Tidsbussen – et rollespil om at rejse i tid

Rasmus inviterer sine studerende med på en tidsrejse, der giver mulighed for at møde danmarkshistorien på en ny måde. Undervisningslokalet ændrer sig gennem indretning og fantasileg til en bustur, hvor Rasmus som chauffør og guide inddrager de studerende i refleksioner over udvalgte elementer fra historien.

Hvad er intentionen?

Intentionen med det didaktiske design er:

  • At udvikle undervisning, der skaber motivation og aktiv deltagelse ved anvendelse af rollespil og æstetiske læreprocesser i undervisningen.
  • At adressere de problemstillinger, der findes omkring variation og motivation i historieundervisningen og dermed gøre op med forståelsen af historiefaget som udelukkende et bogligt fag.
  • At udvikle eksperimenterende og problemorienteret undervisning, der undersøger potentialerne i at gøre elever og studerende bevidste om, at de er historieskabere såvel som historieskabte, hvorved de samtidigt opnår kompetencer i at tænke historisk.

Didaktisk begrundelse

De studerende inviteres med på rejse i tidsbussen – et rollespil, der giver mulighed, for at opleve danmarkshistorie på et væld af måder. Undervejs i simuleringen (busturen) stoppes der op og gives mulighed for eksperimentering, refleksion og diskussion af forløbets potentialer i undervisning. Tidsbussen rejser i tid og der kan ske mange hændelser, der potentielt kan ændre historiens gang. Hændelserne skulle gerne sætte gang i refleksioner, om hvordan historie ikke er monokausal eller forudbestemt, men at vi alle påvirker og bliver påvirket af historie. Undervisningens indhold behandles ud fra teori om varieret virksomhed i undervingen med vægt på æstetisk og kommunikativ virksomhed. Andre virksomhedsformer inddrages i udvisningens midte, hvor de studerende præsenterer varieret undervisning om enevælden. Tidsbussen er således, i denne kontekst, tænkt som en opstart og afslutning på en undervisningsgang, hvor feed forward og feedback er centrale elementer

Tilrettelæggelse

Klasselokalet indrettes som en bus med to stolerækker og et bord for enden. Herefter begynder rollespillet udenfor lokalet, hvor læreren går i rolle som guide og chauffør. De studerende inviteres med i forløbet med et håndklap som betaling, hvorefter de placerer sig på stolene tilfældigt to og to. Tidsbussen flyver mod enevælden mens guiden fortæller og sætter aktiviteter i gang. Busrejsen ender ved 1700 tallets midte og enevældens København, hvor de studerende præsenterer deres forberedte fremlæggelser omkring enevælden i Danmark (ude af rolle). Herefter kører tidsbussen hjem og læreren går i rolle som chauffør igen. De studerende kommer med forslag til hvad vi skal opleve på hjemvejen. Nogle af punkterne fra udrejsen gentages. Forløbet slutter brat. I Fredericias gader kører vi ved et uheld ind i Frederik 7. Et spørgsmål hænger i luften: Hvilken fremtid mon vi nu kommer tilbage til? (Frederik 7 underskrev senere den første danske grundlov) Forløbet bliver understøttet af indledende stilladserende og afsluttende evaluerende spørgsmål (i rolle). Spørgsmålene og plan for undervisningen findes i bilaget.

Rasmus Henrik Jensen

Læreruddannelsen, UC Syd

rhje@ucsyd.dk

Mine egne erfaringer

De studerende viste sig tøvende, da de skulle være medbestemmende i busrejsens bestemmelsessteder og aktiviteter. En klarere forventningsafstemning inden timens begyndelse eller flere busture ville sikkert kunne afhjælpe problemstillingen. Som en opstart og afslutning på en undervisning, virkede øvelserne godt. Øvelserne fungerede desuden fint, som en øjenåbner for hvordan historieundervisning kan varieres via bevægelse og rollespil. Tidsforbruget kan varieres – vi brugte ca. 1,5 timer på busturen, og kunne sagtens have brugt mere. Forløbet krævede en del viden og improviseringsevne fra min side pga. forløbets præg af tilfældigheder og rollespil. Jeg vil anbefale, at man ved første afprøvning tager udgangspunkt i et stof, man er godt bekendt med. Jeg forestiller mig at ”bussen” sagtens kunne anvendes i andre undervisningssammenhænge end historie. Bussen kunne eks. rejse geografisk og besøge andre steder og lande. Den kunne besøge institutioner og pædagogiske tænkere. Der kunne ske en række hændelser i bussen, der satte en række sociale og pædagogiske overvejelser i gang. I bilaget har jeg tilføjet nogle aktiviteter vi ikke fik afprøvet.

“Jeg syntes det var vildt befriende at møde noget nyt, der gjorde, at jeg glædede mig til at starte op på det nye forløb”.

Citat, studerende

Materialer, links og litteratur

Litteratur

Om varieret undervisning og virksomhedsformer: Oplevelse, fordybelse og virkelyst – Noter til æstetik i undervisningen, Peter Brodersen(red.)

Om simuleringer i voksenundervisningen: Transfer – kompetence i en professionel sammenhæng, Bjarne Wahlgren. Vibe Aarkrog

Om simuleringer i historieundervisning: Historiedidaktikk – En håndbog for studenter og lærere, Erik Lund

Om æstetiske læreprocesser i undervisningen: Æstetik og læring – Grundbog om æstetiske læreprocesser, Bennyé D. Austring, Merete Sørensen

Yderlig kan der opfordres til at at læse og arbejde med impulser, sansning, håndværk og leg via Malcolm Ross model over den kreative proces, som formidles i bogen The creative arts” (1978). Og kort kan læses om her.