Leg med perspektiver, synsvinkler og roller

Baseret på et dramaturgisk design inviteres de studerende til at lege med forestillingen om at være en anden. Ved at sætte sig ind i en genkendelig position fra praksis får de studerende mulighed for at afprøve, hvordan forskellige perspektiver og mundtlige udtryk kan præge samtalen og samarbejdet

Hvad er intentionen?

Intentionen med designet er, at studerende får en både individuel og fælles kropslig, kognitiv og emotionel forståelse af en praksisnær problemstilling. Designet kan tilpasses forskellige professionsfaglige problemstillinger eller udviklingsmuligheder, som kolleger skal samarbejde om. Her er det konkrete tema “overgangen fra dagtilbud til skole”. Designet er baseret på leg med “at forestille sig at være en anden” og at “lytte, tale og tænke derudfra”. Forløbet har et dramaturgisk design, hvor fiktionen og den legende stemning følger klassisk spændingsopbygning over tid. Temposkift samt rytme og rytmebrud er vigtige elementer.

Didaktisk begrundelse

For studerende kan det “at spille en rolle overskygge arbejdet med fagligt indhold. Derfor er designets dramaturgi fokuseret mod stadig større indlevelse og ageren i en simuleret praksis. Dramaturgisk starter undervisningssituationen med klassisk underviser – studerende rolle. Senere i fiktionen bliver dette genintroduceret, som det oplæg personalet hørte på et seminar de var på.   

Principper:  

  • Progression ift. roller: fra egen rolle som studerende og kommende fagprofessionel, til kollektiv rolle som fagprofessionel, til individuel rolle som særlig type fagprofessionel eller interessent fra omgivelser.  
  • Faglig progression: fra at lytte og drøfte teori, til at argumentere med teori i fiktiv ramme, afslutte med at drøfte teori med nye perspektiver.  
  • Kontraster og rytme: at indtænke temposkift, skift i rum og fiktionsbrud. 
  • Rollekort og rollespil: hvor hver rolles perspektiv er formuleret som hver rolles snævre synspunkt/perspektiv og bliver det “filter” som studerende lytter og debatterer fremlæggelser ud fra 

Teoretisk baggrund for didaktiske valg. 

Principper er udlet af en forståelse af Playful Learning på videregående uddannelser funderet i en forståelse af leg som et spektrum (Zosh et. al, 2018). Endvidere er der arbejdet ud fra en signaturpædagogik for Playful Learning, og dermed anbefaling om at starte med dybe og implicitte strukturerer (Nørgaard et.al, 2017).  Fx er valg om fremlæggelser i roller og perspektivskift (overfladestruktur) et resultat af ønsket om, at studerende får en oplevelse af kompleksiteten og de mange perspektiver der er i spil i forandringsprocesser. Der findes flere måder at arbejde med roller og fiktion og fiktionslag i læreprocesser (Lindstøl, 2016), og valg indenfor dette er foretaget ud fra ønsket om læringsudbytte. Progressionen og de didaktiske dramaturgiske valg er bl.a. inspireret af Østern (2015 a + b) og Lindstøl (2018) 

Tilrettelæggelse

Designet kan i en tekstbeskrivelse virke kompliceret, men egentlig er det bare en undervisningsdag bygget op omkring 3 bærende øvelser. 

Optakt: 10-15 min.

Kort præsentation af dagens faglige tema og arbejdsformer. PP i bilag 1 strukturerer optakt + 1. akt.

1. akt: fagligt fokus (ca. 1,5 time): Se PP bilag 1 + øvelsesbeskrivelser 1a/1b

1. akt starter med en refleksionsøvelse, der kortlægger studerendes viden (både teoretisk og erfaringsbaseret) Se bilag 1a – og 1.b. De to øvelser fungerer ens, men tager højde for om man har et PlayLab eller stort undervisningslokale med materialer til rådighed eller et lille undervisningslokale med tæt bordopstilling. Begge øvelser er afprøvet og fungerer i helheden, dog er PlayLab-version klart at foretrække. Herefter fortsættes med teorioplæg med perspektiveringer til studerendes øvelse (Se struktur i PP. Bilag 1 og 2 versioner af samme øvelse Bilag 1.a og Bilag 1.b)

2. akt: Faglighed og profession i spil (ca. 1 time 15 min) : Se PP bilag 2

Der præsenteres en fiktiv professionel praksis, hvor en udviklingsopgave skal løses af ansatte og ledelse i fællesskab.

Øvelse del 1: Personalegrupper mødes, og drøfter opgaven uformelt med “ligesindede”

Øvelse del 2: Arbejdsgrupper på tværs: gruppen skal drøfte forskellige perspektiver og finde fælles løsningsforslag.

Begge øvelser er beskrevet i PP. bilag 2

3. akt (ca. 1 time – 1,5 time) Se bilag 3 for beskrivelse,guide til underviser + rollekort

“Stormøde med ekstern deltagelse”. Personalegrupperne præsenterer på skift deres forslag for deltagere. Deltagere er kolleger, leder, pårørende (de lytter og spørger ud fra rollekort). Underviser er “konsulent”, dvs. kan styre tid og talerække, opfordre til spørgsmål etc.

Efter Gruppe 1 har fremlagt starter en ny runde, hvor alle (undtagen gruppe 2, som nu skal fremlægge) et nyt rollekort. Dette er vigtigt, idet studerende med rollerne får forskellige filtre at lytte og debattere igennem.

Efterspil: (ca. 30 min) Refleksion og opsamling: Hvad var “på spil” i “spillet”

Alle er sig selv, i fællesskab opsamles positioner, perspektiver på temaet ud fra indhold – og form.

Martha Lagoni og Kirsten Bech Feddersen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen, UCL

mala@ucl.dk og kife@ucl.dk

De studerendes oplevelse

Studerende synes som udgangspunkt, at det er sjovt – anderledes – en undervisning som får dem til at tænke mere end normalt – hårdt fordi man ikke kan læne sig tilbage. Studerende oplever det som legende – men ikke “leg – leg”. Dvs. det er ikke nu vi skal lege, – men mere “det føles som legende at være med”.

Mine egne erfaringer

Designet er gennemført 3 gange på pædagoguddannelsen på en fælles undervisningsdag for specialiseringen ‘Skole – fritid og dagtilbud’ (i alt ca. 30-35 studerende)

Kontekst:

Fagligt tema ” Den gode overgang” med undertemaer som:

Professionsudvikling, Samarbejde om udvikling, Overgange i et dannelsesperspektiv

Det samlede design tager “en dag”. Anbefalet tidsramme 9-15

Obs.

  1. Præciser i dagens program, at det først og fremmest handler om at få øje på faglige perspektiver, dvs. det at “lytte i rolle” er ligeså vigtigt som at sige noget. Det tager presset fra studerende, som har modstand mod at spille roller.
  2. Det er vigtigt, at underviser i sidste fælles spil er i rolle som perspektivneutral, men samtidig kan styre, facilitere indenfor fiktionen.
  3. Fremlæggelsestiden er kort, det er vigtigt for at holde energien til i alt 5-6 fremlæggelser. Designet fungerer bedst med korte fordybede/intense spil, derfor markeres, at “nu er vi os selv”, når der trækkes nye kort. Inviter til at tale om fiktionen, og peg på at rollerne er nogle andre – med andre holdninger end os selv – fx “hold da op, – hende konsulenten var da noget af en tidsfascist” eller ” den tillidsmand var vist ikke populær hos lederen, – lederen så lidt stram ud, da der pludseligt skulle tales om ekstra arbejdstid” (dette appellerer også til, at den studerende som spillede lederen som måske ikke sagde noget, fortæller hvad lederen tænkte). Regn med at opsamling og skift tager ligeså lang tid som de enkelte spil, – dvs. 5 grupper med 2 min. fremlæggelse og 2 min. debat tager 1 time. Styr tiden fleksibelt, dvs. brug ur, sekunder, ringetone og lad som om det er stramt 5 min. men træk tiden lidt hvis diskussionen er god.

Materialer, links og litteratur

Bilag 1: Dagens program og faglig intro (PP) Her er inkluderet referenceliste ift. aktuel undervisning. Dvs. det studerende har læst. Dette tilpasses aktuel undervisningskontekst. 

Bilag 1.a og 1 b: Stepguide “den gode overgang” (kan tilpasses andre temaer) 

Bilag 2: PP med Rammesætning Soldalen og Månebakken + øvelser i 2. akt. 

Bilag 3: Beskrivelse af “Stormøde” Kort guide til underviser Rollekort til gennemførelse fællesmøde 

 Litteratur

Nørgård, R. T., Toft-Nielsen, C., Whitton, N. J (2017). Playful Learning in higher education: developing a signature pedagogy, International Journal of Play, 6:3, 272-282. 

Zosh, J.M., Hirsh-Pasek, K., Hopkins, E.J., Jensen, H, Liu, C., Neale, D. Solis, S. L., Whitebread, D. (2018). Accessing the Inacessible: Redefining Play as a Spectrum. Frontiers in Psychology 9. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01124 

Lindstøl, F. (2016). Tenk hvis – Om fiksjonserfaringer som utgangspunkt for refleksjon i lærerutdanningenActa Didactica Norge, 10(3), Art. 14, 21, sider. https://doi.org/10.5617/adno.2964 

Lindstøl, F. (2018). Ph.d. Mellom risiko og kontroll – dramaturgiske perspektiver på lærerutdanneres undervisning. USN.  

Østern, A.L. (2015a). Dramaturgisk handlingsrepertoar – åpningbrytningmøter. I: Østern, A.L. (red.) Dramaturgi i didaktisk kontekst. 2. opplagFagbokforlaget Bergen. 

Østern, A.L. (2015b). Å tenke som en dramaturg i undervisningen I: Østern, A.L. (red.) Dramaturgi i didaktisk kontekst. 2. opplagFagbokforlaget Bergen.