Tre blik på Playful Learning i natur/teknologi

Bettina kommer med tre bud på, hvordan Playful Learning kan udfolde sig i undervisningsfaget på læreruddannelsen Natur/teknologi.

Hvad er intentionen?

Formålet med designet er at bringe Playful Learning og anderledes arbejdsmetoder og aktiviteter ind i min undervisning på læreruddannelsen. Intentionen er, at når de studerende bliver introduceret for en legende tilgang til læring, så vil de bringe elementer af dette med ud i deres egen undervisning. Intentionen er også, at de studerende skal have et kendskab til forskning omkring og begrundelser for at inddrage en legende tilgang i undervisningen generelt. De studerende skal i sidste ende altså kunne planlægge, gennemføre og begrunde en undervisning, hvor Playful Learning er en naturlig del af deres mindset. Mit forløb udfoldede sig over et modul i faget natur/teknologi på læreruddannelsen.

Didaktisk begrundelse

De studerende skal være i front, når ny teori, der understøtter og udvikler læring, kommer på banen. I det her tilfælde skal de ikke kun læse omkring teori. I stedet skal de møde eksempler på den praksis, som Playful Learning åbner op for i undervisningen.

Tilrettelæggelse

I udgangspunktet var det selvfølgelig modulbeskrivelsen, der var rammen for tilrettelæggelse af modulet og de enkelte lektioner. Men ved at sætte en Playful Learning ramme, som en overordnet ramme, gav jeg mig selv et benspænd. I starten planlagde jeg undervisningen, som jeg ellers ville have gjort, hvorefter jeg indtænkte Playful Learning. Efterhånden blev det mere naturligt fra starten at tænke Playful Learning med ind i undervisningen. Konkrete eksempler på aktiviteter, er med i afsnittet omkring materialer.

Jeg brugte to modeller udviklet af LEGO Fonden til at evaluere de enkelte undervisningsgange med de studerende. Modellerne kan findes i udgivelsen Det vi mener med: Læring gennem leg (se litteraturliste). Kendetegn for legende oplevelser brugte jeg dels til min egen planlægning, hvor jeg vurderede, om alle elementer var med. Men også sammen med de studerede, efter endt undervisning, hvor de skulle eksemplificere, hvordan de enkelte elementer havde været i spil gennem undervisningsaktiviteter. Kompetencer i en holistisk udvikling brugte jeg i en didaktisk diskussion, om hvordan de enkelte kompetencer kunne udvikles i en Playful Learning kontekst.  

Eksempler på Playful Learning aktiviteter i undervisningen.

1. Det ufuldendte Power Point (et rollespil)

Formål: Involvering af de studerende i den fagfaglige del, engagement.

  • Der udarbejdes et PowerPoint med overskrift fra den tekst, som de studerende har læst. Temaet er fagfagligt. På de enkelte slides indsættes citater, links, illustrationer, spørgsmål, måske ukorrekte oplysninger.
  • Beskeden til de studerende er: “Jeg blev ikke færdig med forberedelse til min undervisning i går, jeg har været i gang, men i dag er det jer der skal være ansvarlige for fagligheden.” (Rollespillet)
  • De studerende bliver derefter ansvarlige for de enkelte slides og skal bruge ideer fra de ufuldendte PowerPoint kombineret med egne ideer.
  • De studerende fremhævede, at de fik meget ud af tiden til faglig fordybelse omkring et enkelt område. Der var stort engagement også i forhold til alternative præsentation.

2. Opgaverunden

Formål: At engagere og involvere de studerende ved at skabe variation i en ellers meget traditionel arbejdsopgave.

  • De studerede har læst to didaktiske tekster, hvortil jeg har udarbejdet en række arbejdsspørgsmål.
  • I stedet for at give den sædvanlige tidsramme til diskussion og besvarelse, fordeles spørgsmålene rent fysisk rundt i lokalet og hænges op som en slags “Værksteder”.
  • Der er præcis et kvarter til at løse hver opgave. Jeg styrer tiden og siger skift.

De studerendes reaktion på opgaven var, at de kom mere i dybden med de enkelte spørgsmål, og at de i fællesskab arbejdede koncentreret med samme spørgsmål, fremfor en tendens til fordeling af spørgsmål. Tidsstyringen blev set som et positivt og anderledes element.

3. Starters/Setting the Stage/Breaks

Formål: Eksperimenteren, social involvering, undring, sjov, kreativitet.

  • Start undervisningen med små praktiske forsøg med et legende touch.
  • Website med ideer til startes: https://www.exploratorium.edu/snacks/alphabetical/a
  • De studerende får i mange tilfælde snakket og grinet, og det giver en generel og positiv start på undervisningen.

Bettina Brandt

Læreruddannelsen, UC Syd

bbra@ucsyd.dk

Mine egne erfaringer

Det var ikke så vanskeligt at udtænke og gennemføre praktiske Playful Learning aktiviteter i natur/teknologiundervisningen. De blev ofte lavet som “Starters”, “Setting the stage” eller “Breaks”. Det skyldes nok især, at natur/teknologifaget er et praktisk fag, hvor nysgerrighed, undring og praktisk eksperimenteren er del af fagets formål. De studerende udfordrede mig på at være mere legende i forhold til de didaktiske diskussioner og fagfaglige arbejdsopgaver. Det krævede nogle greb i forhold til struktur af undervisningen.

Materialer, links og litteratur

Eksempler på baggrundslitteratur, som de studerende læste:

At kommunikere og gestalte tanker, Kapitel 2 i Børn og Naturvidenskab. Ingela Elfström mf.

”Øjet springer over muren”, Gode læringsmiljøer for børn -om pædagogikken i Reggio Emilia

Kapitel 3 i: Gode læringsmiljøer for børn. Grethe Kragh-Müller mf.

Fra kedsomhed til trivsel i skolen -teori og data fra den Nationale Trivselsmåling

https://dcum.dk/media/1318/dcum-rapport-kedsomhed-i-skolenlowres.pdf

Det vi mener med: Leg gennem læring

https://www.legofoundation.com/media/1719/det-vi-mener-med-laering-gennem-leg.pdf

Towards a Pedagogy of Play

http://pz.harvard.edu/resources/towards-a-pedagogy-of-play