PlayLab som læremiddel til udvikling af læringsaktiviteter  

Jesper har sat fokus på PlayLabs brede appel til forskellige fagligheder og introduceret det som en aktiv medspiller i tilrettelæggelsen af legende læringsaktiviteter. Gennem deltagernes undersøgelse af materialiteter i PlayLab bliver de inspirerede til nye potentielle læringsaktiviteter inden for deres fag.

Hvad er intentionen?

Målgruppen for dette design er undervisere fra to andre afdelinger i UCL: 12 undervisere fra Ledelse og Organisation og 12 undervisere fra Business og Teknologi. Formålet med designet er at anvende PlayLab til facilitering af legende tilgange inden for andre fagligheder end læreruddannelsens og pædagoguddannelsens. Grundspørgsmålet er, om professionelle deltagere fra andre uddannelser ser potentiale i at anvende PlayLab som et funktionelt læremiddel, der kan være fagligt relevant for dem. De deltagende undervisere træder ind med ret forskellige fagligheder, fx som undervisere inden for strategisk ledelse eller fra akademiuddannelser inden for bygning og anlæg.

Didaktisk begrundelse

Forløbet tilrettelægges med fokus på, at deltagerne arbejder med at udvikle relevante læringsaktiviteter gennem valg, forundring og fryd, der til sammen udgør PlayLabs didaktiske grundsten. Forløbet er tilrettelagt med fokus på undersøgelse, frisættelse af energi, en legende tilgang samt udvikling og afprøvning af læringsaktiviteter. Deltagerne bevæger sig fra sanselig og kropslig undersøgelse/oplevelse af en station i PlayLab til udvikling af idéer til kobling af fagligt relevante læringsaktiviteter med stationen som omdrejningspunkt.

I den konkrete afprøvning af det didaktiske design opstillede og udleverede jeg 4 ’dogmeregler’ for deltagernes arbejde:

  1. Lege med materialiteter og stemninger i en eksperimenterende praksis
  2. Vove uforudsigelighed
  3. Optimere muligheden for at opleve fryd
  4. Licens til at hacke

 

De fire principper er udviklet i den lokale ambassadørgruppe, men er stærkt inspirerede af input fra nationale Playful Learning seminarer.

Tilrettelæggelse

Deltagerne skal gennem en legende tilgang opdage, blive bevidste om og inddrage udvalgte PlayLab stationers læringspotentialer i udviklingen af deres egne legende læringsaktiviteter til andre deltagere.

Designet omfatter et 2 timers forløb.

Tilrettelæggelse

  1. Kort fælles introduktion til PlayLabs grundtanker (nøgleord: valg, forandring og fryd)
  2. Inddeling i grupper på 3-4, der hver får en afgrænset ’station’ i PlayLab’et (fx ’Mormors hjørne’)
  3. Sanselig kropslig legende undersøgelse af den tildelte station (i grupperne): Undersøg og leg med stationens materialiteter. (Én station består fx af en glasrude, hvor man kan stå på begge sider. En anden station har reb hængende ned fra loftet, en tredje station består af et større gulvareal hvor der med folie er påført ”trædesten” osv.)
  4. Brainstorm om potentielle læringsaktiviteter, udvælge den bedste og videreudvikle den til en fagligt relevant og legende læringsaktivitet (i grupperne)
  5. Afprøve læringsaktiviteten på en anden gruppe
  6. Kort fælles evaluering og afrunding

Forløbet afrundes med fremvisning og oprydning.

Jesper Zimmer Wrang

Læreruddannelsen, UCL

jezh@ucl.dk

Deltagernes oplevelse

Deltagerne var meget positive med hensyn til PlayLabs potentiale til at facilitere relevant læring inden for deres fagligheder. Dette kom bl.a. til udtryk i den afsluttende evaluering, hvor der blev peget på at den sanselige og legende tilgang havde været døråbner for faglige perspektiver. Flere deltagere spurgte efter muligheden for at booke PlayLab til egen undervisning.

Mine egne erfaringer

Designet bringer deltagerne i en legende tilstand, hvor både den legende tilgang sammentænkes med fagligt stof og bliver omdrejningspunktet for deltagernes udvikling af læringsaktiviteter. Undervejs var stemningen tydeligt intens og fokuseret. Der var masser af grin og overraskelser undervejs. Hacking-begrebet viste sig ret effektfuldt, da det blev en metafor for udvidede muligheder for at bruge PlayLabs faciliteter. Deltagerne brugte det imellem sig: “Så hacker vi det bare.”. Det åbne format mht. leverancer så på ingen måde ud til at hæmme deltagerne. Måske er det værd at overveje, om netop denne deltagergruppe træder ind med en særlig åbenhed og nysgerrighed, eller om man skal differentiere formatet i forhold til forskellige deltagergrupper i eller på tværs af forløb.

Materialer, links og litteratur

Handout til deltagerne med oversigt over PlayLab-stationer, grundprincipper og opgaveformulering: