Læs og forstå med hænderne (novel engineering)

Lene har udviklet en utraditionel måde at arbejde med litteraturforståelse på. Designet aktiverer leg, samarbejde og fantasi og arbejde med divergente og konvergente processer.

Hvad er intentionen?

Formålet med dette didaktiske design er at arbejde med litteraturlæsningen på en anderledes måde end den “gængse”, hvor man læser en tekst og svarer på spørgsmål eller arbejder med teksten ud fra en analysemodel. Der arbejdes derimod med idégenerering og problemløsning gennem tekstens dilemmaer. Præsentationen af løsningen skulle gerne bero på de studerendes forståelse af teksten. De studerende fremstiller deres løsninger med hænderne og viser deres løsning frem. Der er lagt vægt på en høj grad af samarbejde og fantasi i divergente og konvergente processer. Endvidere er de 21. århundredes kompetencer indarbejdet i processerne – dette ses i måden processerne er tilrettelagt.

Didaktisk begrundelse

Tilrettelæggelsen af undervisningen gennem de nedenfor anførte 6 faser passer godt med intentionen med forløbet. Her kommer de studerende til at arbejde med teksten på en fantasifuld måde, da der ikke kun findes et rigtigt svar på opgaven. Der lægges op til tekstarbejde, der både tager en ud af teksten og tvinger de studerende til at bruge den viden, de har fra andre fag eller måder at bruge materialer på, og ind i teksten, da løsningen skal passe på de oplysninger, de får gennem læsning af teksten.

Tilrettelæggelse

Dette design vil tidsmæssigt tage 4 lektioner, hvis de 6 faser følges.

De 6 faser

  • Læsning og idégenerering af et/flere problem(er)
  • Udvælgelse af et problem
  • Idégenerering af løsning på et problem
  • Udvælgelse af en løsning
  • Prototype af løsningen (artefakt)
  • Fremstilling

Gennem denne proces kommer de studerende i høj grad til at samarbejde og bruge teksten som information til idégenerering og fremstilling. Som underviser er det vigtigt, at man i præsentationsfasen fremhæver, at løsningen skal kunne begrundes i det læste, og hvordan denne løsning i givet fald vil ændre det læste – her skabes der en sammenhæng mellem det, deres præsentation repræsenterer og den måde teksten forstås på.

Lene Jensen

Center for undervisningsmidler, UCN

leje@ucn.dk

Mine egne erfaringer

Jeg har anvendt designet på korte kurser for engelsklærere samt studerende på læreruddannelsen. Jeg har erfaret, at selvom der skal tænkes divergent, så kræver det faktisk en hel del styring og begrænsning i tid og måden, man vælger, de studerende skal idégenerere på. Man kan give de studerende forskellige benspænd i form af udvalget af materialer til løsningsfremstilling.

Do’s:

  • Vigtigt at have idégenereringsmetoder i rygsækken
  • Stop processen, hvis den går ”død”

“Dejligt at processen også er lige så vigtig, som produktet for en gang skyld”

Citat, studerende

Materialer, links og litteratur