Skoleledelsen inviterer pædagogiske filosoffer til sparringsmøde

Birte inviterer til skoledebat, hvor de studerende skal agere pædagogiske filosoffer. Undervejs i rollespillet debaterer de studerende dilemmaer ud fra forskellige pædagogiske og etiske perspektiver.

Hvad er intentionen?

Intentionen med dette didaktiske design er, at de lærerstuderende:

 • fordyber sig i faglig teori
 • lærer at analysere med teori
 • tilegner sig indsigt i de mange perspektiver, der er på pædagogik på et metaniveau
 • gør sig erfaringer med at tilegne sig viden om faglig teori igennem en legende tilgang til læring

Didaktisk begrundelse

Undervisningsforløbet er tilrettelagt med rollespillet som omdrejningspunktet og målet for de studerendes arbejde. Den legende tilgang i rollespillet har været drivkraften i de studerendes aktive deltagelse i undervisningen. De studerende er blevet motiveret til at fordybe sig i faglig teori for at kunne deltage i ”legen”. Setting og opvarmningsøvelserne har betydet, at de studerende er gået fuldt ud ind i legen, hvor de diskuterede lystigt med hinanden, som var de eksempelvis K.E. Løgstrup eller andre teoretikere. Den legende tilgang har i selve rollespillet fremmet de studerendes muligheder for at skulle gøre brug af dømmekraften herunder koble teori og praksis: ”at kunne dømme og bedømme kan ikke læres i teorien og heller ikke i praksis, men må øves i samspil” (Öttingen, 2016, s. 109).

Tilrettelæggelse

Konkret bygges forløbet op over arbejde i tre hovedfaser:

  1. Gruppevis fordybelse i en specifik litterær teori
  2. Bearbejdning af teorien gennem cases
  3. Rollespil

De studerende arbejder i grupper, hvor hver gruppe fordyber sig i en teori på forhånd udvalgt at underviseren. Grupperne får udleveret 3 cases, og skal forberede sig på at indgå i en debat om hver case (et rollespil) på en skole med udgangspunkt i den teori, de har fordybet sig i. Rollespillet forløber således, at jeg som underviser er skolelederen, der byder velkommen, styrer debatten og går forreste i rollelegen. De 3 cases bliver behandlet en ad gangen, hvor de studerende debatterer de etiske dilemmaer, der optræder i casene, ud fra det perspektiv de har fået. Inden rollespillet starter, er det en god ide at bruge 15-20 minutter på at lave nogle opvarmningslege til at komme i stemning til at improvisere og turde indgå i rollespillet.

Birte Debel Hansen

Læreruddannelsen, VIA University College

bdha@via.dk

De studerendes oplevelse

I evalueringen meldte samtlige studerende positivt tilbage på rollespillet. De udtalte blandt andet:

 • at spillet havde givet dem et overblik over de pædagogiske teorier
 • at de følte sig meget motiveret til at lære mere om alle teorierne efter spillet. En motivation de ikke ville have fået i samme grad ved mere traditionel undervisning.
 • at forberedelsen til undervisningen skulle bruges til noget konkret (og blev en forudsætning for deltagelse red.)
 • at ”det var en kæmpe succes”

Mine egne erfaringer

Undervisningsforløbet er afviklet i modulet Lærer i skolen, der er et introducerende modul til lærerens grundfaglighed på 1. semester på læreruddannelsen. Selve rollespillet kan afvikles på ca. 2 klokketimer. Setting er vigtig for at komme i stemning. Eksempelvis tøj, rekvisitter, opvarmning til ilden/passionen vha. dramalege – træne det at turde. Mine studerende mødte op med udklædning eller rekvisitter, der relaterede til deres perspektiv. Eksempelvis havde John Dewey-gruppen overskæg. Forbered de studerende på at en del af rollespillet er at improvisere, fakta og fornemmelser – skud fra hoften er nødvendige. Gå med det som sker. 

Tak for sparring på udviklingen af undervisningsforløbet til Ole Lund, seniorforsker ved pædagoguddannelsen i VIA.

Materialer, links og litteratur

Opgaven beskrevet til de studerende her: 
Litteratur: 

Vejledning i litteratur i forberedelsesfasen til de studerende er en vigtig hjælp til, at de studerende kan være tilstrækkeligt forberedte på at kunne indgå i spillet.