet med at udvikle og integrere i vores undervisning, går fra et forandringsprojekt til decideret skoleudvikling. Vi insisterer på, at det skal være sjovt at gå i skole og eleverne skal være motiverede og engagerede hver eneste dag. Og det er netop dét den legende tilgang kan bidrage med. Desuden kræver et kontant omskifteligt samfund udvikling af netop legende kompetencer hos eleverne, for at de kan begå sig. Det vil sige kompetencer som nysgerrighed og kreativitet og ikke mindst modet til at fejle, udforske og afsøge nye veje.

— KASPER FØNS

Skoleleder, Tåsingeskolen

Om Playful Learning-programmet

Playful Learning-programmet vil fremme og udvikle en mere legende tilgang til børns udvikling og læring. Programmet blev lanceret i 2018 med formålet om at undersøge legens potentialer for at styrke børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden og deres livslange lyst til at lære. Programmet er forankret i et samarbejde mellem alle seks professionshøjskoler i Danmark og LEGO Fonden. Den fælles ambition er at skabe pædagogisk udvikling baseret på legens kvaliteter og legende tilgange.

Kontakt

Tobias Heiberg, Programchef, Playful Learning
Telefon: 41 89 81 43, e-mail: tohj@kp.dk

Lillian Bigum, kommunikationskonsulent, Playful Learning
Telefon: 31 31 76 08, email: lbig@kp.dk


EXPLO 22: På ekspedition i legen

EXPLO er Playful Learning-programmets årlige begivenhed, hvor alle deltagere fra de fire projekter, Udvikling, Forskning, Play@Heart og Leg For Dig, samles og deler viden og erfaringer på tværs.

I år var temaet ‘Ekspedition’ og de 350 dagplejemødre, pædagoger, lærere, dagtilbuds- og skoleledere, undervisere og forskere blev sendt ud for at udforske, hvad legen betyder for os mennesker gennem forskellige stadier af vores liv.

Deltagerne skulle ikke kun opleve og erfare på egen krop, men blev også inviteret ind foran lejrbålet til en samtale med Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, der satte fokus på, hvordan legen har haft en afgørende betydning for menneskets udvikling, innovation og livskvalitet – helt tilbage fra urmenneskets tid.

Dagen blev rundet af med ‘feltstudier’ i de fire projekter. Her kunne deltagerne besøge hinandens feltstationer og få indblik i, hvordan de forskellige dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner arbejder med en legende tilgang i hverdagen samt hvad den nyeste forskning inden for feltet peger på.

Lyt til samtalen med Rane Willerslev

Se billedgalleri fra dagen


Debat: Mod til at fejle i en perfekthedskultur

Presset på unge i dag er stort, og flere og flere synes at mistrives. Perfekthedskulturen fylder, og de unge skal præstere godt i alle livets forhold – i skolen, i gymnasiet og blandt vennerne. I denne debat spørger Playful Learning, hvorfor så mange unge føler sig pressede og hvilke konsekvenser det har. Trivsel og præstationer bør kunne gå hånd i hånd, men hvordan skaber vi de bedste rammer for dette? Og hvordan styrker vi modet til at fejle blandt de unge i en tid præget af høje præstationskrav? 

Paneldeltagere

Alma Tynell, forkvinde for DGS  

Stefan Hermann, rektor Københavns Professionshøjskole

Kasper Hjulmand, træner for det danske fodboldlandshold   

Noemi Katznelson, professor i ungdomsforskning  

Tobias Heiberg, programchef Playful Learning

 

Lyt til hele debatten her:

Eller se den fulde optagelse af debatten her.


Debat: Lyst til at lære i folkeskolen

Heldigvis er de fleste elever i folkeskolen glade for at gå i skole. Men flere undersøgelser peger på, at skolebørns lyst til at lære synes at dale i takt med, at de bliver ældre og når op i udskolingen. Mandag Morgens undersøgelse ’Det gode børneliv – ifølge børnene’ fra 2021 viser den samme tendens: Motivationen og lysten til at lære falder i takt med at børnene når udskolingen og det er mest signifikant blandt drenge. 

Sammen med paneldeltagerne, stillede vi skarpt på denne udfordring på årets Folkemøde tilbage i juni. Vi spurgte panelet, hvad der skal til for, at børn og unge trives i skolen og er motiverede for at lære. Hvorfor daler motivationen for nogle specielt i udskolingen? Hvordan skaber vi bedre rammer for børns lyst til at lære? Og sidst, men ikke mindst: Hvad siger børnene selv?   

Paneldeltagere

Jonas Keiding Lindholm, Direktør for Tænketanken Mandag Morgen

Svend Brinkmann, Professor i psykologi, Aalborg Universitet

Kasper Føns, Skoleleder fra Tåsingeskolen

Katrine Evelyn Jensen, Forbundsformand, DSU

Frederik og Valdemar fra 9.A på Kongeskærskolen i Allinge

 

Lyt til hele debatten her:

Eller se den fulde optagelse af debatten her.


En legende lærerfaglighed

Natasja Bech blev færdiguddannet lærer fra UC SYD i 2020, hvor hun blev introduceret til legende undervisning og eksperimenterende undervisningsmiljøer. Det ledte hende til at skrive bachelorprojekt om legens muligheder for at styrke elevers naturfaglige kompetencer – en faglig interesse, som hun har taget med sig ud i sit arbejdsliv.

I denne reportage går vi helt tæt på Natasjas legende professionsfaglighed. Vi har interviewet hende om, hvordan de legende tilgange hun har mødt på sin uddannelse, præger hendes arbejdsliv som lærer på Johannesskolen på Frederiksberg. Vi besøger også hendes biologiundervisning med 8. F og spørger eleverne, hvad de synes om undervisningen, og hvad de synes generelt set kendetegner god undervisning.


De studerendes perspektiv på legende undervisning

Vi har interviewet Sandra Andersen fra pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole og Rikke Christiansen fra læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon. Vi har spurgt dem til deres oplevelser af legende undervisning. Hvad fungerer godt, og hvad gør ikke? Kommer den faglige viden mere ind under huden end ved andre former for undervisning? Og hvad tager de med sig i deres praktikforløb og deres kommende praksis som pædagog og lærer.

Vi har stillet vores gæster de samme spørgsmål og har fået perspektiver fra de to professionsuddannelser, som vi har samlet til dig i forskellige temaer i det her afsnit.


Playful Learning på Folkemødet

Trivsel, leg og læring

I år springer Børne- og Ungescenen ud for første gang på Folkemødet med temaet trivsel, leg og læring. Bag scenen står LEGO Fonden, Ole Kirk’s Fond, Gerlev Idrætshøjskole og Playful Learning-programmet. Ud fra et fælles ønske om at inddrage børn og unge mere aktivt i Folkemødet, er 265 kvm2 på Kæmpestranden i Allinge forvandlet til et univers, der danner rammen om debatter, events og legeaktiviteter.

Sofie Linde skal styre debatterne og være vært for børn, unge og voksne, når de sammen tager fat om emner, der berører børn og unges liv på godt og ondt.

Playful Learnings to debatter, Lyst til at lære i folkeskolen og Mod til at fejle i en perfektshedskultur foregår fredag d. 17. juni.

Lyst til at lære i folkeskolen

Skolebørns lyst til at lære synes at dale i takt med, at de bliver ældre og når udskolingen. Vi stiller skarpt på denne udfordring og spørger vores panel, hvad der skal til for, at skolebørn trives i skolen og er motiverede for at lære.

Mød vores panel: Svend Brinkmann, Katrine Evelyn Jensen, Jonas Keiding Lindholm, Kasper Føns og elever fra Kongeskærskolen i Allinge.

 

Mod til at fejle i en perfekthedskultur

Hvordan styrker vi unges mod til at fejle i en præstationsfokuseret verden med et utal af muligheder? Presset på unge i dag er stort, og flere og flere synes at mistrives. Perfekthedskulturen fylder, og de unge skal præstere godt i alle livets forhold- i skolen, på gymnasiet og blandt vennerne.

Mød vores panel: Mød vores panel: Kasper Hjulmand, Alma Tynell, Stefan Hermann, Noemi Kaztnelson og Helle Marie Skovbjerg.

 

Vi skal også lege…

Nulfejlskulturen hærger – vi udfordrer den i et sjovt format, hvor der er plads til at fejle. Mia Lyhne er vært, når vi inviterer dig til PowerPoint-karaoke – en improvisationsleg, hvor vi hylder det uforberedte, uforudsigelige og overraskende! Kom og tag del i den befriende oplevelse det er at fejle uden konsekvenser. 

 

Hvor og hvornår?

Vi håber at se dig fredag d. 17. Juni på Børne- og Ungescenen, som du finder på J32 – Kæmpestranden. Vores events afholdes i følgende tidsrum:

13.30-14.15: Lyst til at lære (debat)

16:00-16.45: Mod til at fejle (debat)

17.00-17.45: Powerpoint Karaoke med Mia Lyhne

 

Find også vores events i programmet for Folkemødet 2022 her.

Læs hele pressemeddelelsen for Børne- og Ungescenen her.


Hertuginden af Cambridge besøger Playful Learning-programmet

Det er ikke ligefrem hver dag, at der kommer royalt besøg på landets professionshøjskoler. Og da slet ikke fra udlandet. Derfor var det en række stolte pædagogstuderende og undervisere fra Københavns Professionshøjskole, der sammen med ledelsen i Playful Learning, bød Hertuginde Catherine af Cambridge indenfor i PlayLab på Campus Carlsberg tirsdag d. 22. februar.  

Hertuginden var på besøg for at lære mere om Playful Learnings arbejde med at styrke børns udvikling og trivsel. På besøget fik Hertuginden indblik i, hvordan Playful Learning har etableret et nationalt udviklingsprogram, der arbejder med pædagogisk udvikling baseret på legens kvaliteter.

Under besøget deltog Hertuginden i selve undervisningen med de pædagogstuderende. Lektor Mikkel Høgsbro fra pædagoguddannelsen, havde tilrettelagt en undervisningsaktivitet, som hedder ’Utopiske institutioner’.

– Vores pædagogstuderende fik til opgave at bygge deres bud på en drømmeinstitution. Det kræver, at de både trækker på deres faglige viden og deres erfaringer fra praktikforløb – og samtidig tør at slippe fantasien løs, forklarede Mikkel Høgsbro, der oplevede en britisk hertuginde, der var meget engageret i undervisningen.

– Hertuginden var særligt interesseret i legens position i dansk pædagogisk tradition, og hvad det betyder for de studerende at opleve undervisning på denne særlige måde. Hun var meget fascineret af deres kreativitet og fantasi – og af deres evne til at reflektere over deres professionsfaglighed. 

De studerende var da også mødt ind til undervisning, som foregik lidt anderledes end sædvanligt, men var overrasket over Hertugindens nærvær.

– Hun var oprigtigt interesseret i at lære noget og virkede nysgerrig på at høre vores perspektiver. Vi var nervøse for at det ville være en meget formel situation, men det lagde en god stemning for besøget, da hun valgte at tage rutsjebanen ned i underetagen. Hun var naturlig, behagelig og lyttende at være i selskab med, fortalte Frederikke Holm, studerende på pædagoguddannelsen. Hendes medstuderende Ida Marie Petersen fortalte videre:

– Vi blev overraskede over, at hun spurgte ind til, hvorfor vi har valgt at uddanne os til pædagoger. Det havde vi ikke forberedt os på, men en af vores medstuderende var hurtig til at svare, at hans egen opvækst havde inspireret ham til det. Hun tog sig tid til at høre alle ved bordet.

Besøget i PlayLab skulle inspirere til nye initiativer på Royal Foundations Centre for Early Childhood i England, som blev etableret i 2021 og fokusere på at skabe en gladere og sundere verden for de yngste børn. ¨

Det var en helt særlig oplevelse for alle, der deltog i besøget at møde Hertuginden og opleve hendes store engagement i Playful Learnings faglige sag og arbejde med pædagoguddannelsen.

 

Fotograf: Ida Marie Odgaard – Bureau: Ritzau Scanpix