Plus ikon-Gul RGB
Præsentation2

Hvad er Playful Learning?

Ambitionen med Playful Learning er at styrke alle danske børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden og deres livslange motivation for legende læring. At være kreativ og legende gennem hele livet, er en central del af det at være menneske og indgå i meningsfulde og nyskabende fællesskaber og en nødvendighed i en omskiftelig og global verden.

Playful Learning er et langsigtet partnerskab mellem LEGO Fonden og alle landets seks professionshøjskoler. Partnerskabet udfolder sig i et ambitiøst og nationalt udviklingsprogram, som kommer til at vokse i størrelse og skalering i årene der kommer. I Playful Learning undersøger vi, hvordan vi kan skabe de bedste betingelser for, at børn i alderen 0-15 år bliver mere optagede af at undersøge deres omverden og eksperimentere med nye muligheder end at løse prædefinerede opgaver og stille sig tilfreds med standardsvar.

For professionshøjskolerne stemmer partnerskabet overens med den strategiske satsning på fremragende undervisning. LEGO Fonden og landets professionshøjskoler er således sammen om mere leg i professionsfagligheden hos pædagoger og lærere – og mere professionsfaglighed i legen.

Hvorfor Playful Learning?

Vi har i Danmark stærke traditioner for en legende tilgang til børns udvikling og læring. Alligevel peger forskning på, at 30 % af danske børn i folkeskolen føler sig uengagerede i undervisningen. Allerede når danske børn når skolealderen er 15 % af dem bagud i forhold til socio-emotionelle, sproglige og matematiske kompetencer.

Den forskel blandt danske børn kan relateres til deres sociale baggrund, men vi ved også fra forskning at understøtter man børnene i gode dagtilbud, øges deres muligheder for at bryde den sociale arv.

Playful Learning er ikke den eneste løsning på udfordringer som social arv eller at børn føler sig uengagerede og mister lyst til læring. Dertil er udfordringerne alt for komplekse. Men en gennemgribende styrkelse af en mere legende og udforskende tilgang til læring i dagtilbud og skolen har potentiale til at styrke alle danske børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden og deres livslange motivation for legende læring.

Danske pædagoger og lærere understøtter allerede en legende tilgang i deres praksis, og det skal de gøre endnu mere af i fremtiden. Vi skal turde give plads til og udfolde den pædagogiske fantasi.

Præsentation1

Playful Learning er ikke et koncept. Der er ikke tale om en særlig didaktisk tilgang eller metode. Der er heller ikke tale om enten leg eller læring som to adskilte modpoler. Playful Learning opfatter leg og læring som gensidigt berigende poler i et bredt kontinuum.

Hvad skal der ske i 2019-2021?

Pædagogers og læreres tilgang til legende læring er helt central for, at ambitionen med programmet kan indfries. Gennem deres professionsuddannelse skal de opleve fremragende undervisning, der understøtter eksperimenterende og legende læring, så de efter uddannelsen er rustet til at skabe bedre betingelser for legende læring i dagtilbud og skoler i Danmark.

Ambitionen er at udruste samtlige morgendagens pædagoger og lærere med endnu stærkere professionsfaglige kvalifikationer til at arbejde med en legende tilgang til børns leg, udvikling og læring.

I programmet arbejder vi med 3 forbundne indsatser, som skal ruste underviserne på professionshøjskolerne til at starte den kædereaktion, som skal fremme kreativitet, nysgerrighed og lyst til eksperimenter hos de danske børn: Eksperimenter med en legende tilgang til undervisning, PlayLabs og kompetenceudvikling.

Eksperimenter i undervisningen

Gennem planlagte eksperimenter undersøger og afprøver vi nye måder at gøre undervisning mere legende på. Derfor arbejdes der med prøvehandlinger og didaktiske designs på alle professionshøjskoler.

Pressemøde i SKAT med skatteminister Karsten Lauritzen (V) torsdag den 1. november 2018

PlayLabs

Der etableres fysiske PlayLabs på professionshøjskolerne, hvor eksperimenter med legende læringsrum kan finde sted. PlayLabs åbner i sommeren 2019 og vil løbende være under udvikling og udbredelse.

Kompetence­­udvikling

Kompetenceudviklingen af undervisere på pædagog- og læreruddannelserne foregår gennem lokale aktionslæringsforløb, som involverer konkrete, lokale eksperimenter i undervisning efterfulgt af fælles erfaringsopsamling og nationale seminarer.

Hvad skal der ske på sigt?

Playful Learning vil i de første fem år have fokus på at udvikle en professionsdidaktik, der understøtter en legende tilgang til læring og udvikling.

Til sommer iværksættes et forskningsprogram, som vil blive løftet på tværs af de danske professionshøjskoler samt på både danske og internationale universiteter. Forskningsindsatsen har til hensigt at skabe ny viden om leg i relation til pædagogik, didaktik og læring og vil således også bidrage til et kompetenceløft af underviserne.

Indtil 2021 fokuserer programmet på de tre forbundne indsatser: PlayLab, eksperimenter med undervisning og kompetenceudvikling. Fra 2021 vil programmet i stigende grad fokusere på etablering af strategiske partnerskaber med landets kommuner.