Vores forskning

Vi er optagede af at udvikle et sprog for leg i uddannelse og udvide forskningsfeltet for leg. Vi undersøger, hvordan legende og eksperimenterende tilgange til læring kan styrke morgendagens pædagoger og lærere.

Deltagere

Forskningsprogrammet består af 12 ph.d.-studerende, syv seniorforskere, tre effektforskere og en forskningsledelse.

Tidshorisont

Vores forskningsindsats tog sine første skridt i 2019 og vil formidle indsigter, resultater og viden over de kommende år.

Målgrupper

Vores primære målgruppe er lærer- og pædagogstuderende på landets seks professionshøjskoler.

Hvordan arbejder vi?

Vi forsker på tværs af professionshøjskolernes pædagog- og læreruddannelse og undersøger tre tværgående temaer. Forskningen skal understøtte en legende tilgang til læring og udvikling i uddannelserne.

Kulturforandring

Vi udforsker legende tilgange til læring i pædagog- og læreruddannelsen som en potentiel katalysator for kulturforandring. Vi undersøger og analyserer handlinger og omstændigheder, der kan fordre eller forhindre kulturforandringer i uddannelserne.

Didaktik

Vi undersøger legende tilgange til læring som en didaktisk tilgang på pædagog- og læreruddannelserne. Vi udforsker, hvordan der kan skabes et mentalt og trygt rum for legende praksisser i undervisningssituationer, og hvordan undervisere kan designe legende processer, der understøtter de studerendes engagement og læringsudbytte.

Rum og materialitet

Vi undersøger, hvordan legende tilgange til læring kan bidrage til inddragelsen og forståelsen af materialer og artefakter i undervisningen. Vi undersøger legende tilgange til læring i PlayLabs, som er legende undervisningsrum etableret på professionshøjskolerne. I dette metatema er der særligt fokus på fysiske, materielle, sociale og kulturelle forhold.

Forskningsmetoden

Vores forskningstilgang og metodiske grundlag er baseret på Design-Based Research (DBR).  

DBR er en designbaseret forskningstilgang. Det betyder, at forskningen betragtes som en proces, hvor man designer, afprøver og evaluerer gennem flere iterationer. DBR kombinerer teoriudvikling, skabelse af designs, afprøvninger og eksperimenter i en konkret praksis og et nært samarbejde mellem forskellige aktører.

Deltagere

Vores forskingsindsats består af en forskningsledelse, syv seniorforskere, 12 ph.d.-studerende samt en effektstudiegruppe på tre forskere.

Helle Marie Skovbjerg er forskningsleder og ansvarlig for kvalitet, fremdrift og ledelse af forskernes arbejde.

Seniorforskerne arbejder med tre metatemaer og er fordelt på landets seks professionshøjskoler. Seniorforskernes formål er at undersøge, hvordan studerendes faglige udvikling påvirkes af legende tilgange til læring i undervisningen på pædagog- og læreruddannelsen.

Seniorforskerne følger og undersøger aktiviteter i de forskellige PlayLabs, der er etableret på professionshøjskolerne. Deres centrale fokus er at undersøge og analysere hvilke handlinger og omstændigheder, der kan være med til at fremme og fastholde uddannelsesmæssige kulturforandringer.

De 12 ph.d.-studerende producerer lokalforankret viden, der relaterer sig til udfordringer under hvert metatema. De afsøger og afdækker forskellige praksisser i forhold til legende tilgange til læring i uddannelsen af lærer- og pædagogstuderende.

Ph.d.-projekter

Legende tilgange til fremmedsprogsundervisning

Anne Kristine Petersen, ABS

Projektet undersøger, hvordan en digitalt understøttet og legende tilgang til fremmedsprogsundervisning i læreruddannelsen kan udvikles i samarbejdet mellem forskere, undervisere og studerende. Projektet har særligt fokus på, hvordan vidensoverførsel mellem uddannelsesforskning og undervisningspraksis kan understøttes gennem en design-baseret forskningstilgang til udvikling af nye læringsdesigns.

Reframing the Educational Setting:

Jennifer Ann Skriver, UCN

Projektet undersøger om æstetiske læreprocesser kan bidrage til at gøre undervisningen på pædagoguddannelsen mere legende. Derudover beskæftiger projektet sig med udviklingen af læringskulturer i videregående uddannelse.

Betydningen af fælles forståelse og sprog

Kim Holflod, KP

Projektet undersøger hvilke muligheder og udfordringer der forekommer i et tværprofessionelt samarbejde omkring pædagogisk og didaktisk udvikling af legende tilgange til læring. Projektet har et særligt fokus på betydningen af fælles viden og sprog i samarbejdet mellem pædagog- og læreruddannelsernes undervisere.

Koreografiske eksperimenter med en passioneret, kropslig og legende undervisningskultur på pædagoguddannelsen

Lars Dahl Pedersen, VIA

Projektet undersøger kroppens og bevægelsens betydning i leg og læring med en særlig koreografisk tilgang. I dette projekt er koreografien bredt forstået som bevægelsesdesign. Som en del af disse designs foretages der eksperimenter i undervisningen med ambitionen om at give de studerende praksisnære erfaringer og mod til at undersøge legende og kropslig læring.

Legende læring, kropslighed og fortællinger om fremtidig professionsudøvelse

Lise Hostrup Sønnichsen, UCSyd

Projektet undersøger kropslige, legende og narrative kvaliteter i pædagogiske processer og deres betydning for fortællinger om fremtidig professionsudøvelse. Projektet beskæftiger sig eksempelvis med, hvad studerendes deltagelse i sådanne pædagogiske processer betyder for deres egen fortælling om nuværende og kommende måde at udøve profession på.

Legende stemninger og atmosfærer i professionsdidaktikken

Lotte Agnes Lausen, UCN

Projektet handler om, hvordan der kan designes til legende stemninger og atmosfærer i professionsdidaktikken, hvor projektet tager sit primære udgangspunkt i læreruddannelsen. Projektet har fokus på, hvordan legestemninger udvikler sig samt hvilke stemninger og atmosfærer, der kan være med til at fremme udviklingen af professionsdidaktikken.

”The Play” i Playful Learning

Martha Lagoni, UCL

Projektet ”The Play” er et eksperimenterende design- og forskningssamarbejde med undervisere og studerende på pædagoguddannelsen. ”The Play” anskues både som leg, spil og iscenesættelse og med dette afsæt undersøges, hvordan en dramaturgisk tilgang til designs, der indeholder legende tilgange til læring, kan udfordre og understøtte studerendes professionsfaglige kreativitet.

Evaluering og pædagogik; et oxymoron?

Mikkel Vinding, UCSyd

Projektet undersøger, om evalueringer skal stå inden eller uden for pædagogikken. Med ønsket om at placere dem inden for pædagogikken undersøger projektet, hvordan man kan evaluere læreprocesser og gennemføre prøver, der tager afsæt i legende tilgange, i pædagoguddannelsen. Projektet udvikler nye evalueringsdesigns i samarbejde med undervisere og studerende.

Kinæstetisk empati i et pædagogisk perspektiv

Sisse Winther Oreskov, ABS

Projektet undersøger, hvordan der kan findes et sprog for kinæstetisk empati, samt hvordan det kan synliggøres ved hjælp af designs med legekvaliteter i pædagoguddannelsen. Derudover undersøger projektet hvordan der kan designes dokumentationsformer, der kan tydeliggøre og forankre kropslig viden og læring.

Leg og øvelse som samspillende aktivitetsformer

Søren Hørning Hansen, VIA

Projektet undersøger forholdet mellem leg og øvelse, da det lader til at være overset i teori og praksis, at disse aktivitetsformer synes at hænge uløseligt sammen. Derudover forekommer bevidst øvelse ikke prioriteret i nutidens pædagogiske omgang med leg. Derfor baseres projektet på eksperimenter med leg og øvelse i læreruddannelsen.

Materialitetssensitiv læreruddannelsesdidaktik

– når læreruddannere eksplicit rammesætter legende læring i interaktion med materialiteterne i UCL’s Playlab.
Tina Visgaard Duedahl, UCL

Projektet vil skabe viden om, hvordan undervisere på læreruddannelsen kan rammesætte en legende tilgang til læring ved hjælp af materialer i UCL’s PlayLabs. Derudover vil projektet undersøge, hvordan undervisere kan udvikle en eksemplarisk læreruddannelsesdidaktik ved at tydeliggøre deres didaktiske valg.

En legende tilgang til læring og digitale artefakter integreret med bevægelse i PlayLab

Vici Daphne Händel, KP

Projektet undersøger, hvilken betydning bevægelse og teknologi i læringsdesigns har for de studerendes oplevelse, motivation og engagement til at indgå i undervisning med en legende tilgang til læring. Projektet vil undersøge og udvikle praksisformer, der integrerer og fusionerer bevægelse og teknologi med en legende tilgang til læring.

DPU, Århus Universitet varetager effektforskning og evaluering af forskningsindsatsen og har til opgave at undersøge, hvordan pædagog- og lærerundervisernes praksis og opfattelse af undervisning forandrer sig gennem indsatsens levetid.

Hør mere om forskningsindsatsen

I vores podcast kan du høre forskningsleder Helle Marie Skovbjerg fortælle om begrebet legekvaliteter, som er under udvikling.

Seneste nyt i forskning

En meningsfuld måde at tale om det legende

Kan brugen af tarotkort være vejen til en konkret dialog om det legende i undervisningen og praksis?